ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи март                                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2298  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.М.Е. редовно  уведомен,  не се явява и  не изпраща   представител.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.А.Е. редовно и своевременно призован,  не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД  редовно и своевременно призована не се явява  и не изпраща представител.

Явява се вещото лице Б.К..

По хода на делото:

Съдът докладва, че по делото с входящ № 2059/28.02.2017 година е постъпила молба  от Община Поморие , чрез адв.Г., с която уведомява съдебния състав, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, поради ангажимент пред Апелативен съд София, но не възразява да бъде даден ход на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 2079/01.03.2017 година е постъпило становище от адв.А.М., пълномощник на Х.Е., с която уведомява съдебния състав, че желае да се даде ход на делото.

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено допълнителното заключение  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирана с вх.№1753/21.02.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Б.К.К. – 59г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше техническо образование  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Изготвила съм допълнително заключение, което поддържам.

По представените ми в днешно съдебно заседание въпроси на адв. Г. правя следните уточнения:

Взела съм предвид всички посочени за относимия период шест оферти, като всяка от тях участва с коефициент на тежест съобразно характеристиките и местоположението. С най-голям коефициент участва четвърти аналог, тъй като имота  предложен за продажба е в същото местност „Харманите“. Всички остнали имоти, някои от тях са без посочване на местоположението, а други значително отдалечени.Този коефициент участва във формиране  на цената по всеки един от  аналозите.Коефициентът на тежест е отразен в предпоследната колона на таблиците със сигнатура „Кт“.Взела съм предвид обстоятелството,  че цените, с които съм работила са цени на предлаганите имоти, като съм отразила, използвала съм  коефициент на пазарна реализиция, който трансформира очакваните в реални стойности и  той  е 25 % намаление на средна тежестна  пазарна стойност по офертни цени.

 

Съдът намира, че така изготвената експертиза следва да се приема, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото експертизата на вещото лице Б. К.К.

Определя на вещото лице К. възнаграждение, съобразно представената справка- декларация в размер на 169.00 лева, платими  от жалбоподателя  в 7 дневен  срок от  получаване на съобщението.

С горецитираната молба на адв.Г. се изразява становище, че оспорва заключението, като необосновано.Към делото е приложен списък с разноските.

С горецитираното становище  адв.М.  е заявила  да се приеме изготвеното заключение. Изразява становище  по същество.

Съдът като взе предвид  обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът предоставя 7 дни срок за представяне на  писмени бележки на всяка от двете страни.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: