О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер     от    16.06.2011 г.      град Бургас

 

         Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ-ти състав, на шестнадесети юни две хиляди и единадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

Членове: 1. Павлина Стойчева

                 2. Даниела Драгнева

при секретаря …………..

и прокурора …………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 22 по описа на 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

         Образувано е по жалба на С. М., началник на РУП – Несебър против решение № 862/14.12.2010 г., постановено по НАХД № 548/2010 г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено издаденото от него наказателно постановление № 2513/12.07.2010 г., с което са наложени на В.Б.А. *** административни наказания - глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.2 от Закона за движение по пътищата, за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3, предл.1 от с.з.    

В съдебно заседание, проведено на 26.05.2011г., съдът е констатирал, че в касационната жалба, като касатор е посочен С.М., но положеният под жалбата подпис е със запетая, като няма данни относно името и длъжността на лицето, подписало касационната жалба. В тази връзка  жалбата е оставена без движение, като съдът е дал указания в 7-дневен срок от уведомяването, РУП – Несебър да посочи лицето, подписало касационната жалба, като представи и доказателства за представителната му власт. Съобщението е редовно връчено на 06.06.2011 г., но към настоящият момент указанията на съда не са изпълнени, поради което касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

         Мотивиран от горното и на основание чл.216, във връзка с чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РУП – Несебър против решение № 862/14.12.2010 г., постановено по НАХД № 548/2010 г. по описа на Районен съд – Несебър.

 

         ПРЕКРАТЯВА  производството по административно дело № 22/2011 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

         Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………

 

 

                                                                   2. ………………………