О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

 2122/05.09.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на пети септември, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 2299/2018 година

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 9245/17.08.2018 година по описа на Административен съд - Бургас от К.Г.Д. с ЕГН **********, без адрес, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието.

С разпореждане № 3921/20.08.2018 година (лист 1 стр.2), на основание чл. 127 ал.1 т.2 и чл. 128 т.3 от ГПК, на ищеца е указано, че следва да представи още един екземпляр от исковата си молба и да посочи адрес за призоваване. Със същото разпореждане той е предупреден, че при неизпълнение на указанията, исковата молба ще бъде върната.

Ищецът е уведомен за указанията по реда на  чл. 129 ал.2 изр.2 от ГПК (лист 6-7).

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 03.09.2018 година (работен ден). До настоящия момент, процесуалната нередовност на исковата молба не е отстранена. Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на спора по същество.

Затова, на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 9245/17.08.2018 година по описа на Административен съд - Бургас от К.Г.Д. с ЕГН **********, без адрес, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2299/2018 година.

 

Исковата молба да се остави в деловодството на съда, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: