ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,15.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2295 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Г. с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт И.: Ответната страна в предходно съдебно заседание представи документи, за които ми е предоставена възможност да изразя становище. Ще изразя становище в хода по същество. 

 

Юрисконсулт Г.: Представям и моля да приемете извлечение от Окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла на Европейската комисия, като доказателство, че митническите лаборатории в България, визирайки Централната митническа лаборатория и Митническа лаборатория-Русе са извършили изследвания по метода на Приложение А от Комбинираната номенклатура, като резултатите на тези две лаборатории са едни от най-добрите от митническите лаборатории, които са участвали в това изследване и доказателство за възпроизводимост и повторяемост на този метод. Представям също така въз основа на този Окончателен доклад и Доклад за участие на междулабораторно изпитване, изготвен от служител на Митническа лаборатория-Русе с резултати,  които са вписани в доклада, ведно с два броя заповеди, от които е видно качеството на лицето, което е извело този доклад, което е издало този доклад и това е лице отговорник по качеството и мениджър на системата за управление.

Няма да сочим други доказателства.

 

Юрисконсулт И.: Относно представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства заявявам, че същите бяха представени в предходно съдебно заседание и сме взели становище, което поддържам. Представените днес доказателства вече са приети и същите не следва да бъдат приемани. Доколкото Окончателния доклад е неофициален документ, не носи подпис и печат на лицето, което го е издало и съдът беше задължил ответната страна да представи доказателства от кого е издаден този документ.

Твърдим, че лабораторията и специално Митническа лаборатория-Русе не е участвала в такова междулабораторно изследване. Това лабораторно изследване и докладът за участие в междулабораторни изследвания носи дата 2011г., а процесният продукт е анализиран на 02.03.2012г., т.е. близо година и няколко месеца по-късно. Дали лабораторията е участвала в междулабораторни изследвания, няма как с окончателен доклад да се санира и да се валидизира липсата на акредитация за ползване на метода по Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура.

 

Представям и моля да приемете писмо от Министерството на икономика, с което същото застъпва становището, че правилното тарифно класиране на продукти идентични с процесния е в позиция 2710 от месец април 2013г. до месец юни 2013г. и е започнала процедура за промяна на Регламента относно суспендиране на мито за тарифна позиция определена от ответника, а от месец юни 2014г. до началото на 2018г. вече е налице такова суспендиране и е променен Регламент (ЕС) № 722/2014г.

 

В тази връзка представям за сведение работен проект внесен от Европейската комисия за изменение на Регламента за суспендиране на мито публикуван в официален вестник на ЕС от 04.04.2013г. от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура,  в Забележка 2 от което е видно защо е обвързана исканата промяна за изменение на регламента с датата месец април 2013г., когато е променена част от изискванията на Обяснителните бележки, т.е. е отпаднал реквизита за плътност.

Няма да соча други доказателства.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

         Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е определен тарифен номер по Комбинираната номенклатура, различен от декларираният от страна на дружеството ни, по съображенията, които сме изложили в сезиращата жалба и такива, каквито сме доразвили в следващите допълнителни становища, които поддържаме. Допълнителни доводи и съображения ще изложим в писмени бележки, като моля да ни укажете срок за представянето им.

         Моля да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

          

         Юрисконсулт Г.: Моля да оставите без уважение жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД като неоснователна. Издаденият индивидуален административен акт не страда от пороците, които са посочени в жалбата.

         Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

         Моля да ни присъдите направените разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

 

 

 Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 20-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: