ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2296 по описа за 2012 година

На именното повикване в 12:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явяват юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  К.-Г.: Представям на съда Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки в неговата цялост, ведно със заповед №ЗАН-171/06.08.2007година,  с която е одобрено това ръководство и заповед №ЗАН-351/02.11.2007година, с която е допълнено ръководството.  

Представям и моля да приемете като доказателства по делото 2 броя Обвързваща тарифна информация на немските и френските митнически администрации, касаещи аналогични стоки на процесните, където е посочен тарифен код, който е определен от чуждестранните митнически органи. Същият тарифен номер е определен в процесното решение от българските митнически органи.  Това  представляват извадки от публичен регистър и затова са в този вид.

Представям сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе, ведно със заповед №1014/23.07.2012година, представляваща неразделна част от сертификата и указваща кои методи влизат в акредитацията на лабораторията.

Представям доклад за участие в междулабораторно изпитване изготвена от служител на Митническа лаборатория Русе, с резултати касаещи прилагането на метода по приложение А глава 27 към КН, ведно със заповеди №137/19.07.2010година и №ЗМ-4000-56/23.04.2014година, с които се удостоверява в какво качество това лице издава този доклад.

Представям и моля да приемете и извадка от окончателен доклад на Европейската комисия относно участието на Митническа лаборатория Русе в междулабораторни изследвания, част от които касаят и приложения метод, именно метода по Приложение А, като от този окончателен доклад се вижда, че Митническа лаборатория Русе е постигнала едни от най-добрите резултатите по прилагане на този метод. Това го представям като доказателство във връзка с ползвания метод и неговата възпроизводимост и повторяемост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка представените в днешното съдебно заседание документи от страна на жалбоподателя, моля да имате предвид, че сертификатът за акредитация е абсолютно ирелевантен към настоящия спор и моля да не се приема като доказателство по делото. Заявявам това дотолкова, доколкото е взета проба от процесния продукт месец 13.11.2011година, а самата експертиза носи дата 06.01.2012година, като акредитацията на лабораторията е от 25.09.2012година, т.е датата на акредитацията е много по-късно от датата на анализиране на продукта от тази лаборатория. Представеният сертификат е неотносим към настоящия спор и с него не могат да се прецезира обстоятелството, че към датата на изготвяне на МЛЕ не е имала кредитация лабораторията.

Във връзка днес представената заповед за утвърждаване на ръководството, което стана причина за отлагане на делото, с оглед дадената процесуална възможност на ответника да я представи в нейната цялост, заявявам, че в предходното съдебно заседание ние представихме това ръководство и искането за представяне от страна на ответника беше, че същото не било в цялост и че ще представят нещо различно, ревизия 02. Ние твърдим, че в предишното съдебно заседание сме представили ръководството действащо към момента на вземане на процесните проби. Във връзка твърдените от нас допуснати  процесуални нарушения при взимане на пробите, не възразяваме да се приемат представените днес заповеди и ръководство за вземане на проби, но заявявам отново, че това е ревизия 2, а не 02, което следваше да представят.

Относно представения доклад за окончателно за изпитване за пригодност на минерални масла, завявам, че той също е ирелевантен за спора, дотолкова, доколкото касае участие на лабораторията в междулабораторни изследвания. Същият е някаква извадка и не представлява официален документ, не носи подпис и печат на лицето което го е издал и представлява частен свидетелстващ  документ като няма материално-доказателствена сила. Този документ е с дата следваща датата на акредитацията на митническата лаборатория и е ирелевантен за  спора. Заявявам, че няма нормативни изисквания липсата на акредитация или на акредитация на ползваните методи да бъде саниран с документ  какъвто е докладът  за участие в междулабораторни изследвания. Още повече, че видно от същия документ толеранса, допустимото отклонение е много повече от допустимото посочено в Приложение А от глава 27 към КН.

Във връзка представените два броя обвързващи тарифна информация възразявам същите да бъдат приети като годно доказателство по делото. Същите са неотносими към спора и касаят поискана информация Митническите администрации на Германия и Франция за конкретен продукт, различен от процесния, а именно код 2707 9999, който е различен от тарифния номер заявен от страна на дружеството-жалбоподател и  от тарифния номер, който митническия орган определя на дружеството-жалбоподател. Обвързващите тарифни информации съгласно действащото Европейско законодателство няма обвързващ и задължителен характер, а се дава на декларатора,  ако има съмнение за правилното тарифиране  и за това се прави изпитване за естеството на продукта и химико-физичните му свойства.  Видно от записа, който носят тези две извлечения става въпрос за продукт различен от процесния. Тези документи  не представляват официални такива, те не носят подпис и печат на издателя, няма  идентичност на продукта по чл.66, ал.1, т. 3 от Правилника за приложение на ЗМ, тъй като за да са "идентични стоки" следва да са произведени в същата страна, които са еднакви във всяко отношение, включително физически характеристики, качество и добро име; наличието на минимални различия не следва да бъде пречка за това стоки, които по принцип отговарят на определението, да бъдат разглеждани като идентични. В случая това не е налице, тъй като нямаме идентични стоки.

Моля да приемете по делото като доказателство Писмо на министъра на икономика от 06.02.2012година, в което е изразено становище, че до април месец 2013година правилния тарифен код за декларираната стока  от дружеството е 2710.

Представям също така, но за сведение, а не като доказателство   Предложение за изменение на регламент относно суспендиране на митата приложими  към  вноса на някои тежки масла и други подобни продукти на английски език, ведно със съответния превод.Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  К.-Г.: По представеното писмо от министъра на икономиката, считам че другата страна се опитва с представянето на това писмо да внуши на съда, че е в компетенцията на министъра да се произнася по тарифно класиране, заявявам че се правят само едни изводи от Министъра на икономиката до еди коя си година еди какво си и някаква констатация под какъв тарифен номер е била тарифирана дадена стока, но не казва кой е правилния тарифен номер. Предвид на това, считам че това писмо не следва да бъде кредитирано като годно доказателство по делото.

По отношение представения проект за изменение на Регламент, предоставям на съда.Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт К.-Г..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства заверени преписи Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки в неговата цялост, ведно със заповед №ЗАН-171/06.08.2007година,  и заповед №ЗАН-351/02.11.2007година, 2 броя Обвързваща тарифна информация на немските и френските митнически администрации, сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе, доклад за участие в междулабораторно лабораторно изследване заповеди №137/19.07.2010година и №ЗМ-4000-56/23.04.2014година, окончателен доклад на европейската комисия за участие на Митническа лаборатория Русе в междулабораторни изследвания, Писмо на министъра на икономика от 06.02.2012година.

 

ПРИЕМА  за сведение предложение за изменение на регламент относно суспендиране на митата приложими  към  вноса на някои тежки масла и други подобни продукти на английски език, ведно със съответния превод.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отмените обжалваното решение на началника на МП”Пристанище Бургас център” на МП,  с което се определя тарифен код различен от този посочен от дружеството-жалбоподател, като неправилно и незаконосъобразно по съображенията изложени в сезиращата съда жалба и двете допълнения  към нея. Подробни съображения ще изложим в указан от съда срок.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Решението на началника на МП”Пристанище Бургас център” е правилно  и законосъобразно, издадено от компетентен орган, в предвидената форма,  срок  и съгласно разпоредбите на АПК и ЗМ. Издаденото  решение е след изготвена МЛЕ, на база на становището в нея, резултатите от нея и становище на Централно Митническо Управление „Тарифната политика” касаеща тарифното класиране на стоките. Именно на това основание, предвид тези становища е издадено решението, с което  началника на МП”Пристанище Бургас център” е определил нов тарифен код и нов размер на Публичните държавни вземания и е уведомил длъжника, и са  взети  подочет. Неоснователно е становището, че стоката следва да бъде класирана в код 2710, тъй като самото дружество-жалбоподателя след 07.2014 година, след приемане на регламента за суспендиране на митата по вноса на тежки и средни масла със съдържание на ароматни съставки, надвишаващо съдържанието на неароматни съставки за ползване като суровини за нефтопреработвателни заводи, само тарифира в митническата декларация  една и съща стока „тежко масло”, с един и същ изпращач и т.н. в код 2707. Подробни съображения ще изложа в  писмен вид в указан от съда срок. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Поддържам казаното от колегата Т..

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 12-дневен срок на жалбоподателя и 15 –дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: