ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 229 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВИА КОНСУЛТ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА жалбата на „Виа Консулт“ ЕООД против АУЗД № АУ 002709 от 09.06.2014г. на Директора на Дирекция „МПДТР“ при Община- Бургас.   

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Г.: Поддържам жалбата. Представям писмо с рег.№ 769000-2875 от 27.02.2018г. - отговор от Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас във връзка с подадената от нас молба и издадените ни съдебни удостоверения.

Водим един свидетел, който моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание. Свидетелят е П.П..

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча други доказателства. Относно направеното доказателствено искане, моля страната да заяви какви факти и обстоятелства ще установява с разпита на свидетеля.

 

Адв.Г.: Свидетелят ще установи дали въобще процесният автомобил е преминал във владение на жалбоподателя. Сключен е договор за покупко-продажба пред нотариус, регистриран е в КАТ, подадена е декларация по чл.54, но никога владението не е преминавало, нищо не е предадено във владение.

 

Юрисконсулт М.: По така направеното доказателствено искане принципно не се противопоставям, но искам да отбележа, че на практика се касае за едни облигационни отношения, които са подсъдни на друг съд и вещно-правен спор не може да бъде разрешен в настоящото производство.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представеното в днешно съдебно заседание от адв.Г. ***.

 

 

Съдът намира, че обстоятелствата, които ще сочи свидетелят са ирелевантни за решаването на настоящото дело, тъй като в чие владение е процесната вещ е ирелевантно за данъчните правоотношения спрямо собствеността, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел П.П..

 

Адв.Г.: Няма други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт М.: Нямам доказателствени искания.

 

 

 

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Искам да подчертая, че жалбоподателят не е собственик на превозното средство и договорът за покупко-продажба е развален. С оглед на това моля да уважите жалбата, като моля да ни се предостави срок за представяне на писмени бележки и ни присъдите направените разноски.

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите обжалвания акт като законосъобразен. По същество искам да се ползвам от мотивите, които вече имахме възможност да изложим в решението на административната инстанция. В тази връзка само ще добавя, че установените в акта задължения са по декларация, в която освен всичко друго, има приложен и документ издаден в законовата форма, който поне от обективна страна сочи кой е собственик на процесния автомобил. Освен това, по делото не са ангажирани доказателства, каквото би било решение по гражданско дело, по което евентуално жалбоподателят е признат за НЕ собственик или трето лице собственик на процесния автомобил.

С оглед на всичко изложено, моля да потвърдите акта и присъдите на Община Бургас възнаграждение за юрисконсулт.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: