О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер295               Година 06.02.2013          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на шести февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 229 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на С.К.П. с ЕГН ********** *** против заповед № РД – 14 – 33/23.11.2012г.  на Зам. Началник на Дирекция за Национален строителен контрол за премахване на незаконен строеж  “Надстройка на тавански етаж над съществуваща жилищна сграда.

С разпореждане на съда от 28.01.2013г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да внесе д.т. в размер на 10,00 лева по сметка на Адм. съд Бургас.

В срока за изправяне на посочената нередовност, съдът е констатирал служебно наличието на друго, по-рано образувано и насрочено за разглеждане в о.с.з. дело между същите заинтересовани да обжалват страни, посочени от адм. орган и в настоящото производство на л.38, а именно С.К.П. и Д.Н.В. и същия адм. орган, по повод на един и същ административен акт – цитираната по горе  заповед № РД – 14 – 33/23.11.2012г.  на Зам. Началник на Дирекция за Национален строителен контрол.

Предвид изложеното и установените по делото обстоятелства става ясно, че са налице предпоставките на чл.159, т.7 АПК, явяващи се основание за прекратяване на настоящото производство. Касае се за наличе на по-рано образувано такова със същия предмет между същите страни – адм. дело № 98 от 2013г. по описа на Адм. Поради изложеното, производството по настоящото административно дело следва да бъде прекратено, а преписката по същото да бъде приложена към адм.дело № 98/2013г. по описа на съда

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229 по описа за 2013 година на Административен съд гр.Бургас.

Административната преписка да се докладва на съдебния състав по адм. дело № 98 от 2013г. по описа на Адм. Съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: