ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 26.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2297 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. - представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., юк. Г. и юк. Й. - представят пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. И.: Моля да приемете в днешното съдебно заседание писмо с рег.индекс 2611/41 от 29.09.2009г., с което Агенции „Митници” дава  указание за тарифиране на продукта; Анекс № 1 към Банкова гаранция № 13997/03.14, във връзка с която правя искане за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение; молба с направени допълнителни разноски от страна на дружеството. Във връзка с приобщаване решение на СЕС от 12.06.2013 г., моля, да приемете становище молба с доводи и съображения в подкрепа на защитната ни теза. Моля за допускане на допълнителна съдебно химична експертиза, с въпроси формулирани в становище-молба, представена в днешното съдебно заседание.

 

Юк. Т.: По отношение на спирането на предварителното изпълнение на решението – не възразяваме, тъй като размера на митническото задължение е обезпечен. По доказателствените искания на жалбоподателя: Моля да не бъде прието писмото, подписано от заместник-директора на Агенция „Митници, издадено е по конкретен повод и искане от страна на жалбоподателя и касае предходен внос на стока. По отношение на представеното становище-молба, моля, да ни бъде дадена възможност да изразим становище по допускане на поисканата допълнителна съдебно химична експертиза. Считам, че така поставените въпроси не касаят тарифно класиране на стоката. Съгласно ОБ на КН и ХС не е от значение произхода на стоката, а също така и метода на нейното получаване. Тарифното класиране се извършва съгласно Регламент № 2913 и № 2454 и в тази връзка, ако не ми бъде дадена възможност за писмено становище, моля, същата да не бъде допускана.

Моля да приемете като доказателства два броя ОТИ от Германската митническа администрация и от Френската митническа администрация, които са валидни към настоящия момент и касаят стоки аналогични на процесния продукт. Моля да приемете и митническа декларация от 06.09.2014г., с която дружеството-жалбоподател е получател на доставка след месец юли 2014 г., от която е видно, че стока с един и същи изпращач /„Литаско”-Щвейцария/ и с един и същи получател, се тарифира по различен начин, след влизане в сила на Регламент № 722, според който  ставката на митото е нулева.

 

Юк. И.: Във връзка с направеното възражение за приемането на писмо от 29.09.2009г. на Агенция „Митници” – същото е допустимо доказателство и съдът следва да го приеме и да цени наведените в него доводи при постановяване на съдебния си акт. По направеното възражение за недопускане на допълнителна съдебно химическа експертиза, независимо, че ответникът поиска срок за да изрази становище относно това, че въпросите са неотносими, тъй като касаят тарифиране на продукта, съдът е органът, който следва да определи тарифно класиране на продукта. Страните следва да определят доколко дружеството-жалбоподател носи отговорност за тарифния номер, отразен с митническа декларация, ако е налице оспорване на тарифирането, то тежестта на доказване е на ответника, който следва да установи, че естеството на продукта не отговарят на тарифния номер, в който декларатора го е тарифирал. Следва да се установи естеството на продукта, за да се класира в тарифна позиция. В тази връзка възражението по допълнителна съдебно химическа експертиза е напълно недопустимо. Във връзка с представените в днешното съдебно заседание два броя ОТИ от митническите администрации на Германия и на Франция, считам същите за недопустимо доказателство, същите нямат автор, нямат подпис и печат на длъжностно лице, поради което не представляват официален документ, неотносими са към спора, тъй като касаят продукт, за който не е установено дали са идентичен аналог на процесния продукт. В ОТИ на Германската митническа администрация е посочен тарифен номер на продукт различен от процесния продукт – мазут. Продукт, за който има съмнение къде да се тарифира, се прави запитване до митническа администрация, като следва да се опише подробно естеството на продукта. От ОТИ не става ясно, че продуктът е идентичен с процесния продукт, написано е „минерални масла”. По смисъла на действащото законодателство идентичен продукт е този, който съответства на чл.66, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за митниците. Във връзка с представения в днешното съдебно заседание  Единен административен документ /ЕАД/, с който ответника твърди, че дружеството през месец септември извършва внос на мазут с тарифен номер 27079999, декларира, че това е направено в резултата на постигнато суспендиране на мито с Регламент  № 722/2014г. и дружеството само е инициирало процес за суспендирането на мито и допуска да се намали митото на „0” , единствено за продукти внесени за последваща обработка. Митническата декларация доказва и е в подкрепа на допълнително въведените ни доводите, че мазутът представлява суровина „сурово масло”, като само за суровини се процедира суспендиране на мито. Това е единствения случай, в който ЕК допуска отклонение от митническа номенклатура, единствения случай, че продукта не се обмитява с мито. Самата процедура е по инициатива на дружеството „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. ЕАД касае 2014 г., а процесният спор касае внос на мазут през 2012 г., когато действат други текстове на съответния регламент, отнася се за друг период от време и за продукт, който по наименование и да е същия, има своите специфични свойства и естество.

Ако не допуснете допълнителна съдебно химична експертиза, моля, да задължите ответника да представи съответни документи за установяване на обстоятелствата по т. 4, 5 и 6, както и да представи съответни документи, налице ли е в Митническа лаборатория Русе хроматографска колона за извършване на анализ по Приложение А към ОБ на КН за Глава 27, тази хроматографска колона съответства ли на параметрите, посочени в Приложение А към ОБ на КН за Глава 27, какъв е селикагелът, използван при извършването на анализ с предмет на определяне на ароматни съставки, каква е едрината на зърната и дали е новозакупен или е използван такъв.

 

Юк. Т.: Въпросите зададени в становището касаят единствено начина на получаване на продукта, а в ОБ към КН изрично е казано, че тази позиция не включва маслата, в които ароматните съставки преобладават в тегловно съотношение спрямо неароматните, независимо от това дали са получени при преработка на нефт, или по друг начин. Моля да не бъдат  допуснати въпросите по поисканата допълнителна експертиза.

 

Юк. Й.: По поисканата съдебно химическа експертиза - СЕС в практиката си приема, че критерий на класиране на продукт са обективните характеристики и свойства на стоките. Въпросите по поисканата експертиза са недопустими, не се цели установяване на тарифно класиране. Ако прецените, че поставените въпроси имат отношение към обективните характеристики и свойства на стоката, моля, да допуснете участие на вещо лице експерт в тарифното класиране, което да вземе отношение спрямо критериите заложени в КН по отношение качеството на стоката.

По представената информация /ОТИ/ от други държави-членки на ЕС, че същите не представляват официален документ, заявявам, че всички обвързващи тарифни информации се публикуват в централната база данни на ЕС и представляват официални документи, издадени от митнически органи и имат отношение за еднаквото класиране на стоките по КН и съдът следва да ги приеме за сведение и да ги обсъди с крайния си съдебен акт.        Относно регламента за суспендиране и посочения тарифен код, моля, да вземете предвид, че ако стоката на жалбоподателя не попада в този тарифен код, той не би могъл да вземе отношение.

 

Юк. Г.: В своите възражения процесуалният представител  на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД направи противоречиво изявление, като твърди, че се касае за „сурово масло”, а тарифният код, с който стоката е декларирана съвпада с кода, определен от Митническия пункт, което означава, че стоката не е „сурово масло”. Според описателната клетка „31”, както е декларирана стоката през 2012 г., така е декларирана и през 2014 г. и не може да се твърди, че стоката е различна от декларираната, но тогава е декларирана с друг тарифен код.

 

Юк. И.: Във връзка с направеното възражение за недопускане на въпросите, като се цитира текста на позиция 2707 - тези въпроси сме ги поискали за допускане само при условие на евентуалност, ако съдът приеме решението на СЕС и след като практиката на СЕС изисква при тарифиране на продукта да се анализира естеството му и няма как без съдебно химична експертиза да се установи естеството на продукта. Митническата администрация прави анализ на всеки продукт при внос и износ от дружеството.  Представените ОТИ имат насочващ, но не и задължителен характер.  Считам, че същите следва да не бъдат приети от съда като доказателства. По отношение на ЕАД - несъотносимо е да се прави аналогия между продукт, деклариран през 2012 г. и продукт, деклариран през 2014г.

 

Юк.   Й.: По отношение на ОТИ, че същите представляват лист хартия, възразявам – на екземпляра има номер и обозначение на държавата членка и съдът може да извърши справка в централната база данни за наличието на официален документ, издаден от съответната държава.

Моля да вземете предвид следното: процесуалният представител   на жалбоподателя посочва, че следва да се вземе предвид предназначението на стоката като критерий за тарифирането. Ако допуснете съдебно химична експертиза, моля, в нея да вземе участие експерт по тарифно класиране.

 

Юк. И.: Предназначението на стоката е само един от подвъпросите. Всички въпроси касаят естеството на стоката. Недопустимо е искането за назначаването на допълнителна съдебно комбинирана експертиза, в което да има специалист  по  тарифно класиране. Тарифното класиране следва да го направи съда. Експертизата следва да бъде каквато е заявена в молбата – вещо лице със специалност „нефтохимия и нефто преработка”.

 

Юк. Т.: Въпрос 2  е от компетентността на специалист със знания в областта на тарифно класиране.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: писмо от Агенция Митници рег.индекс 2611/41 от 29.09.2009г.; Банкова гаранция № 13997/03.14  от 14.03.2014г. на БНП ПАРИБА – клон София; молба от жалбоподателя за допълнителни разноски; Становище-молба от жалбоподателя № ПО-18-3802/24.11.2014г. с приложено становище на проф.П. и становище на ФМФ-Институт за данъчна митническа координация гр.Виена, Австрия; ЕАД от 06.09.2014г.; ОТИ от митническа администрация Франция и Германия.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на въпросите, формулирани в становище-молба изх.№ ПО-18-3802/24.11.2014г., представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице инж. Д.Л., при депозит в размер на 300,00 лева, вносим от жалбоподателя, в 14-дневен, срок считано от днес.

 

УКАЗВА на процесуалните представители на ответника да представят Служебна бележка № 32-128-028 от 24.10.2014г., във връзка с направеното искане за спиране предварителното изпълнение на процесното решение, в тридневен срок, считано от днес. 

 

ПО ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след представяне на цитираното писмо.

 

Юк. Т.: Моля вещото лице да бъде заменено. Това вещо лице е правило вече множество експертизи. Моля да назначите друго вещо лице, тъй като има много дела с един и същи спор за тарифно класиране на стоката и следва да чуем друго мнение и становище.

 

Юк.И.: Направеното искане е необосновано. Не е оспорена компетентността на вещото лице и зависимостта на вещото лице. Не са налице доводи за неговата замяна. Изисква се извършване на анализ на продукта и вещото лице е запознато с изследваните показатели на същия. Ако се назначи  друго вещо лице, то следва тепърва да се запознава с извършените досега анализи. Ако експертизата беше различна е резонно да се смени вещото лице.

 

Юк. Т.: за да отговори на въпросите поставени в становището-молба, едно ново вещо лице ще работи на база писмени доказателства – административна преписка и резултатите от лабораторните изследвания, а няма да извършва нови лабораторни изследвания.

 

По направеното искане на процесуалния представител на ответника, съдът намира същото за неоснователно, тъй като назначеното вещо лице има необходимата компетентност за извършване на допълнително заключение по поставените допълнителни въпроси.

Ето защо Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за замяна на вещо лице инж. Д.Л..

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.03.2015 година от 11,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: