ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2299 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” - редовно уведомен,  се явяват юк. Т. и юк. Г. с представени по делото пълномощни.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 5439/10.06.2015 г., което не е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. И.: Запознала съм се със заключението. Не се противопоставям да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

         Юк. Г.: Запозната съм със заключението, да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Юк. И.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

         Юк. Г.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

         Юк. Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Юк. И.: Моля да приемете писмо от Министерство на икономиката № 26-Л-12 от 06.02.2015 г., от което се вижда, че до 03.04. 2013 г. продукти с аналогични характеристики на процесния, са се класирали в позиция 2710. Представям Регламент /ЕС/ 2015/802 на Съвета от 19 май 2015 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени тежки масла и подобни продукти, от който е видно, че ЕС приема, че до 03.04.2013 г. продукти с преобладаващо съдържа на ароматни съставки следва да се отнасят към позиция 2710, а след тази дата, следва да се отнесат към позиция 27079999.

 

         Юк. Т.: Моля да се приеме, но да не се кредитира писмото от Министерство на икономиката, тъй като това министерство може да направи констатация, но не е компетентно да се произнася по въпроси свързани с тарифното класиране на стоки подлежащи на митнически контрол. По отношение на представения регламент - същият доказва нашата теза, че правилно е определен тарифния номер на стоката – 27079999. Регламентът е неотносим, тъй като митническата декларацията е от 2011 г. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: писмо от Министерство на икономиката № 26-Л-12 от 06.02.2015 г. и Регламент /ЕС/ 2015/802 на Съвета от 19 май 2015 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени тежки масла и подобни продукти.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно  възнаграждение в размер на 400,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 400,00 лв. на 17.06.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Юк. И.: Уважаема г-жо Съдия, моля да постановите решение, с което да от отмените решението на началника на МП „Пристанище Бургас център”, с което е определен тарифен номер, различен от декларирания от дружеството-жалбоподател, по съображенията подробно изложени в жалбата и писмените становища.

         Ще представя подробни писмени бележки.

         Моля за присъждане на деловодните разноски и  юрисконсултското възнаграждение.

 

         Юк. Т.: Уважаема г-жо Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Решението на началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК, издадено е след извършване експертиза и становище относно тарифното класиране на стоката. С решението са определени публични държавни вземания, взети под отчет, обявен е длъжникът и е даден срок за плащане.

         Моля за присъждане на разноските по делото и  юрисконсултското възнаграждение.

         Ще представя писмени бележки.

 

         Юк. Г.: Моля да потвърдите решението на началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: