ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети февруари                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

КНАХ   дело    номер    22    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.30 часа се явиха:

 

Касаторът – Н.К.К., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Д.,  редовно упълномощен.

Ответникът – Началник на РПУ - Карнобат, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Д.- Поддържам всички аргументи посочени в жалбата. Ще визирам други различни от тях. По отношение на АУАН № 676 от 13.06.2008 г. в текстовата част на акта е описано нарушение „осуетяване на извършване на проверка”. Няма такова нарушение даже и в „чл. 6 т. 2” както е посочено там, без да е посочен нормативен акт. В нарушение на чл.40 ал.1 от ЗАНН, при наличието на очевидец - свидетелят Б., същият не е посочен в акта. В нарушение на чл.40. ал.3 от ЗАНН акта е съставен в присъствието на свидетели неочевидци, независимо, че са вписани като очевидци в акта. Относно наказателното постановление - посочената правна квалификация на деянието е неточна. Посоченото в чл.6 т. 2 предложение 4 от ЗДвП - липсва такова предложение. Посочената правна квалификация относно определяне наказанието, а именно чл.183 ал.4 т.7 предложение първо от ЗДвП  е неправилна. Визирания състав се отнася за нарушение на задължение за използване на предпазен колан, а не на каска, както е в случая. Налице са различия между акта и наказателното постановление по еднакво изискуемите законови текстови реквизити, а именно в цифровото обозначение на нарушението, на правни норми, посочването на нарушеният нормативен акт, както и в текстовата част на посочения нормативен акт.  На следващо място решението на Районния съд е необосновано и неправилно. От доказателствата по делото съдът е приел, че в акта са посочени населеното място и годината на извършване на нарушението. Решил е казуса единствено и въз основа на докладната записка на полицейския инспектор Б. От текста на посочените закононарушения в касационната жалба и тези, посочени днес в съдебно заседание, противоречията между АУАН и наказателното постановление, в резултат на непълнотите и неясните формулировки в тях, както и в доказателствата пред първоинстанционния съд, считам, че в крайна сметка не може да се разбере нарушената правна квалификация и от там да се организира адекватна правна защита. Не става ясно по отношение на наказанието за „неизпълнение на разпореждане” дали то се изразява във факта за неявяване в РПУ - Карнобат или във факта, че К. е потеглил както е отразено в докладната записка към светофара, а не към дома си, въпреки, че е имал даден срок, който не е бил изтекъл. С оглед на всички изложени възражения моля да отмените решение № 348 от 25.11.2008 г. на Районен съд - Карнобат и решите делото като отмените издаденото наказателно постановление от РПУ - Карнобат. Алтернативно моля да отмените наказателното постановление в частта относно извършено нарушение по чл. 6,  т. 2 от ЗДвП.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Да се отмени решението на първоинстанционния съд и наказателното постановление поради допуснати процесуални нарушения.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: