ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,29.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2298 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГАС”, редовно уведомен,  представлява се от юрисконсулт Т., с представено пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л., която е депозирала заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт М.: Да се изслуша заключението.

Юрисконсулт Т.: Възразявам  по изслушването на вещото лице, като доводите ми са следните:

Вещото лице е направило заключение преди да е възложена задачата. Особеното искане е допуснато в съдебно заседание проведено на 27.03.2013г., а вещото лице е взело пробата на 17.02.2013г. и е извършило изследванията на 05.03.2013г., т.е., преди допускането на задачата от съда.

 

Освен това, не е взет предвид представения в съдебно заседание на 27.03.2013г. въпрос в нарочна молба от Митническия пункт.

Поради което считам, че не следва да се изслушва вещото лице.

 

Въпрос на съда към юрисконсулт Т.: Оспорвате ли факта, че пробата, която е взета, е действително пробата, с която трябва да се работи по експертизата?

Юрисконсулт Т.: Пробата, върху която е работило вещото лице е същата, по която трябва да се работи, но то е извършило изследванията преди да бъде възложена задачата и предвид факта, че ние сме поискали да се направи изследване по друг метод, а не по този, по който е извършила изследването вещото лице, моля да не се допуска разпита.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице Л. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам

Юрисконсулт М.: С оглед отговора на въпрос № 1, бихте ли уточнили има ли разлика между въглероден и въглеводороден състав, тъй като в обжалвания акт е посочено, че анализираният продукт е с въглероден състав.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има разлика в двете понятия. Тези две понятия не са идентични.

Въглеродният състав е елемент за определяне на елементарния състав на едно химично съединение. Въглеродният състав е един от тези показатели при определяне на елементарния състав. При този анализ се определя процентното съдържание на химичните елементи въглерод, водород, кислород, азот и други хетероатомни в едно химично съединение.

Докато въглеводородният състав е метод за определяне съдържанието на основните групи въглеводороди в един нефтопродукт и това са парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, полефинови или ненаситени въглеводороди, асфалто-смолисти вещества.

Това е разликата между двете понятия.

Юрисконсулт М.: Въпреки допускането от страна на съда на поставените от жалбоподателя въпроси в цялост, в т.ч. и въпрос № 5 от Особеното искане, а именно, как следва да бъде класиран изследвания продукт, бихте ли могли да отговорите с оглед така извършените химични анализи и изпитвания на продукта, дали този продукт може да бъде класиран в подпозиция 2707 9999 така, както е класиран от ответника?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този въпрос има допирни точки с отговора на въпрос № 4.

В подпозиция 2707 9999 продуктите трябва да имат конкретно посочени характеристики. Продуктът трябва да отговаря на условията за плътност, дестилация, пенетрация и да има характеристики, различни от тези на продуктите в код 2715 0000.

Отговорът на въпрос № 4 е категорично НЕ. Процесният продукт не отговаря на тези условия, а те са дефинирани в критерия да бъде класиран продукта в код 2707 9999. С други думи, характеристиките на продукта не отговарят на изискванията той да бъде в този код.

 

Твърдя, че предоставената проба за изследване и анализ е изчерпана. Пробата беше в изключително ограничено количество и използвана за извършване на експертизи по всички дела. Пробата е използвана за извършване на експертизи в двете лаборатории.

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси. Оспорвам заключението.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

         Юрисконсулт Т.: В изпълнение указанията на съда от предходно съдебно заседание, представям по делото легализирани преводи на документите, съдържащи се в административната преписка, съставени на чужд език ведно с фактура за извършения разход за превод.

         Юрисконсулт М.: С оглед така представените преводи и легализацията, не оспорвам и да бъдат приети по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Т. писмени доказателства, представляващи легализирани преводи на съдържащите се по административната преписка документи съставени на чужд език.

 

         Юрисконсулт Т.: Поради факта, че по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. е налице определение, че делото е спряно предвид отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, моля настоящото дело да бъде спряно до решаване на спора от СЕС.

         Юрисконсулт М.: Възразявам по така направеното искане за спиране на производството по настоящото дело. Преюдициалното запитване е направено по друго дело, а не по настоящия спор.

 

         По направеното искане съдът, след като КОНСТАТИРА, че предметът на оспорване в настоящото съдебно производство е идентичен с оспорването, проведено по административно дело № 2498/2012г. и обстоятелството, което  е служебно известно, че по административно дело № 2498/2012г. е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, съдът намира, че решението на СЕС ще има значение за правилното разрешаване на настоящия съдебен спор и производството по настоящото дело следва да се спре до приключване производството пред Съда на Европейския съюз.

         С оглед на това и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА производството по административно дело № 2298/2012 г. по описа на Административен съд – гр.Бургас до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012г. на Административен съд – гр.Бургас, отправено с Определение № 1148/28.05.2013г. по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.


         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: