ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2298 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.М.Е.  несвоевременно призован,  не се явява и не  изпраща  представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.Е. несвоевременно призован,  не се явява и не изпраща  представител.

 ЗА ОТВЕТНИКА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен се явява адв.Г., надлежно  упълномощен, с представено пълномощно д днешното съдебно заседание.

 

АДВ.Г.: Да не се дава ход на делото, с оглед нередовното призоваване на жалбоподателите.Желаем да бъде направено уточнение на вещото лице, че оценката на ограниченото вещно право следва да бъде извършена при зачитане  принципа на пазарния  аналог, чрез сравнителен метод, извършени  сделки с идентични или сходни параметри, касаещи процесния период, извършени в района на землището на гр.Поморие.

 

Съдът докладва, че по делото  със заявление входящ №11430/13.12.2016 година процесуалния представител на жалбоподателите адв.А. К.-М. е представила квитанция за внесен депозит в размер на 200 лева по допусната експертиза.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че  са налице процесуални пречки за даване ход на делото, каквито се явяват несвоевременно призована  страна в процеса намира, че ход на делото не следва да бъде даван и същото да бъде отложено за друга дата, за която дата да бъдат уведомени жалбоподателите, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.02.2017 година от 13:15 часа за която дата и час да бъдат призовани жалбоподателите.Ответният орган се считат  за редовно уведомен.

Да бъде уведомено и вещото лице Б.К., ведно със забележката на адв. Г. за реда за определяне  пазарната стойност на спорния сервитут.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: