ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 08.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 22 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.П., редовно призован, не се явява. За него – адв. К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от М.С.П., против Заповед № 3412/06.12.2013 г., изготвена от Кмет на Община Бургас, с която по отношение на жалбоподателя не е определена група за жилищна нужда и същият не е включен в картотеката на отдел „Жилищна политика” при Община Бургас.

 

АДВ. К.: Поддържам депозираната жалба. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Като доказателствено искане сме поискали разпита на свидетел при режим на довеждане. Водим свидетеля, който е леля на жалбоподателя. С показанията на този свидетел ще установяваме кое е наложило през деветата година от възрастта си доверителя ми да живее 4 месеца при своя баща в с. Крушевец.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам изцяло като неоснователна и недоказана жалбата. Няма да соча други доказателства. Моля да се приеме преписката.

По отношение на искането за допускане до разпит на свидетел считам, че не е допустимо и няма отношение към предмета на спора, тъй като обстоятелството дали лицето има постоянен адрес на територията на Община Бургас е установено, че няма такъв с писмени доказателства така, че други обстоятелства нямат значение за предмета на спора, поради което моля да не допускате искания свидетел.

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По повод искането за допускане до разпит на свидетел по отношение на обстоятелствата, заявени от адв. К. в днешно съдебно заседание, съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо, а по отношение относимостта на тези свидетелски показания към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел воденото от адв. К. лице.

Снема самоличността на свидетеля както следва:

В.И.Я. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана.

 

СВИДЕТЕЛКАТА ЯНЧЕВА: Жалбоподателят М.П. е мой племенник – майка му на М. и аз сме първи братовчедки.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да даде достоверни показания.

 

СВИДЕТЕЛКАТА ЯНЧЕВА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: М. се е родил и живееше до момента на ул. „Славянска” № 19, в гр. Бургас. Това жилище беше дадено под наем от областната администрация поради състоянието на Златина – майката на М., която е инвалид І група с чужда помощ и поради фактът, че същата има дете. Детето беше родено, когато майката вече беше инвалид. Известно ми е, че детето М. живееше известно време при баща си. Мога да заявя, че детето е живяло известно време и при мен, когато даже беше записан на детска градина в ж. к. „Зорница”.

При баща му в с. Крушевец се наложи да живее поради това, че майка му беше в много тежко състояние с декубитални рани и трябваше да бъде на лечение в гр. София. М. беше на около 9 години когато се наложи да живее при баща си. Беше 8-9 годишен когато се наложи да живее при баща си. Баща му каза, че тъй като М. няма адресна регистрация не може да бъде записан в училището в с. Крушевец. Именно за да бъде записан на училище в това село, се наложи да бъде регистриран на този адрес в с. Крушевец.

М. завърши средното си образование в техникума по корабостроене в гр. Бургас. В с. Крушевец М. живееше само 4-5 месеца, като оттогава след като се върна майка му, той продължи да си живее в гр. Бургас, да си ходи на училище и никога повече не е живял в с. Крушевец. Миналата година ходихме да му подготвяме определени документи и тогава установихме, че той е адресно регистриран в с. Крушевец.

         Майка му почина на ул. „Славянска” № 19. След петата-шестата година на М. освен майка му и аз, друг не се е грижил за него. Когато отидохме в полицията той да си извади лична карта, не му излезе адресна регистрация в с. Крушевец и той си писа адресната регистрация на ул. „Славянска” № 19 - т.е., в полицията нямаше проблем.

         АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетелката освободи същата.

 

         АДВ. К.: Аз считам, че сме изправени пред правен лапсус, поради което моля да задължите паспортната служба към ОД на МВР да даде справка за постоянния и настоящ адрес на лицето М.С.П. от момента на навършване на пълнолетие до настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям на формулираното от адв. К. доказателствено искане.

 

Съдът, с оглед заявеното от адв. К. доказателствено искане и предвид липсата на противопоставяне на процесуалния представител на ответника, намира така формулираното искане за допустимо и основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА третата неучастваща в производството страна ОД на МВР гр. Бургас,  да представи нарочна писмена справка, от която да е видно лицето М.С.П., ЕГН ********** с какъв постоянен и настоящ адрес е било регистрирано в масивите на МВР от момента на навършването му на пълнолетие до настоящия момент.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2014 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: