Р Е Ш Е Н И Е    286

 

гр.Бургас, 11 март 2009г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на дванадесети февруари, през две хиляди и девета година, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.Р.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

Л.А.В.Е.

 

при секретар

Г.Ф.

и с участието

на прокурора

Т.С.

изслуша докладваното

от съдия

Л.А.

по КНАХ № 22/2009г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството  е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         С решение № 348/25.11.2008г. постановено по НАХД 93/2008г. на Карнобатски районен съд е потвърди наказателно постановление № 676/19.06.2008г. на началника на РПУ Карнобат, с което на Н.К.К. *** на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв., на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право на управлява МПС” за срок от шест месеца, като на основание Наредба І – 1959/27.12.2007 г. на МВР на същия са отнети осем контролни точки.

Решението е обжалвано от наказаното лице. В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е постановено в нарушение на закона, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и наложеното наказание е явно несправедливо. Касаторът иска от съда да отмени решението на районния съд, а по съществото на спора да отмени наказателното постановление.

         В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, пледира за отмяна решението на районния съд.

         Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по нея.

         Представителят на Окръжна прокуратура Бургас, счита жалбата за основателна, а решението на районния съд за неправилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и  възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

         При разглеждането на делото, районния съд е постановил решение по същество на спора, както относно нарушението на чл.6, т.2, предл.4 от ЗДП, за което на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон е определено наказание „глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, така и относно нарушението на чл.137е, предл. 1 от ЗДП, за което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от същия закон е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Съдът е приел, от събраните по делото доказателства, че е установено по категоричен начин извършването на двете нарушения. Според районния съд доводите на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения при издаване на АУАН и при постановяване на наказателното постановление, не са достатъчно убедителни и не водят до други изводи, различни от тези на наказващият орган. Районният съд е достигнал до извода, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление, които да опорочат последното. Хипотетично е допуснал, че дори и да са налице някакви пропуски в процедурата, след като е установено безспорно самоличността на нарушителя, механизма на извършване на нарушението и вината на последния, то такива евентуални пропуски са преодоляни, с оглед на разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Съдът в решението си е отбелязал, че не следва да се приемат като съществени нарушенията допуснати при изписване на правното основание на наложените наказания, а именно: вместо предложение 2, в наказателното постановление е изписано чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДП, както и неотбелязване на година при описване на фактическата обстановка в акта, тъй като за съда е напълно очевидно, че се касае за техническа грешка при съставянето му. С тези мотиви съдът е приел, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил изцяло.

          Настоящият състав намира, че решението на районния съд, в частта, в която е потвърдено НП, с което е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП за нарушение на чл.137е от същия закон, е недопустимо и следва да бъде обезсилено в тази част. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително. Конкретно наложеното наказание е именно такова, не е наложено кумулативно с друго наказание, поради което съдът е следвало да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството в тази част.

Решението на районния съд, в частта, в която е потвърдено НП, с което е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. и наказание „лишаване от право на управлява МПС” за срок от шест месеца за нарушение на чл.6, т.2 от същия закон е неправилно. Съгласно текста на тази разпоредба участниците в движението изпълняват разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение. В конкретният случай, като описание на нарушението в АУАН е написано, че „осуетява извършване на проверката”. По никакъв начин не е уточнено в какво се изразява това осуетяване, още повече, видно от самият акт проверката на лицето е извършена и е констатирано, че водачът не ползва каска. От показанията на разпитаният от първоинстанционния съд свидетел Бозуков се установява, че след като са спрели касаторът К. за проверка провокирана от факта, че не носи предпазна каска, органите на КАТ са установили, че същият не си носи свидетелството за правоуправление, както и документите на превозното средство и са му дали срок да ги вземе от дома си и да ги представи в полицейското управление. К. не се явил в полицейското управление. В АУАН обаче е отразен номерът на свидетелството за управление на МПС, както и факта, че е иззет контролният талон, като е описано, че това е станало в момента когато е установено нарушението, а именно на 12.06.2008г. в 15,00 часа на бул.България в гр.Карнобат. При съпоставка на фактите извлечени от двете доказателствени средства – АУАН и показанията на свидетелят се установява, че показанията на свидетелят Бозуков не кореспондират с отразеното в акта относно нарушението на чл.6, т.2 от ЗДвП. Освен това нарушението номерирано под №2 в АУАН и описано като „осуетява извършване на проверката”, в НП е индивидуализирано по съвсем различен начин – „не изпълнява разпорежданията на лицата, регулиращи или контролиращи движението, независимо от правилата за движение”. В случай, че „осуетява извършване на проверката” означава – не си носи свидетелството за правоуправление и не го представя на място определено от контролните органи, което е различно от мястото на извършване на нарушение, то извода е, че лицето е санкционирано за деяние, което не изпълва състава на визираното в НП административно нарушение. Неправомерното поведение на лицето се изразява в неносене на определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство, което осъществява състава на административно нарушение визирано в чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП, за каквото нарушение лицето не е наказано. Няма данни по делото наказаното лице да не е изпълнявало разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, а „напътствието” да се прибере в дома си и да си вземе документите, след което да се яви в РПУ и да ги представи, което той не е изпълнил, в никакъв случай не представлява неизпълнение на разпореждане от такъв характер, тъй като законодателят с разпоредбата на чл.6, т.2 от ЗДвП не е имал предвид какви да е разпореждания на контролните органи, а само такива, които са в кръга на техните правомощия свързани с регулиране и контрол на движение. „Изпращането до дома за да си вземе документите” не е сред тези правомощия.

С оглед на горните изводи настоящият състав намира, че НП, в частта, с която за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца, страда от два порока, всеки от които води до неговата незаконосъобразност. Първият е съществено процесуално нарушение изразяващо се в това, че в акта и в НП са описани различни нарушения, а цифрово е посочена една и съща нарушена норма. Този недостатък не може да бъде преодолян по реда на чл.53, ал2 от ЗАНН, тъй като препятства конкретизиране на извършеното нарушение, за което се ангажира административнонаказателната отговорност на лицето и с това съществено се засяга неговото право на защита. Вторият порок е нарушение на материалният закон. Лицето е наказано за деяние, което не осъществява административното нарушение регламентирано в чл.6, т.2 от ЗДП във вр. с чл.175, ал.1, т.4 от същия закон.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл.ІІ и ал.3 от АПК, вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 348 от 25.11.2008г. постановено по НАХД № 93 от 2008г. на Районен съд – Карнобат, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление №676/08 от 19.06.2008г. издадено от началника РПУ гр.Карнобат, с което за нарушение на чл.137е, предл.1 от ЗДП, на основание чл.183, ал.4, т.7 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв., и прекратява производството по делото в тази му част.

ОТМЕНЯ решение № 348 от 25.11.2008г. постановено по НАХД № 93 от 2008г. на Районен съд – Карнобат, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление №676/08 от 19.06.2008г. издадено от началника РПУ гр.Карнобат, с което за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №676/08 от 19.06.2008г. издадено от началника РПУ гр.Карнобат, в частта, с която за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                        

        2.