ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 24.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и четвърти март                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 22 по описа за 2010 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Д.Д., редовно призована, се явява лично и с адвокат Я., която представя пълномощно.

Ответникът Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., редовно упълномощен,  представя пълномощно.

 

Становище по хода на делото

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Я. – Поддържаме жалбата. Водим допуснатите двама свидетели. Оспорваме формуляр по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността. На  предоставеното на моята доверителка копие липсва подпис, а върху представения по делото формуляр по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността има подпис и дата. Твърдим, че това е процедурно нарушение. Процедурата не е спазена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д. –  Поддържам жалбата.

АДВОКАТ Я. – От формуляр по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността не става ясно кой е контролиращия и оценяващия ръководител. Не са посочени имена.

Представям извлечение от сайта на Общината за структурата на Община Бургас. Не можем да разберем кой е контролиращия и кой оценяващия ръководител. Няма как да знаем и дали тази структура е актуална.

Съгласно тази структура контролиращият ръководител е Директора на Дирекция „УТ”, като неговия непосредствен началник е контролиращ ръководител, който е гл. архитект. Във формуляр по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността няма имена и няма длъжности, и по този начин не става ясно, кой е контролиращ, кой оценяващ ръководител. Моля да бъдат разпитани свидетелите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Не мога да кажа сега.

АДВОКАТ Я.– Моля да ни се издаде съдебно удостоверение, чрез което да се снабдим с друго такова, от което да е видно, че в Административен съд  гр.Бургас има висящо дело, по което се оспорва акт за установяване на конфликт на интереси по отношение на доверителката ми .

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Не разбрах този формуляр,  каква е неговата цел. Оспорва ли се, формуляра по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността, който е представен по делото.

Противопоставям се на събирането на тези две доказателства. Считам, че представената структура е извадка от компютър и може да бъде манипулирана лесно. Противопоставям се на това доказателство. Не знам оспорва ли се формуляра и дали се открива производство по оспорването. По отношение на това кой е пряк началник на арх. Д. –  в тази връзка представям длъжностна характеристика на арх. Д.Е., на длъжност „Директор на дирекция „УСТ” в Община Бургас. Тя е пряк началник на арх. Д., чиито подпис стои върху коментирания формуляр и се явява пряк ръководител на жалбоподателката. Моля да ми дадете срок за представяне на допълнително доказателство.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя нормативния документ, с който е утвърдена структурата на Община Бургас.

         АДВОКАТ Я.Формулярите са оспорени в жалбата, от тези формуляри става ясно, че има нарушение в административната процедура. Моля да се открие производство по оспорване истинността на формуляр по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.  – Ще се ползваме от формуляра, който сме представили. Ще моля да допуснете събиране на гласни доказателства.

АДВОКАТ Я.  Не се противопоставям на искането. В случай, че дадете възможност за допускане на гласни доказателства, моля допуснатите по наше искане свидетели да бъдат изслушани в едно съдебно заседание  със свидетелите на ответната страна.

 

Съдът по така направеното оспорване на основание чл.193 от ГПК и чл.194 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ОСПОРВАНЕ ИСТИННОСТТА на формуляр по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи оспорения документ в оригинал.

УКАЗАВА на оспорващия, че носи тежестта за доказване на истинността.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи нормативния акт, с който е утвърдена структурата на Община Бургас.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства в полза на административния орган.

Свидетелите на жалбоподателя и ответника да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание  при режим на довеждане.

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото от жалбоподателя съдебно удостоверение, след представяне на доказателство за внесена държавна такса.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д. – Тъй като ще отсъствам от страната в периода от 07.05.2010 г.  до 30.05.2010 г. моля датата на следващото съдебно заседание да бъде след този период.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2010 от 13.30 ч. за която дата и час  страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕСЕДАТЕЛ: