ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На двадесети януари                                    две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 2296 по описа за 2012 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явяват юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Л., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му. Вещото лице със снета самоличност по делото от преди, предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Към заключението съм приложила Приложения 1 и 2. Те илюстрират изводите ми относно природата, свойствата, характеристиките на продукти от нефтен произход и на продукти от каменовъглен произход, по точно каменовъглени катрани, като съм приложила технология за преработката на продуктите. Приложение 1 е за технология за преработка на нефта и нефтените деривати, а приложение две съдържа сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт и сравняването му с характеристиките на продукти от подкласове на клас 2707 от Комбинираната номенклатура. Към приложение 1 има таблица,  която илюстрира сравнение на свойствата и характеристиките на продукти от нефтен произход, а към приложение 2 има блок-схема на процесите и технологиите, които се използват при процесния продукт. Това е един горивен вариант на едно предприятие, в който са проследени потоците на суровината и продуктите, междинни и крайни при преработката на нефт. Приложила съм и протоколите за изпиване на продукта в независимите акредитирани лаборатории.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли да кажете във връзка с изложеното в заключенията Ви по основните и допълнителните въпроси, коя от двете позиции на 2707 или 2710 от  глава 27 от Комбинираната номенклатура описва най-специфично продукта с характеристики, идентични с анализирания продукт?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На база на отговорите на задачите от допълнителната експертиза, посочени в раздел „особено искане” в жалбата, мога да обобщя, че процесния продукт е мазут и има нефтен произход. Той представлява фракция получена след атмосферна дестилация на нефт и дестилационните характеристики съответстват на изискванията и характеристиките на продуктите в код 2710 от една страна, а от друга страна не отговаря на изискванията за характеристики на продукти, които да бъдат класирани в код 2707 под клас  9999, тъй като продукта не отговаря на под точки от  а, б, в, и г. От тази гледна точка най- специфично продукта би бил описан в позиция 2710.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Казвате, че характеристиките на продукта го приближават към позиция 2710, от друга страна в приложението към заключението казвате, че продуктът не позволява класиране в нито една от позициите на 2707 с изключение на подпозиция 27079919 – „сурови масла”, ако бъде доказано, че ароматните съставки преобладават в тегловно съотношение над неароматните, кои от характеристиките на продукта дават основания да се допусне, че същият представлява сурово масло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Тъй  като имах поставени задачи да проверя и се запозная с приложимите нормативи, аз съм се запознала с тях. Съгласно Обяснителните бележки на комбинираната  система, продукти, в които ароматните съставки преобладават в тегловно съотношение спрямо неароматните се класират в клас 2707 и имат качествен състав подобен на тези продукти, да са получени при първичната дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани  са сурови масла. За да се илюстрира това кои от свойствата на процесния продукт съответстват на характеристиките на под класовете на 2707 съм представила към анализа Приложение 2. Характеристиките, които трябва да има продуктът за да бъде класиран в код 27079919 – „сурови масла” са описани в заключението и  на база на този сравнителен анализ  и изпитване на  процесния продукт се указва, че той няма характеристики на продуктите на останалите подкласове на код 2707, с изключение на класа за „сурови масла”. Основание да бъде отнесен продукта към този подклас е текста на т.2 в този подклас, а именно „аналогични масла и други аналогични продукти описани в т.1 масла и продукти получени чрез дестилация на високотемпературен каменовъглен катран, в по-широки или по-тесни фракции, състоящи се от ароматни въглеводороди и други ароматни съединения. В този подклас са посочени суровите масла, т.е. че към тази подпозиция  принадлежат,  продукти получени при първична дестилация на нефта.

       В Хармонизираната система е посочено, че продукти, в които ароматните съставки преобладават в тегловно съотношение над неароматните се отнасят към позиция 2707, като е посочено къде може да се търси аналогичността, а именно в подобния качествен състав на продуктите от високите каменовъглени катрани и процесния продукт.  В тази връзка съм цитирала в приложение 1 множество публикации  включително и учебници по химия и технология на твърдите горива и в тези публикации по отношение свойствата на продуктите от каменовъглени катрани се съдържат именно данни, че последните са изградени от въглеводороди и съдържащите ги химични елементи въглерод, водород, кислород, сяра и азот. Същите химични елементи и въглеводороди се съдържат и в продукти от нефтен произход.  Определянето на тези характеристики, именно съдържание на химичните елементи и групи въглеводороди се извършва с помощта на качествен  състав и груповъглеводорен състав. Посочените два метода за анализ дават именно аналогичността между продукти от каменовъглен произход и  нефтен произход. Наред с това има и други методи за изпитване - експлоатационни за съответния продукт, качествен елементен състав и групов въглеводороден състав. Обобщението на тези характеристики е даден в Приложение 1. Сравнението на  показателите на продукти от каменовъглен произход и нефтен са дадени в таблицата към приложение 1.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли продукт, който не е анализиран дестилационно, за плътност и пенетрация  да бъде класиран в позицията посочена от ответника, а именно 27079999?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За да бъде отнесен един продукт  към този клас съгласно обяснителните бележки на комбинираната номенклатура трябва да притежава характеристики посочени в точки от „а” до „г” и това са характеристиките дестилация, плътност, пенетрация и продукта да няма характеристиките на продуктите от под клас 27150000. От направените изпитвания на продукта се вижда, че той не съответства на три от тези изисквания, няма плътност по-голяма от 1, т.е  1000 г/см3 на, несъответства по пенетрация и няма характеристиките на продуктите на посочения клас 27150000. В този клас са битумни замаски, асфалти, продукти за пътни настилки, а съгласно изпитаните показатели нефтеният продукт се установява, че няма такива характеристики. С други думи той не отговаря на тези четири условия  за да бъде отнесен към клас 27079999.

 

ЮРИСКОНСЛУТ И.: Посочените от Вас показатели -Бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число  в резултат на които казвате, че продуктът е в резултат на първична обработка на нефта се съдържат в сертификата на производителя, който  придружава стоката, означава ли че те са били известни на ответника в момента на освобождаването и при издаване на митническата декларация? Може ли без анализ и съблюдаване на тези показатели, които определят продукта като продукт от първична обработка, само на база на анализ на ароматните съставки, какъвто анализ е извършен по делото, да приемем, че продукта не представлява сурово масло, а представлява тежко такова?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, тези показатели са изредени в отговор на въпрос 2 от допълнителната експертиза. Те са били включени в сертификата за качество на процесния продукт и са приложени към материалите по делото. Те дават доказателство, че процесният продукт е получен при  първична преработка – атмосферна дестилация на нефта, тъй като стойностите на тези показатели са в границите за продукти от първичен произход на нефта. Тези показатели за процесния продукт предвид материалите - сертификата за качество на производителя, протокол за изпитване в лаборатория „Saybolt”, показват, че процесния продукт е получен в резултат на високотемпературните деструктивни процеси на преработката на нефт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В случай, че двете позиции 2710 и 2707 са еднакво специфични за продукта, който сте анализирали, може ли да кажете преобладаването на ароматните съставки в тегловно отношение ли е компонента, който им придава главния характер?

И един подвъпрос - Методът по Приложение А, който е използван е с нормален хептан, а продуктът съдържа асфалтени, които не могат да бъдат разтворени с него. Означава ли това, че част от пробата винаги ще бъде неразтворена и резултата компрометиран?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ароматните съставки са един от показателите, които специфично описват даден продукт, но съгласно съдебни практики, които ми бяха дадени разглеждам по предходни дела, по които е правено запитване до Европейския съд и в отговора на същия са цитирани предпоставките за класиране на даден продукт, а именно неговите физикохимични характеристики и свойства, произходът и предназначението му. Те бяха обект на разглеждане на делото, по което има запитване и от Административен съд Бургас, от тази гледна точка, аз бих казала, че съдържанието на ароматни съставки не е най-важния критерий за класиране на процесния продукт в дадена позиция. При последващо преработване на процесния продукт, защото той се внася за преработка и се ползва за преработката при дълбочинни нефтени фракции, при подходяща настройка при процесите на тази дълбочинна преработка -налягане, температури, обеми на преминаваща суровина и много други показатели, съдържанието на ароматни въглеводороди  не е от съществено значение.Това беше отговор на първата част на въпроса.

В първата експертиза съм дала становището си относно Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура, искам само да припомня, че съм заявила, че този метод има пропуски и е некоректен. В заглавието му пише определяне на ароматни съставки, а в съдържанието му се използва формула за ароматни въглеводороди. Не е ясно какво се определя ароматни съставки или ароматни въглеводороди. Същото се касае и за съдържанието на асфалтени. Те са най-високомолекулната част от продукта, която ако не бъде отделена, а директно продукта бъде пуснат на хроматографски анализ тези съставки ще задръстят колоната и пречат за по-точното разделяне на ароматната от неароматната част от продукта. Ето защо се препоръчва при продукти които са високипящи фракции на нефта, асфалтените да бъдат предварително отделени. Това се извърша като те се утаяват с нормален хептан, и след това продукта следва да бъде разделен на неароматна и ароматна част. Още веднъж заявявам, че съм посочила, че такъв подходящ метод за процесния продукт е международния Стандарт ASTM D 2007 – 98 по който може да се извърши точното определяне на ароматните въглеводороди. От значение за точността за разделяне при един анализ е големината на силикагела, неговата активност /той трябва да бъде предварително активиран преди анализа и определена самата му активност, има си методика за това/. Други важни показатели, които влияят върху точността на разделянето е чистотата на използваните реактиви. В случая се използва реактива нормален хептан с чистота 95%. При извършването на химически анализи е задължително използването на химически чист реагент, а в случая нямаме такъв. Дали се определя има ли ароматика в останалите 5%, нямам данни и не е описано в митническата експертиза. Има още един недостатък Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура, че не е посочено на каква везна се претегля продукта. Казва се - тегли се около 3,8 грама, приблизително, но дали е на техническа или аналитична везна, не е казано.  Точността, която е цитирана в Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура, повторяемост и възпроизводимост е некоректна, поради всичките тези недостатъци и несъответствия, неточности на метода, оспорвам неговата точност, акуратност и приложимост към дадения продукт.

В първата част на експертизата съм коментирала, че не влиза в обхвата на Акредитацията на лабораторията Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението като компетентно и пълно изготвено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В конкретният случай асфалтените в лабораторната експертиза са определени, защо давате тогава отговор, че не може да попадне в този код?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Асфалтените, да може да са определени, но съгласно Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура не се отделят преди разделяне на продукта. Те пречат и задръстват колоната и пречат на точността на разделянето на процесния  продукт на ароматни и неароматни фракции. В първата част на експертизата съм коментирала подробно, защо е необходимо предварително да се отделят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как е получен този резултат отразен в Митническата лабораторна експертиза, от 2,5 тегловно съдържание на асфалтени, като не са отделени асфалтените?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Коментирах го като недостатък на Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура, че не се отделят, но те се отделят и тегловно се определят, това е по другия стандарт, тук няма данни че предварително са били отделени и след това самото Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 от Комбинираната номенклатура не регламентира това отделяне. Самото определяне на асфалтените  като се утаяват в нормален хептан не е точно. За това препоръчвам метода  по Стандарт ASTM D 2007 – 98.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във вашето заключение посочвате Сертификат на производителя за качество. Какво имате предвид, кой е производителя и имали такъв сертификат?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На стр.86 по делото е приложен сертификат на производителя, който придружава продукта при доставката му. Допълнително продуктът е анализиран, като входящ контрол от „Saybolt” и в този анализ също са включени посочените показатели-  Бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число. Цитирала съм един протокол, но в два протокола от анализите има показателите, които характеризират продукта, като такъв получен от първична преработка на нефт и не случайна са включени тези две изпитвания, за да  има данни как да се преработва по нататък продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: За да бъде  сурово масло какъв  начинът на получаване, какво е неговото предназначение. Ако се използва директно какъв продукт и може ли да бъде сурово масло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Сурови масла съгласно  изискванията на подклас 27079919 са тези масла, които имат качествен състав аналогичен на каменовъгълените катрани, който се определя чрез качествен елементен състав и групов въглеводороден състав. Това, че продуктът е от нефтен произход е доказано. Отговорила съм в заключението по особеното искане в жалбата за произхода, а с какво предназначение и за какво се използва е схемата в Приложение 2, което илюстрира неговото предназначение. В експертизата съм посочила методите за получаване на продукта, че е в резултат на атмосферна дестилация на нефта, т.е. първично преработване и се използва като суровина за допълнителни дълбочинни процеси, включващи термичен, крекинг, коксуване, каталитичен крекинг, каталитичен риформинг и други процеси, с които се постига повишаване добива на тежки продукти чрез деструктивна преработка на тежки сурови продукти от типа на процесния продукт – мазут.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не отговорихте на въпроса ми, след като се използва директно, може ли да бъде сурово масло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, сурови са тези масла, които освен посочените показатели в клас 27079919 и такива, които не са претърпели допълнителна преработка. Процесният продукт мазут е остатък след атмосферната дестилация на нефта, а самата атмосферна  дестилация е процес на физическо разделяне на компоненти-фракции на дадена смес. В случая на мазутът, който е смес от въглеводороди, не претърпява химични промени. За доказателство, че няма такива промени са двата еквивалента - пептизационно число и бромно число.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Моля да посочите, тъй като в отговор 4 на особеното искане, давате отговор, че „.. процесният продукт не отговаря на условията, посочени в поточки от „а” от „г” не може да се определи като „тежки масла”/различни от суровите/…”. Можете ли да посочите от кой нормативен акт или тълкувателен текст е този тест визиран в отговор 4?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Текстът е цитат, преписала съм го от подклас 27079999  съгласно Обяснителните бележки към комбинираната номенклатура. Това беше обяснено в първата част на експертизата, където следваше да се запозная с нормативните изисквания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Защо сте използвали само избирателна извадка от този текст, а не в неговата цялост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В първата част съм отговорила на кои показатели трябва да отговаря продуктът и там съм дала пълния цитат в първото заключение, а тук съм отговорила на въпроса какви  са условията на които следва отговаря.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: При отговора на този въпрос взехте ли предвид диспозитива на Решението на СЕС, в смисъл   списъка с продуктите по Обяснителните бележки към комбинираната номенклатура за подкодове 2707991 и 27079999 и че този списък не е изчерпателен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В отговора на запитването на Европеския съд е допуснал хипотезата, че списъка на продуктите попадащи в код 27079999 може да бъде неизчерпателен, но никъде не е казано, че условията от „а” до „г” не са задължителни за класиране на продуктите в тази подпозиция. Доколкото си спомням неизчерпателност при код 27079919 не е коментирано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Разполагате ли  с резултати от анализ, които да оборват резултатите на митническата експертиза?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Процесният продукт беше даден за анализ по 4 показатели, които са включени  като изискване за класиране в код 2707, това са дистилационни характеристики, плътност и пенетрация, външен вид и допълнително съм дала за изпитване за кокс и пепел, дотолкова доколкото тези два показателя определят продукта като такъв от нефтен произход.

В раздел продукти от каменовъглен произход, Приложение 1 съм цитирала стойностите на тези показатели за продукти от каменовъглен произход и тъй като в митническата лабораторна експертиза не са включени всички тези показатели, на които трябва да отговаря продукта за подклас 27079999, съм направила анализи които коментирахме вече.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Тези анализи само допълват характеристиките, а не оборват резултатите на митническата лабораторна експертиза, така ли да разбирам?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Противопоставям се на този въпрос да бъде допуснат, тъй като в него се съдържа внушение. Вещото лице отговори, че при съпоставка с митническата  лабораторна експертиза е изследвала ароматни съставки и асфалтените. Защо вещото лице трябва да прави констатация за нещо очевадно и няма спор.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Методът за изпитване на показателя плътност не е в акредитацията  на Митническата лаборатория Русе и към момента на изпитване не е била акредитирана. Допълват се характеристиките дотолкова, доколкото да обоснова  въпроса какъв е произхода на продукта, въпрос 2.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с този въпрос, имам подвъпрос, а именно тези показатели които изследвахте допълват само произхода или общо дават картина на естеството и физикохимичните свойства на продукта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От една страна анализите на които съм дала да се изпита продуктът целят да докажат, че няма характеристиките процесния продукт на продуктите от подклас 27079999, а от друга страна да илюстрират неговия произход. По останалите показатели, които са меродавни за останалите характеристики, например дали е продукт на първична обработка, съм черпила информация от сертификата на производителя и протокола за изпитване на „Sybolt”, като цяло дават обобщена характеристика на продукта, като такъв от нефтен произход, като остатък от атмосферна дестилация на нефта и не съдържащ компонентни от вторичен произход. В сертификатът на производителя и протокола за изпитване на „Sybolt” са цитирани и много други характеристики - съдържание на сяра, пепъл, киселинно число, вискозитет, които  дават по пълната характеристика на продуктите, но касаят по скоро технологичните нужди и служат за избиране на правилното преработване на продуктите в рамките на вторичните деструктивни процеси- каталитичен, термичен и т.н., а останалите показатели са предпоставка да се изберат най-подходящите технологични режими за преработка на мазут.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Приемате ли, че критерия за  различното класиране в код 2707 и 2710 е тегловното съотношение на ароматните спрямо неароматните състави и ако не защо?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Отговорът на този въпрос се съдържа във въпрос който аз зададох, а именно дали ароматните съставки са главния компонент определящ  класирането на продукта?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отговорила съм както в първата част на експертиза и втората част на експертизата от гледна точка на нормативните документи, с които съм се запознала, съгласно тях съм посочила характеристиките за класиране в един от двата класа на 2707 и 2710. Посочила съм и нормативните документи- ОБХС.

Цитирах и определението относно съдържанието на ароматни съставки, но за мен най-специфичните критерии за класиране на даден продукт не е съдържанието на ароматните съставки, а други описващи продукта с неговите физикохимични свойства и предназначението му. Цитирах и запитването до Европейския съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Потвърждавате ли направеното от Вас в отговор 5 от особеното искане тарифно класиране на процесните продукти в 27101971 и ако може да обясните противоречието с отговорите на въпроси 6 и 7 от допълнителните въпроси, където посочвате че същите процесни продукти вече класирани от Вас в 27101971 попадат в кода на код 27071999.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Относно класирането на продукта в код 2710 към отговорите съм посочила кои са показателите, които го характеризират към този код, както в първата част така и във втората част на експертизата, ясно е че не отговаря на четирите показателя за класиране в код 27079999.

Продуктът е тежко нефтено масло, което се доказва от дестилационните и другите показатели по които е изпитан и това ми дава основание да препоръчам код 2710. Що се касае за класирането в код 2707919 там се разглеждат други характеристики на продукта, които го описват като сурово масло и това са показателите, които коментирахме - качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, по които продукта може да се определи като аналогичен на високотемпературните каменовъглени катрани класирани в код 27079919. Едното не противоречи на другото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Може ли да посочите  продукти на първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани, с които следва да се търси аналогия в качествения състав с този на процесните продукти?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Противопоставям се на този въпрос, доколкото същия е неотносим към предмета на спора. Отговорът на този въпрос предполага анализ чрез изследване на продукти с високотемпературните каменовъглени катрани и не може да се отговаря на база  предположение.  Вещото лице е посочило не само кои са показателите, които водят до аналогия на качествения състав на продуктите, но на кои точно продукти не може да се отговори без анализ на съответните катрани. Считам, че вещото лице не следва да отговаря на този въпрос. Ако се иска да бъде поставен въпросът, следва страната да закупи катран за да има анализ. Въпросът е ирелевантен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Не е ирелевантен този въпрос, тъй като вещото лице търси аналогия между двата вида продукти, тези които са получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани и процесните продукти. В приложенията към заключението, вещото лице развива и прави подробен анализ именно на такива продукти и затова питам дали може да посочи такива продукти, които са аналогични на процесни. По принцип питам, тъй като в подпозиция 27079919 именно са посочени продукти получени от дестилация от високотемпературни каменовъглени катрани и аз питам аналогични кои са, тъй като вещото лице посочва, че попада процесния продукт в т.2 „аналогични”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: През цялото време на експертизата вещото лице анализира продукта, който е мазут и той е процесния продукт предмет на спора. В Приложение 1 вещото лице е посочило 17 източника, които е ползвало за да търси подобна аналогия в качествените показатели.

Мазутът е предмет на делото, а не продуктът получен от дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани, ако се търси конкретен продукт следва да се изследва самия продукт получен от  дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и трябва да се направи извод след като се анализира този катран.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За аналогичността с други продукти съм цитирала  в Приложение 1 каменовъглен катран, посочила съм как се получава, цитирала съм всяка една от публикациите, които съм намерила, какви са резултатите, а аналогичността на продукта виждам в качествения елементен състав и груповия въглеводороден състав, съгласно литературните проучвания, които съм приложила. В останалите  публикации  изрично е посочено, че съдържат въглеводороди аналогични на процесния продукт, да в количествено съотношение са различни, които придават други по характерни качества – различна молекулна маса, пламна температура, кокс и пепел, те се дължат на количествено  съотношение. Качеството и съдържанието на въглеводороди от следните групи –парафинови, нефтенови и ароматни са аналогични за двата вида продукти. Посочила съм продуктите, които се получават при различните видове термична деструкция на каменни въглища, как се наричат съм ги назовала, дала съм конкретно разликата от течните продукти при различна обработка на въглища, спряла съм се конкретно на дисталационните характеристики на фракциите, които се изолират чрез дестилация високотемпературни каменовъглени катрани. Това е цитирано на стр.3 Приложение 1 и аналогията вече между тези продукти - каменовъглени катрани и нефтените продукти, какъв е мазута съм казала и т.н.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: При отговора си сте взели предвид направения в Приложение 2 от съдебно-химическата експертиза анализи на характеристиките на процесния продукт с тези продукти от подклас 2707, съгласно който в процесните продукти категорично не се съдържа бензол, тулуол, ксилоли, нафтален, сяра съдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен, като всички те са известни в научната литература при преработката на въглища и каменовъглени катран като продукти от дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и как при липсата на тези съединения в процесните продукти сте установили  подобен качествен състав между тях и продуктите получени при дестилация високотемпературни каменовъглени катрани?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Целта на този сравнителен анализ в Приложение 2, беше да се докаже, че процесният продукт няма характеристиките на продуктите на класовете от 2707. Бензол се съдържа в лекото масло, което се отделя при първичната дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, т.е това което изкипява до 170%, при следващите по възходящ ред температурно кипящи фракции се съдържат в останалите продукти, с чиято характеристики сравнявам  процесния продукт с продуктите от код 2707. Целулолите също се съдържат 75%, т.е. основната част от лекото масло е  95% тулол и бензол. Те се съдържат в по-ниско кипящи нефтени фракции, които отсъстват от нефтения продукт. Не казвам, че ги няма, а са със съдържание по-ниско от 95%. Бензиновите фракции съдържат фракции до 35%. Този анализ е направен именно с тази цел да се сравнят  характеристиките на процесния продукт и с продуктите на подклас 2707, има или няма разлика.  Бензолът ако е над 95% се отнася за друг клас, за тулола също посочено е изрично.

 

ЮКРИСКОНСУЛТ Т.: Вие сте дали два тарифни  номера в, които може да бъде класирана стоката? Получава се противоречие?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вещото лице не може да извършва тарифиране, то може да покаже кои физикохимични  свойства могат да го отведат към една или друга позиция. Тарифирането е правна дейност и се извършва от съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В Отговорът на въпрос 5 от  особеното мнение на жалбата и в отговорите на допълнителните въпроси 6 и 7, вещото лице е посочило два различни тарифни кода, като изрично е записано  код 27101791  от Комбинираната номенклатура, а отговор на 6 и 7е посочен тарифен код 27079919 от ОБКН.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отговаряла съм директно на всички въпроси и вече поясних защо продукта следва да се отнесе към код 2710, аз считам, че съдържанието на ароматиката не е критерии за класиране в един или друг код. Казах критериите кои са според мен, визирайки и други дела, и решението на Европейския съд. Ако се вземе по презумция, че ароматните съставки са критерии за класиране в код 2707, аз съм направила подробния анализ в Приложение 2 и в отговор на допуснатите допълнителни въпроси 6 и 7 към допълнителната експертиза, съм дала отговор, че продуктът  като аналогичен на суровите масла, може да бъде класиран в код 27079919. Не смятам, че има противоречие в тези отговори.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към експертизата. Оспорвам така изготвената експертиза и считам, че не следва да бъде приета, тъй като същата не съдържа нито един валиден извод, подкрепен с доказателства и съобразен изцяло с нормативното естество на Комбинираната номенклатура на ЕС и тълкувателните текстове на ОБХС  и ОБКН и по този начин не допринася за изясняване на обстоятелства за тарифното класиране на процесния продукт. В съдебно-химическата експертиза се съдържат явни противоречия, като веднъж има категоричното класиране на продукта в позиция 2710 на КН на ЕС и същевременно класиране в позиция 2707 от  ОБ на КН. Считаме, че тези противоречия водят до невъзможност за достигане на валидни изводи и съответно поставя под съмнение експертизата и направените от вещото лице нееднозначни и противоречиви заключения. Предвид посочените по-горе мотиви и несъобразяването с решение СЕС 303-13, касаещи тарифното класиране на аналогичен продукт, моля да не се приема експертизата и предвид този факт, моля да бъде допусната експертиза от вещо лице в областна на тарифното класиране, което след като се съобрази с  така изброените нормативни текстове на комбинираната ОБХС и ОБКН, да определи тарифното класиране на стоката. Ако бъде допуснато такова вещо лице, то мога да посоча имена на такова. В списъка на вещите лица на Окръжен съд София и  Русе, Хасково има такова вещо, лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с така направеното оспорване на заключението на вещото лице, с мотиви че не е налице валиден извод, в съответствие с правните норми, заявявам, че основания за оспорване на заключенията  се съдържа в АПК, във връзка с ГПК. Такова основание е компетентността на вещото лице, като в настоящия случай, тя не се оспорва. Вещото лице има за  задача да анализира продукт, а не да прави тълкувание и извежда правни изводи в съответствие на правни норми, както и да тарифира продукта в позиция  2707 или 2710, както и няма задължение да се съобразява заключението си с решение на ЕС. Тарифираното и  съобразяването с правната норма е задължение на съда, а не на вещото лице, което следваше да анализира продукти досежно  физикохимичните им  свойства. 

Относно допускане на експертиза с участник вещо лице в областна на тарифирането - на първо място тарифното класиране е правна дейност, и не може вещото лице да укаже на съда в кой тарифен номер да класира. На второ място, такъв специалист не съществува, такава специалност няма в нито едно учебно заведение. Тарифирането се извършва единствено от митническия орган, съответно декларатора. Лицата заемащи тази длъжност в Митницата са с икономическо образование. Във връзка с твърдението, че се разполага с данни за вещо лице по тарифно класиране и предвид множество други дела между страните, където е посочено като такова вещо лице е Любомир Йотов, завявам че същия няма специалност „Тарифиране”, а „Международни икономически отношения“. Освен това за лицето съществуват достатъчно обстоятелства, че не следва да бъде допуснато, тъй като е бил началник отдел „Митници”.  Освен това вещото лице  не е в списъка на вещите лица на Административен съд гр.Бургас или Окръжен съд гр.Бургас, а съгласно разпоредбите на чл.396, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдът следва да се съобразява със списъка, с който разполага и при липсата на специалист с икономическо образование да назначи вещо лице от друг съдебен район. Не беше аргументирано от ответника, какво налага извършване на експертиза от лице с икономическа специалност, а спор относно митнически задължения няма по настоящото дело, доколкото ставката е твърда 1,7 и елементарни познания по математика мога да доведат до определяне размера на задълженията. Предвид изложеното, правният спор се свежда единствено и само до анализиране на продукта, с оглед последващото тарифно  класиране от съда, а не от  вещо лице. Доколкото експертизата се оспорва относно липсата на изводи, считам че не е налице основание за допускане на каквато и да е било друга експертиза, а и не е оспорено компетентността на вещото лице, съгласно АПК.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

По направеното искане за допускане на експертиза с вещо лице по тарифно класиране, съдът счита същото за неоснователно, доколкото така поставения въпрос е правен и на него съда следва да отговори с крайния си съдебен акт.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ без уважение искането за допускане експертиза вещото лице по която да отговори на въпроса поставен от процесуалния представител на ответника.

 

АДВОКАТ И.: Представям и моля да приемете писмо от зам. директора на Агенция „Митници” от 23.09.09година.

Представям и становище-молба, с оглед наши твърдения, че при взимане на пробата от митническите органи са допуснати процесуални нарушения. Към молбата е приложена фактура за направените допълнителни разноски от дружеството по настоящото производство.

Във връзка с определението, с което е спряно предварителното изпълнение на процесното решение представям за сведение анекс 2 от 10.12.2014година на б. гаранция, от която е видно че срокът на същата е удължен до 20. 12.2015година.

Други доказателствени искания нямам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че представеното в днешното съдебно заседание становище-молба не следва да бъде прието. Това становище касае оспорване на жалбоподателя на начина на вземане на пробите, изследванията които са извършени от митническата лаборатория, а именно на база на тези изследвания бе назначена и изслушана и не оспорена от жалбоподателя приетата в днешното съдебно заседание експертиза. В случай, че приемете това становище-молба, то изразеното становище за несъгласие за начина на вземане на пробата, води до там, че така  изслушаните експертизи не следва да бъдат приемани

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с така направеното възражение, твърдя че добрата администрация изисква вземането на проби да става в съответствие с действащите нормативни актове, както и издадените въз основа на тях актове на митническия орган. В становището-молба, към което сме приложили ръководството за реда и начина на взимане на проби, който следва да съблюдават при взимане на проба. В молбата-становище подробно са описани нарушенията при взимане на пробата, както и анализирането на същата за целите на акцизния контрол, поради което считам, че независимо от обстоятелството, че не са спазени изискванията за вземането на проба във вида в който е взета е анализирана от митническата лаборатория Русе и на база на нея се градят някакви изводи, като за дружеството също няма друга  възможност, с оглед твърденията си да анализира проба различна от тази, ако се  изхожда от презумцията, че неправилно взетата проба, не следва да се анализира, то и митническия орган, не би следвало да извърши такъв анализ и издаде оспорваното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По така изложените възражения  и представената молба-становище считам, че проведените до днешното съдебно заседание експертиза са били безпредметни, предвид факта че едва след като са изслушани две или три по ред съдебно-химични експертизи, изготвени на база на проба, която е взета от митническите служители в присъствието на представител на жалбоподателя, съгласно ръководството за реда и начина за вземане, едва сега да се прави оспорване едва след като са изслушани експертизите, поради което считам че е неоснователно.

Държа да уточня, че заключението на съдебно-химическата експертиза е изготвена на база на контролна проба, която се съхранява при ответника от момента на нейното вземане до назначаване на експертизата. В случай, че жалбоподателят е оспорва начина на вземане на пробата, се явява безсмислено искането за допускането и изслушването на тези експертизи към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Действащият АПК дава възможност на страните до приключване събирането на доказателства да навеждат допълнителни доводи към защитната теза  заявена в жалбата, с оглед на което  се възползваме от тази възможност

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Анкес 2 към Б. гаранция №13997/03.14 от 10.12. 2014година.

ПРИЕМА  писмо рег. № 2611/41 от 23.09.2009година на зам.директора на Агенция „Митници”.

ПРИЕМА за сведение Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки.

ПРИЕМА приложените към молбата представена в днешното съдебно заседание от жалбоподателя доказателства за направени от него разходи.

 

По отношение на представеното становище, същото не е доказателство по делото и не следва да бъде прието като такова, доколкото в него са изложени твърдения на жалбоподателя във връзка със  законосъобразността на оспореното решение, по отношение на които твърдения в АПК не е предвиден краен срок, в който те могат да бъдат представени. Ето защо след като не е приключено събирането на доказателства по делото, няма пречка към настоящия момент да бъдат изложени допълнителни твърдения за незаконосъобразността на обжалваното решение, различни от тези посочени първоначално в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ми бъде дадена възможност да представя Заповедта на директора на Агенции „Митница” с която е прието Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, както и самото ръководство. Твърдим, че има приложения, които ги няма в представеното днес  Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки от жалбоподателя.

 

Съдът счита, че на ответника следва да се предостави възможност да представи Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки в неговата цялост, ведно със заповедта, с която е одобрено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника да представи ръководството Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки в неговата цялост, ведно със заповедта, с която е одобрено най-късно 7 дни преди и следващото съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.2015година от 11,20часа, за която дата и час страните уведомени от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

     

                                                                                     

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: