О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град  Бургас, 2.02.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на втори февруари през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 229 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по чл.121, ал.5, във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-13268/18.10.2011г. по повод извършвана ревизия на “Чикън груп” ООД, ЕИК 102701983, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Цар Симеон І” № 111, вх.2, ет.2, ап.14, представлявано от К.Б.Б..

Съдът, по направеното искане, след преценка на изложеното в него, представените с административната преписка доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността му:

Искането е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, е основателно.

На “Чикън груп” ООД е възложено извършването на ревизия, във връзка с която са наложени на основание чл.121, ал.1 от ДОПК предварителни обезпечителни мерки – възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството, и запор върху движими вещи, с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на дружеството, вследствие на които би се затруднило събирането на публичното вземане, чийто предполагаем размер е определен на 414 000 лв., в това число главница 400 000 лв. и лихва 14 000 лв. към 17.10.2011г. С уведомително писмо изх. № 345-5/01.02.2012г., ръководителят на екипа, извършващ ревизията, е уведомил публичния изпълнител, че крайният срок за издаване на ревизионен акт на “Чикън груп” ООД е 31.05.2012г., въз основа на което публичният изпълнител е поискал от съда продължаване срока на наложените обезпечителни мерки до посочения краен срок за приключване на ревизионното производство.

Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал.1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал.3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.

В случая, искането за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки е направено от компетентен орган и е обосновано с необходимите доказателства, поради което следва да бъде уважено, като основателно.

Водим от горното и на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ДОПУСКА продължаване срока на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-13268/18.10.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Бургас, и ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаването им до 31.05.2012г.

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: