ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи февруари                                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2298 по описа за 2016година

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.М.Е. редовно и своевременно призован,  не се явява, не изпраща   представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен се явява адв.Г., надлежно  упълномощен, с представено пълномощно   по делото.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.А.Е. редовно и своевременно призован,  не се явява, не изпраща.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД  редовно и своевременно призована не се явява  и не изпраща пердставител

Явява се вещото лице Б.К..

По хода на делото:

АДВ.ГРОЗЕВ:Да се даде ход на делото

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на Х.М.Е. ЕГН **********, с постоянен адрес: ***  срещу Решение по протокол от 25.03.2016 година на комисия по чл.210 от ЗУТ на Община Поморие, с което е определена стойността на еднократно парично обезщетение, което следва да бъде изплатено  на собствениците на поземлен имот № 57491.15.9,местността „Харманите” по КК на гр.Поморие, общ.Поморие, част от който се засяга трайно от сервитут, зесегната от ПУП-парцеларен план за обект „изграждане на нова ВЛ 110 кV за присъединяване на подстанция „Поморие” към ВЛ 110 кV „Ахелой”, в размер на 1 102,40 лева.

            Указва на жалбоподателя, че е негова тежестта да установи наличието на позитивните факти и обстоятелства, на които се позовава и от които черпи права в предмета на жалбата си. Указва на административният орган, че е негова тежестта да удостовери обстоятелството, че определената стойност  за обезщетение  е пазарната такава, по смисъла на чл.210 от ЗУТ.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила от Община Поморие административна преписка в цялост.

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с входящ №883/30.01.2017 г., получен по ел.поща и входящ №973/01.02.2017 г. е постъпило становище, ведно с пълномощно от адв.А.М., процесуален представител на жалбоподателя с изразено  мнение по изготвенато заключение и поставени въпроси по същото.

АДВ.ГРОЗЕВ – Нямам доказателствени искания, да се изслуша вещото лице.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представената административна преписка от ответния орган, в цялост.

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирана с вх.№696/24.01.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Б.К.К. – 59г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше техническо образование  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Изготвила съм заключението, което поддържам.

ВЪПРОС НА СЪДА- В обстоятелствената част на заключението  сте посочили, че изготвеното заключение е съгласно забележката на адв.Г. да бъде използван конкретен метод.Този методи достатъчно обективен  ли е за определяне на действителната пазарна стойност или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.– При определяне на пазарни стойност на земеделски имоти се прилага именно сравнителния метод. Искането на адв.Грозев е за използването на извършени реални сделки. Освен тях може да се изследва по този метод и пазара на предлагане на недвижими имоти. Аз не съм го изследвала. Друг метод не може да се използва, защото това са земеделски земи, извън регулация,за които  няма данни, че се предоставени под аренда. Подходящ метод е на  сравнителните стойности.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.-С оглед на  постигнатата средна цена  считате ли, че предложената от комисията цена е в рамките на  тази средна цена? На какво де дължи минималната разлика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Дължи се на използване на различен коригиращ коефициент. Аз съм го определила с процент за местоположение, който отразява разликата в местоположението на процесния имот и аналогичните имоти, тъй  като в местността „Харманите“ не са открити реални сделки за недвижими имоти и аз съм използва съседна местност „Хонят“ до местността „Харманите“. В този смисъл съм използвала корекционен коефициент,  тъй като  тази местност е по- далече от мест.“Харманите“, в която се намира имота.

СЪДЪТ- Моля да отговорите на въпросите на жалбаподателя, поставени в становището. Въпрос№1-Точно коя част на имота се засяга с нововъзникналия сервитут- трасе на електропровод кабел за ел.захранване?Има ли друг подход към имота, освен цялата сервитутна зона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Сервитутната зона засяга лицето на парцела към пътя и няма друг подход  към имота освен този и затова съм използвала редукция 0.90.Стойността на сервитута е намалена с 10 % от стойността на правото на собственост, тъй като подхода към имота е засегнат от самия сервитут.

СЪДЪТ - Въпрос№2- Кои са последните  сделки със същия или подобен сервитут? Цитираните в заключението три нотариални акта какъв предмет имат и какво основание: дали с тях е извършена продажба на надвижими земеделски имоти или е извършено учредяване на определени вещни права и /или сервитути. Защо за метода на „Сравнителната стойност“ са използвани точно тези три  нотариални актове.Извършена ли е проверка  за извършени подобни сделки (учредяване на сервитути)в агенции за недвижими имоти, за да установи реалната пазарна стойност на подобни сервитути.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Не съм намерила сделки за сервитут, поради което съм използвала коефициента за редукция, чрез който съм трансформирала стойността на правото на собственост в стойност на ограниченото вещно право.

СЪДЪТ - Въпрос№3 - В каква връзка е извършено проучване на предлагането на земеделски недвижими имоти в град Поморие, след като предмет на оспорване в настоящето производство е цената на сервитут, а не цената на недвижим имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Защото не съм намерила такива сделки  със  сервитути,  съм работила със сделки за продажба на недвижими имоти.

СЪДЪТ - Въпрос№4 – Взето ли е предвед при определяне на пазарната стойност на сервитута обстоятелството, че това право на прокарване е без срок?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. - Да, с коефициента за редукция, отразено с оглед приетия от мен коефициент на редукция.

Адв.Грозев- Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответната страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Б.К.К., на която да бъде изплатено възнаграждение в размер на 265.00 лева, съобразно представената справка декларация като ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя да довнесе сума в размер на  65.00 лева в седмодневен срок от уведомяването му.

ЗАДЪЛЖАВА  вещото лице Б.К.К.  да изготви допълнително заключение като вземе предвид  освен  реално извършените сделки с имоти, също така и стойността на предлаганите  на пазара на недвижими имоти цени, касаещи сервитут или право на собственост с параметри близки до тези на спорния имот.

Горното обстоятелство съдът намира  за необходимо да бъде изяснено главно предвид факта, че не са констатирани действителни сделки със сервитутно право, но не е бил изследван въпросът налично ли е предлагане на сделки с такова.

Съдът като взе пердвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.03.2017 година от 13:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  13:33 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: