Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1217        03.07.2014г.    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, втори състав, на тринадесети май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 22 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на М.С.П., ЕГН **********,*** и съдебен адрес гр.*** против Заповед № 3412/06.12.2013г. на Кмета на Община Бургас, с която на П. не е определена група за жилищна нужда и последният не е включен в картотеката на отдел „Жилищна политика” при Община Бургас. Иска се от съда да отмени оспорената заповед и да разпореди на административния орган да извърши картотекирането. В съдебно заседание, жалбоподателя чрез процесуалния си представител адв. М. К. от БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея и ангажира доказателства.

Ответната страна – Кмет на Община Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. представя административната преписка, оспорва жалбата като неоснователна.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити. Предвид факта, че по делото е представен екземпляр на оспорената заповед с ръкописен текст „Получих лично 14.12.2013 год.” и подпис, а жалбата против същия административен акт е депозиран пред административния орган на 17.12.2013 год. съдът приема, че жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК. Поради това, жалбата e процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на основание договор от 03.11.2003г., сключен между Областния управител на област с административен център гр. Бургас и З.А.П., последната е настанена като наемател в недвижим имот – жилище, с площ 45,13 кв.м., състоящо се от две стаи, салон и сервизно помещение, находящо се в сграда в гр. Бургас, ул. „Славянска” № 19, актувана с акт за частна държавна собственост № 2543/2002г. Наемателят П. е ползвала така описания недвижим имот за жилище срещу заплащане на наемна цена. Видно от Експретно решение № 3841/256/24.12.1986г. същата е инвалид първа група с чужда помощ. П. е обитавала жилището си заедно с жалбоподателя М.П., който е неин син. З. П. е починала на 16.11.2013г. (Акт за смърт 00399/16.11.2013г.), като съгласно удостоверение за наследници изх. №94-01-41558/ 25.11.2013г. М.С.П. е единствен неин наследник.

С писмо изх.№ 94-00-264/4/300.12.2013г., Областният управител е уведомил както З. А. Д. (П.), така и Кмета на Община Бургас от необходимостта наемателя да освободи заеманото жилище – държавна собственост, като изрично се подчертава, че няма пречка лицето да кандидатства за общинско жилище.

Жалбоподателят П. е подал заявление за картотекиране вх.№ 94-01-1949/ 17.01.2013г., като във връзка със същото е представил множество документи: декларация по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Общински съвет – Бургас (НУРУЖНГННПОЖ); копие на лична карта; удостоверение изх.№ 557/17.01.2013г. за получавани доходи като работник в „КАН 92 П” ООД – гр.Пловдив и др.

С Протокол № 5/02.04.2013г., комисията по чл. 8, ал. 1 от НУРУЖНГННПОЖ е разгледала молба-декларация вх.№ 012н/22.001.2013г., подадена от П. и е достигнала до извода, че не са налице условията по чл. 4, ал. 1, т. 10 от НУРУЖНГННПОЖ, поради което не определя група за жилищна нужда на П.. На основание така цитирания протокол, Кмета на Община Бургас е постановил Заповед № 3412/06.12.2013 год., в мотивите на която е прието, че М.П. не отговаря на условията на чл. 4, ал. 1, т. 10 от НУРУЖНГННПОЖ, съгласно който, право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища имат нуждаещите се граждани и техните семейства, когато имат адресна регистрация – постоянен и настоящ адрес в съответното населено място на Община Бургас през последните пет години без прекъсване.

В сезиращата съда жалба са изложени доводи, че жалбоподателят е живял в с. Крушевец, общ. Созопол само 4 месеца през детството си поради изключително влошеното здравословно състояние на неговата майка, а в останалата част от живота си винаги е имал за постоянен адрес посочения от него в декларацията – гр. Бургас, ул. „Славянска” №19.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган и в законоустановената форма, при спазване на  административно производствените правила за неговото издаване, но в противоречие с материалноправните разпоредби. Този извод се налага по следните съображения:

      Нормата на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГННПОЖ предвижда, че право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 имат нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на 14 изрично посочени условия. Комисията по чл. 8, ал. 1 от НУРУЖНГННПОЖ е приела, че не са налице условията по чл. 4, ал. 1, т. 10 (имат адресна регистрация – постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в Община Бургас, където кандидатстват за жилище, през последните пет години без прекъсване и действително живеят на последния настоящ адрес).

За да достигне до извода, че П. не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 1, т.10 от НУРУЖНГННПОЖ, административният орган се е съобразил с представената на л 24 по делото справка от НБД „Население” – история на адреси. Видно от същата П. е регистриран с постоянен адрес гр. Бургас, ул. ”Славянска” № 19 от 22.10.2003г., а с настоящ адрес с. Крушевец, общ. Созопол от 10.02.1998г. Данните в тази справка се потвърждават и от допълнително изисканата информация от ОД на МВР гр.Бургас изх.№ рег.12106/16.04.2014г.

В хода на съдебното следствие жалбоподателят П. ангажира доказателства, които според настоящият съд са достатъчно за да се преодолее установеното несъответствие. Видно от представеното Удостоверение № бр.д. 1146/2001г. – 24.04.2002г., родителите на П. – З.А.П. (Д.) и С. А. П. са разведени, като родителските права са предоставени за упражнявани на майката на адрес гр. Бургас, ул. ”Славянска” № 19.

               Друго доказателство е Служебна бележка изх.№ 305/22.11.2013г., издадена от Кмета на с. Крушевец, от която се установява, че П. не живее на територията на селото. В същата изрично е посочено, че П. *** само в продължение на 4 месеца през 1998г., а също така, че лицето не притежава недвижими имоти в селото.
               Представена е и служебна бележка изх.№ 3069/13.05.2014г., издадена от директора на Основно училище „Петко Рачев Славейков” гр. Бургас, от която се установява, че с изключение на посочения период през 1998г., П. е бил ученик в това училище, като се представя и свидетелство за завършено основно образование.
               Жалбоподателят ангажира и гласни доказателства, като видно от свидетелските показания на В.И.Я., от които се установява, че действително настоящият адрес на П. ***, както и обстоятелствата поради които се е наложило той да живее в с.Крушевец за период от 4 месеца при баща си. Именно с цел да посещава местното училище е било необходимо детето да получи адресна регистрация само за посочения период.
               Въз основа на така представените доказателства, съда обосновава извод, че в случая не е нарушена нормата на чл. 4, ал. 1, т. 10 от НУРУЖНГННПОЖ, поради което така постановения административен акт се явява незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че жалбата е основателна и като такава следва да се уважи, а оспорения акт като незаконосъобразен следва да се отмени.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд,  втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 3412/06.12.2013г. на Кмета на Община Бургас.

ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Бургас за произнасяне по заявлението за определяне на група за жилищна нужда на М.С.П., ЕГН **********,*** и съдебен адрес гр. Бургас, ул. „Александровска” № 20, ет. 1, ап. десен при съобразяване с дадените от съдебния състав указания.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: