ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,26.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2298 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГАС”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т., юрисконсулт Г., надлежно упълномощени и юрисконсулт Й. която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт И.: Представям и моля да приемете нарочно становище-молба с изложени допълнителни доводи и съображения във връзка с постановеното решение на СЕС по Дело № С-330/2013г., ведно с приложени писмени доказателства, които моля да приемете, а именно: заверено копие от становище на проф.П.С.П.; становище на Федерално министерство на финансите – Институт за данъчна и митническа координация, технически изследвания в гр.Виена, Австрия за класиране на продукта.

С молбата-становище правим и искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпроси, формулирани в молбата.

Представям и моля да приемете банкова гаранция и анекс към нея и правя искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорения акт, тъй като към настоящия момент банковата гаранция е с друг срок.

Представям и моля да приемете писмо на Агенция „Митници” от месец септември 2009г., с което дават указание как следва да се тарифира аналогичен на процесния продукт.

Становището-молба ведно с доказателствата представям с препис за ответната страна.

 

Юрисконсулт Т.: По отношение искането за спиране и представената банкова гаранция, която обезпечава публичните държавни вземания, правя изявление, че не възразявам производството по предварителното изпълнение на акта да бъде спряно, тъй като в Митница-Бургас е приета банкова гаранция в размер на 37 млн.лв., която покрива размера на задължението по решението -  предмет на настоящото производство и която е с валидност до 20.12.2014г. Представям и моля да приемете служебна бележка, издадена от началника на митническия пункт ведно с приложение, от което е видно номер на решението, размер на задължението и че е обезпечено това задължение.

Относно представеното писмо от Агенция „Митници”, подписано от К.Н., моля да бъде прието, но да не бъде кредитирано като доказателство. Писмото е издадено по конкретен повод, по-точно по молба, изрично по искане на „Лукойл Нефтохим Бургас” за продукт котелно гориво, касаещо конкретен внос и износ. Това е конкретна доставка.

По отношение становище-молба, моля да ми се даде срок да изразя становище. Ако не ми бъде даден такъв, възразявам:

Предвид факта, че са необходими специални знания за тарифирането на продукта, така поставени въпросите, считам, че въпрос № 1 касае технология на получаването на продукта. Съгласно Обяснителните бележки към позиция 2710 изрично е казано, че в тази позиция не се включват маслата, в които ароматните съставки преобладават в тегловно отношение спрямо неароматните, независимо от това, дали са получени при преработка на нефт или по друг начин.

Считам, че въпросите касаещи получаването на продукта са неотносими към тарифното класиране на стоката, какъвто е предметът на настоящия спор по делото.

Ако бъде допусната експертизата, моля да бъде назначено вещо лице различно от досега извършилото експертизите. Единият ни мотив е, предвид факта, че така поставени и формулирани въпросите, ще бъдат изготвени единствено и само на база писмени документи, които се съдържат в административната преписка и изготвените и изслушани заключения към настоящия момент.

Другият ни мотив е, предвид факта, че в Бургаския административен съд има над 100 дела със същия предмет на спора, държим да чуем друго становище и друго компетентно мнение на вещо лице - химик.

Юрисконсулт Г.: По отношение на втори въпрос от молбата, пето и шесто тире:

Тези въпроси касаят тарифно класиране. Конкретното в случая вещо лице е инженер-химик и не е компетентно в тази област.

Молбата ни е да не се допускат тези въпроси. Евентуално, ако е възможно, тази експертиза да е комплексна и ако се допусне, да я извърши специалист, който разбира от тарифно класиране.

По тази причина, моля да ни се даде срок да изразим становище.

По отношение на представеното становище от проф.П., моля да не се кредитира като годно доказателствено средство, тъй като това е обща представа, едно теоретично становище, а не касае конкретно този случай.

По отношение на представените писма, становището ни е същото, тъй като за изследванията, които са извършвани в австрийска митническа лаборатория не са били иззети пробите за изследване в присъствие на митнически органи и не е спазена нито една от процедурите и тези изследвания нямат никаква задължителна сила. В тази връзка представям и моля да приемете два броя справки  за обвързваща тарифна информация от немски и френски митнически власти, която има официална стойност и е публикувана в ЕК, касаеща митническо тарифиране за аналогични стоки.

Представям и моля да приемете митническа декларация с идентичен изпращач и получател, такива, каквито са и по процесното дело с идентично описание на стока в клетка 31 от митническата декларация, но с посочен тарифен код, който ние сме определили с решението и тази декларация (има и други такива) представлява една от всички доказващи, че за същата стока „Лукойл Нефтохим” вече декларира с код, който е посочен в обжалваното решение.

Юрисконсулт Т.: Тази декларация е след влизане в сила на Регламент № 722 на ЕС за субсидиране на автономните мита за митническа тарифа, при което ставката на митото е нулева.

 

Юрисконсулт И.: Считам представеното доказателство за неотносимо и начинът на получаване на продукта е от съществено значение за неговото тарифиране, поради което считам, че възражението не следва да се има предвид.

По възражението относно допълнението в молбата-становище:

Считам, че предвид даденото описание на различните стоки, е нужно мнение на инженер-химик.

Във връзка с писмата, които представят от митническата лаборатория, продуктът е същият, там са изложени качествени показатели на продукта и считам, че следва да се вземат предвид.

Във връзка с представените справки за обвързваща тарифна информация, такива се издават в определена форма, съдържаща определени реквизити. Представените справки представляват извлечение от електронни регистри и считам, че не представляват годно доказателствено средство за материализираното в тях изявление и не следва да бъдат приемани. Освен това, обвързващата тарифна информация е да подпомага търговските оператори при тяхната дейност.

Освен това, има подробен регламент, ред и условия, Регламент 2454/1993г., за ползването и прилагане на Митническия кодекс на Общността. Считам, че обвързващата тарифна информация, издадена от търговски оператор, за продукт различен от този, е неотносимо доказателство към настоящото дело.

Представената митническа декларация от ответника считам ирелевантна към настоящото дело, тъй като касае внос различен от процесния. И в този смисъл същата не установява каквито и да е факти от значение за решаване на делото.

Във връзка с възражението за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с първи довод, че първият въпрос, така формулиран, касаещ процеси включващи технология на получаване на продукти, препращайки и цитирайки разпоредбата на подпозиция 2710, категорично заявявам, че въпросът е формулиран в случай, че съдът приема за доказано, че ароматиката преобладава над неароматните съставки. В случая именно при условията на евентуалност, ако се приеме тази позиция на съда на ЕС за конкретния случай, дружеството, което представлявам твърди, че единствената възможна подпозиция, в която може да  се класира продуктът в 2707, а не на 2710 е подпозицията 2707 9919 „сурови масла”, в която връзка правя искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза. Следва да заявя, че жалбоподателят е декларатор по митнически режим и като такъв носи отговорност за декларирания от него тарифен номер. В случай, че митническата администрация оспорва тарифен номер и тежестта на доказване е нейна, следва да представи доказателства, че естеството на стоката е различно от естеството на стоката декларирана от жалбоподателя. В конкретния случай сме оспорили изцяло митническата лабораторна експертиза, а доводи по отношение преобладава ли ароматиката в този момент, не са наведени, още по-малко доказателства в тази връзка. Независимо от всичко, при условие на евентуалност сме формулирали въпроси, които да установят, че ако продуктът не следва да бъде  класиран в 2710 1971, единствено възможна подпозиция е на 2707 9919, като още веднъж заявявам, че възраженията по отношение на 2710 не са релевантни.

По възражението за допускане на подвъпроси – 5 и 6: Заявявам, че в същите не се съдържа ни най-малко опит да бъде извършено класиране на продукта. В същите е направено искане да се установи какво е естеството или какви са физикохимичните показатели на продукта, които евентуално биха го отнесли към някоя от подпозициите на 2707. В тази връзка заявявам, че не е необходимо вещото лице да бъде експерт в областта на тарифното класиране, тъй като съдът е органът по същество, който трябва да извърши тарифното класиране и въпросът е правен. Вещото лице да е специалист по нефтохимия и нефтопреработка с оглед областта на изследване.

По отношение възражението за недопускане на вещото лице, като лице извършило първата и втората експертизи по делото, заявявам, че не са налице основания за отвеждане на същото и въобще за търсене на друг специалист, тъй като до този момент не са ангажирани каквито и да е било доводи, касаещи некомпетентността на същото или някои от формулираните доводи за отвеждане на вещо лице, предвидени в АПК и ГПК. Дотолкова, доколкото вещото лице е запознато и анализирало  продукта, считаме, че ако бъде назначено същото вещо лице, то би имало най-подробна представа за вида на продукта, произхода, предназначението, физикохимичните свойства.

Във връзка с представените в днешно съдебно заседание два броя Обвързваща тарифна информация, едната от митническата администрация на Германия и другата от Франция, категорично заявявам, че не следва да бъдат приети. Не може да се установи кой е авторът на тези документи, същите не представляват официален документ, няма подпис и печат на лицето, което ги е издало, а твърденията, че са извадка от публичен регистър, до който всеки има достъп, е най-малко неправилно, доколкото същите не носят никаква индикация за този публичен регистър, а представляват извлечение от данъчно облагане. Освен това се отнасят за продукти различни от продуктите по процесното дело, поради което моля да не се приемат, тъй като не представляват годно доказателствено средство. Става въпрос, в случая за митническа администрация на Германия, за минерални масла с посочен код 2707 8999, различен от кода, с който дружеството е декларирало процесния продукт 2710 1971. За да е налице идентичност на стоки, каквото е определено в разпоредбата на чл.66, ал.1 т.3 от Правилника от Закона за митниците, стоките следва да са произведени в същата страна, да имат еднакви във всяко едно отношение характеристики, т.е. - произход, физикохимични свойства и еднакво качество. В случая не става ясно какви са стоките, за които е поискано от страна на декларатора във Франция и Германия показване на тарифно класиране, като това тарифно класиране се прави изцяло за подпомагане дейността на декларатора и има насочващ, а няма задължителен характер.

По отношение представените в днешно съдебно заседание ЕАД твърдя, че са абсолютно неотносими към спора. От една страна Агенцията възразява по приемането на писмо, което носи подпис и печат на същата и указва как трябва да се декларира един аналогичен продукт, а митническата декларация е от месец септември 2014г. по продукт, който очевидно е различен от процесния.

Доколкото за всеки един продукт се взима отделна проба, означава, че митническата администрация прави разлика какви са свойствата на един продукт, наименованието не е единственото условие за това. Освен това, дружеството само е инициирало процедура по суспендиране на мито, т .е. намаляване или абсолютно отпадане на мито, в противен случай щяхме да бъдем в хипотеза на нови решения. Като на суспендиране на мито подлежат единствено суровини, внос от трети държави за последваща преработка. Суспендиране на мито с каквото се сдобило дружеството от месец юли 2014г. за срок от две години напред, е още едно доказателство, че котелно гориво и мазут представляват суровина, а не продукт за реализация.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършване на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в нарочна молба, като относимостта на последните към предмета на спора, съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

Експертизата да се изготви от вещото лице Д.Л. при депозит в размер на 250 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

 

Съдът ОБЯВИ на страните, че по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението на Началника на МП „Пристанище Бургас център” ще се произнесе с определение в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.02.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Вещото лице да се уведоми своевременно след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: