РЕШЕНИЕ № 409

 

09.03.2017г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  229  по    описа    за   2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Г.А., против Решение № 490 от 14.12.2016год., постановено по НАХД № 1865 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 16-0304-002474/09.09.2016 г. на Началник сектор РУ Несебър към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за 8 месеца, като е намален срокът на лишаването от право да управлява МПС на 7 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява, представлява се от упълномощен процесуален представител. В жалбата релевира доводи, че с намаляване на наказанието на минимума предвиден в ЗДвП ще бъдат постигнати целите на чл. 12 от ЗАНН. Моли съдът да измени първоинстанционното решение и да намали наказанието на минимума.

Ответникът – Районно управление Несебър при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд – Несебър, като обосновано следва да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав, намира за жалбата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Несебър, с Решение № 490 от 14.12.2016 г., постановено по НАХД № 1865 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър, е изменил наказателно постановление № 16-0304-002474/09.09.2016 г. на Началник сектор РУ Несебър към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за 8 месеца, като е намалил срока на лишаването от право да управлява МПС на 7 месеца. За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. На следващо място съдебният състав е констатирал, че описаното в акта деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административното нарушение. Като е приел, че размерът на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС не съответства на размера на наказанието глоба районният съд е изменил НП.

С процесното наказателно постановление Д.Г.А. е санкциониран за това, че на 13.08.2016г., около 04,16 ч., в гр.  Свети Влас, до казино „Лас Вегас“, е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол - 1,17 промила, установено с техническо средство „Дрегер“, с което деяние е нарушил чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 624911/13.08.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно. Безспорно се установява, че на посочената дата и час Д.А., като водач на лек автомобил е управлявал същия, след употреба на алкохол над 1,17 промила, което обстоятелство кореспондира напълно с установената фактическа обстановка и по същество не се оспорва от касатора. Деянието е съставомерно от обективна и субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност в съответствие с разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП.

Съгласно разпоредбата на чл. 174, ал. 1 пр. 1 ЗДвП, наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. 

Предвид останалите обстоятелства във връзка с извършеното нарушение правилно и в съответствие с чл.27 от ЗАНН и с оглед постигането на целите по чл.12 от ЗАНН, районният съд е приел, че наказателното постановление следва да се измени, намалил е наложената имуществената санкция почти до минимума, като по този начин е приложил санкционната норма в справедлив размер. При постановяване на решението си съдът е направил точен анализ на установените факти и не е допуснал нарушения, както на материалния, така и на процесуалния закон.

С оглед на изложено настоящата инстанция намира касационната жалбата за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Несебър е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което следва да бъде оставено в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490 от 14.12.2016год., постановено по нахд № 1865 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

 

                                                                            2.