ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,11.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На единадесети февруари                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2295 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г. с представени по делото пълномощни.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт И.: Да се пристъпи към изслушване на заключението на вещото лице.

Юрисконсулт Т.: Нямаме възражение относно изслушването на вещото лице.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт И.: Тъй като това заключение е допълнение към експертизата, която е приета и е изслушана от друг състав на съда, за уточнение, в предходното заключение по изслушаната експертиза казахте, че продуктът в процес на анализ има нефтен произход и не притежава характеристики на каменовъглени катрани и не може да се класира като аналогичен продукт на тежки масла, получени при дестилация на каменовъглени катрани. Сега казвате, че качественият му състав е аналогичен на продукти, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и ако се приеме, че ароматните преобладават над неароматните, то същият може да се отнесе към продуктите с характеристики описани в код 27079919 „сурови масла”.

Въпросът е - коя от двете позиции на 2707 или 2710 на Глава 27 от Комбинираната номенклатура описва най-специфично продукта с характеристики на тези, които анализирате в процеса на изготвянето на това заключение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговора си на въпрос 4 в предходната експертиза съм имала предвид физикохимичните характеристики и свойства на процесния продукт и най-вече показателите, които са залегнали от подточка от „А” до подточка „Д” на код 2707 9999. Затова съм казала, че няма тези свойства на посочени продукти от позиция 2707 9999 и не може да бъде класиран там. В допълнителната експертиза относно аналогичността на продукта с високотемпературни каменовъглени катрани и по-точно продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани, съм посочила кои показатели на двата вида продукта - процесният като нефтен продукт и продуктите получени от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани са аналогични, т.е. имат еднакви свойства. Разработила съм малко по-подробно Приложение 1 към експертизата, в което вече по-детайлно съм обяснила кои продукти от каменовъглените катрани се сравняват с процесния продукт и технологията за получаване на каменовъглени катрани, като съм дала по-подробна информация. Накратко, каменовъглените катрани се получават като течен продукт при коксуването на каменни въглища. Този течен продукт на каменовъгления катран чрез дестилация се разделя на по-тесни фракции, с по-тесен температурен интервал на кипене. Посочила съм кои са тези фракции в приложението и заключението е, че при анализ на фракциите, кипящи над 300оС могат да бъдат сравнявани с процесния продукт. Посочила съм допълнителни научни публикации, предоставящи доказателства за изследвания на точно тези продукти от каменовъглени катрани и от всяка публикация в резюме съм цитирала, като съм дала точно тази светлина на аналогичните свойства и разликите. Като цяло процесният продукт (доказано вече, че е от нефтен произход) съдържа химични елементи въглерод, водород и други хетероатоми като сяра, които изграждат тези химични елементи, изграждат въглеводородите влизащи в състава на нефтените продукти.

Въглеводородите са от следните групи – парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди, асфалто-смолисти вещества и други.

От цитираните в приложението монографии се вижда, че и двата вида продукти са съставени от въглеводороди, в състава на които влизат цитираните химични елементи – въглеводород, водород и хетероатоми. За да илюстрирам по-нагледно тези показатели, при които има аналогичност между двата вида продукти, тежките масла и продуктите получени от първичните дестилации при високотемпературните каменовъглени катрани са посочени в една допълнителна таблица към Приложение 1. От нея се вижда, че по отношение на качествен елементен състав съдържание на хетероатоми в атомно съотношение въглерод : водород и групов състав, нефтените продукти са подобни на продуктите от каменовъглени катрани. В самото приложение съм цитирала, че за характеризирането и за двата вида продукти са използвани едни и същи методи на изследване, а това са групов въглеводороден състав и други показатели, илюстрирани в таблицата, отразени като методи за изпитване от Приложение 1.

Като обобщение давам заключение, че на базата на подобен качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, както и по съдържание на хетероатоми и  при положение, че ароматните съставки преобладават над неароматните, съм дала заключение, че процесният продукт може да бъде аналогичен на каменовъглените катрани, което вече се отнася към подпозиция „сурови масла”.

 

Юрисконсулт И.: Ароматните съставки ли са компонента, преобладаването на които им придава главният характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От гледна точка на произхода, свойствата и предназначението на продукта, ароматните съставки не оказват влияние дотолкова доколкото се внасят за допълнителна преработка и при тази преработка съдържанието на ароматните въглеводороди не оказва влияние.

Въпросната настройка на технологичните параметри на процеси, на които се подлага мазутът, а това са дълбочинни деструктивни процеси, като каталитичен, термичен хридрокрекинг и други процеси, съдържанието на ароматните въглеводороди не оказва влияние.

 

Юрисконсулт И.: При изготвяне на заключението сте ползвали сертификатите за количество и качество, които са съпровождали продукта, чиито показатели дават основание същият да бъде определен като сурово масло. Може ли без анализ на тези показатели от страна на Митническата лаборатория, само чрез анализ на ароматните съставки, същият да бъде изключен от състава на суровите масла?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обясних по кои показатели може да се считат аналогични двата вида продукта – процесният продукт като нефтен продукт и продуктите получени с дестилация на каменовъглени катрани. Основно това са двата показателя качествен елементен състав, т.е. съдържание на химични елементи водород, въглеводород и хетероатоми кислород, сяра и азот и груповия въглеводороден състав. Анализи на тези показатели в митническата лабораторна експертиза не са правени. Определяно е само съдържанието на ароматните съставки, съгласно Приложение А на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура. Относно некоректността и неточността на Приложение А за определяне на ароматните съставки в предходната част на експертизата съм дала становище и съгласно решението на Европейския съд този метод не може да се счита като единствен за определяне на ароматните съставки. Това именно е дало мотивировката на Европейския съд да допусне и други методи, по които да се определи съдържанието на ароматните съставки.

Данни за определяне на други групи въглеводороди – парафинови, нафтенови и други – няма в митническата лабораторна експертиза.

 

Юрисконсулт И.: Отговорът по т.9, както беше поставен въпроса: дали Митническа лаборатория-Русе притежава хроматографска колона за анализиране на ароматни съставки и дали същата е съответна на схемата и изискванията за параметри съгласно Приложение А от Обяснителните бележки, в представената фактура от 28.02.2011г., удостоверяваща извършването на стопанска операция за закупуването на хроматографска колона, в която като размер е посочен 1500мм, а Приложение А към Обяснителните бележки дава схема на хроматографска колона от 1800мм, съдържа колонна част и горна завършваща част на колоната с прилежаща челна сглобка за затваряне. Означава ли това, че притежаваната от Митническа лаборатория-Русе хроматографска колона не е съответна на колоната по Приложение А от Обяснителните бележки на Глава 25 от Комбинираната номенклатура и това несъответствие може ли да влияе при извършването на анализ на ароматни съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно чертежът, който е част от Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, се вижда, че колоната има цилиндрична част с дължина 1500мм, и част от нея оформена като сферичен резервоар, който обезпечава необходимото количество разтворител, използван по време на хроматографирането. В цилиндричната част се извършва същинската част абсорбционното разделяне на продукта с цел определяне на ароматните съставки. Над нея сферичният резервоар е нужен да поддържа нивото на разтворителя над обема на силикагела.

От приложената фактура става ясно закупуването на хроматографската колона и се вижда, че дължината на колоната е 1500мм. С други думи, липсва частта, която осигурява необходимия обем за разтворителя. Как това би повлияло върху анализа? В хроматографските практики има изисквания относно съотношението между диаметъра на колоната и нейната дължина с оглед да бъде постигнато ефективно разделяне на продукта. Освен това има и изисквания обемът на пробата към обемът на използвания силикагел за разделянето й да бъде не по-малко от 1:10.

При разделяне на тежки нефтопродукти, какъвто е процесният  продукт, по-добро, по-ефективно разделяне се постига при съотношение между количеството на пробата и силикагела от 1:15 до 1:20.  Необходимата височина на колоната в частта обем на разтворител над нивото на силикагела зависи от тези съотношения - диаметър : височина и съотношение на количеството на пробата : количеството на силикагел. Като този обем от разтворителя винаги трябва да е наличен, за да не бъде изсушен, да не падне нивото на разтворителя под нивото на силикагела. В противен случай се компрометира определението на Приложение А, въобще хроматографския анализ, независимо по кой метод ще се работи.

Като обобщение съгласно размерите, посочени във фактурата, колоната не съответства на изисканите размери по Приложение А.

 

Юрисконсулт И.: Отговор по т.11 от допълнителната експертиза изискваше отговор дали силикагела, който е използван е новозакупен или регенериран. В отговора си Вие казвате, че той съответства на приложения сертификат, но не давате отговор дали е новозакупен или регенериран, освен, че представяте фактура с дата 28.02.2011г., в която е посочено закупуването на силикагел, а анализът на продукта е правен една година по-късно - на дата 02.03.2012г. Как установихте, на база какви документи, че силикагелът посочен във фактурата, е този, който е използван за анализ на ароматните съставки, извършен в митническата лаборатория през месец март 2012г.? Как приехте, че същият отговаря на посочените сертификати, след като единият сертификат е издаден осем месеца по-късно от фактурата, а другата носи дата 2014г.? Как направихте аналогия на партидата на силикагела с точно тази партида, посочена в сертификата за качество на същата?

 

Юрисконсулт Т.: Възразявам на този въпрос. В отговорите по т.9, т.10 и т.11 не е посочено, че вещото лице е било на посещение в митническата лаборатория по конкретното дело за конкретната експертиза. В експертизата не е описано, че вещото лице е посетило лабораторията във връзка с това дело. Възразявам по допускане на въпроса.

Юрисконсулт И.: Въпросът, както е поставен е вече допуснат и вещото лице следва да отговори. В случай, че вещото лице е било възпрепятствано да посети лабораторията, би  трябвало да отговори по някакъв начин. Не виждам защо за въпрос, който е допуснат от съда към експертизата, да се възразява.

 

По поставения въпрос и възражението по допускането му и репликата на юрисконсулт И., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА въпросът, на който вещото лице да отговори, но преди това да отговори на въпроса посетило ли е Митническа лаборатория-Русе и дали наблюденията и посещението са извършени конкретно за извършване на експертизата по административно дело № 2295/2012г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заключението съм посочила, че посещението ми в Митническа лаборатория-Русе беше във връзка със задачи по аналогични други дела, но не конкретно по това дело. При посещение във връзка със задачи по други дела, в лабораторията не бях допусната. Единствените документи, които ми бяха представени, предварително бяха подготвени относно закупуването на колоната и декларацията за съответствие също ми беше представена.

Във фактурата има данни за закупен силикагел, приложените сертификати за този силикагел са с по-късна дата, защото (така си обяснявам аз) на тази дата са изтеглени от сайта на фирмата доставчик. Уверенията са, че са използвали този силикагел по всичките анализи за определяне на ароматните съставки.

По гранулометричен състав (големина на зърната) силикагелът съответства на изискванията по Приложение А.  Но за изготвяне на конкретната Митническа лабораторна експертиза от коя партида силикагел е използван, записи не са ми предоставени нито по предходното дело, по което имах такава задача, и по това дело конкретно нямам данни.

 

Юрисконсулт И.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Т.: Във връзка с отговорите дадени досега от вещото лице, моля вещото лице да отговори  – тези документи Ви бяха предадени с приемо-предавателни протоколи, които касаят конкретни дела.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Документите, които ми бяха предадени с приемо-предавателен протокол касаят други дела, не конкретно това дело.

 

Юрисконсулт Т.: Във връзка с отговорите и изводите, които прави на база фактурите, може ли вещото лице да изброи всички части на хроматографската колона, от какво се състои тази хроматографска колона.

Юрисконсулт И.: Възразявам по допускането на този въпрос, тъй като същият не е поставен предварително на вещото лице. В момента изслушваме заключението и въпросите следва да касаят отговорите по заключението, а не да се поставят допълнителни такива.

 

След като изслуша възраженията на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ въпрос на вещото лице:

Може ли да отговорите на този въпрос, при положение, че той не Ви е поставен предварително?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да отговоря относно за така наречената „хроматографска колона” каквото се изисква по Приложение А.

В Приложение А са цитирани конкретно размерите на хроматографската колона и прилежащата към нея част, изнесена в дясно,  (вещото лице показва чертеж на хроматографска колона), която се използва за създаване на налягане по време на хроматографското разделяне. Самата колона се вижда, че има една дълга цилиндрична част и едно ушерение. Силикагелът се съдържа в цилиндричната част и в нея се извършва същинското разделяне. Частта над нея служи за този обемен разтворител, който винаги трябва да се поддържа над нивото на силикагела, за да не се допуска изсушаване и спадане на нивото на силикагела. Отбелязано е на схемата с черта. С допълнение сглобяемата част се свързва с източника за налягане, използван по време на разделянето за създаване на налягането.

 

При положение, че аз разполагам единствено с документи и виждам в документа, че пише размер 1500мм, сравнявам с изискванията по Приложение А и виждам, че това съответства единствено на частта от колоната, в която се извършва разделянето, т.е. хроматографската част, останалата част липсва, т.е. как ще се създаде този обем разтворител над обема силикагел, не ясно. Аз самата, лично не съм видяла как изглежда колоната.

 

Юрисконсулт Т.: До настоящия момент вещото лице коментира само и единствено единият от документите предоставени от митническата лаборатория, а именно счетоводен документ - фактура. Съгласно декларацията по съответствие, какъв е Вашият извод, защото декларацията за съответствие е предоставена в същия момент на Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно декларацията за съответствие: между датата за закупуване и датата за представяне на самата декларация за съответствие има разлика година и 7-8 месеца. Декларацията за съответствие е издадена по-късно. От друга страна, в така предоставената декларация за съответствие се казва, че колоната е заявена за нуждите на акредитираната митническа лаборатория в гр.Русе, която по време на доставяне на колоната не е била акредитирана.

 

Юрисконсулт Т.: Според Вас може ли  фирмата, която е дала документа за съответствие, която е изработила продукта по възложено писмо от държавен орган, да издаде декларация за съответствие без същата да съответства?

Юрисконсулт И.: Възразявам. Въпросът изисква предположение.

 

Съдът ПРИЕМА възражението за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА така поставеният въпрос на юрисконсулт Т. към вещото лице.

 

Юрисконсулт Г.: По отношение декларацията за съответствие: къде е упоменато в какъв срок следва да се издава такава декларация за съответствие и къде е посочено, че има изискване да се издава такава декларация?

Юрисконсулт И.: Възразявам. Това е правен въпрос и не предполага отговор на такъв въпрос от инженер химик.

 

Съдът ПРИЕМА възражението за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА така поставеният въпрос на юрисконсулт Г. към вещото лице.

 

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Само за яснота искам да кажа следното:

Смятам, че производителят на колоната трябва да представи декларация за съответствие при предоставянето на колоната. Излиза, че година и половина те не знаят дали колоната им съответства.

Акредитацията на лабораторията е била на съвсем друга дата и няма нищо общо датата на акредитация с датата на издаване на декларацията за съответствие.

 

Юрисконсулт Г.: Къде в проучените от Вас нормативни и тълкувателни текстове изрично е посочено, че евентуално следваща преработка е критерий за класирането на продукти, аналогични на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

Съдът намира, че въпросът е правен, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА така поставеният въпрос на юрисконсулт Г. към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За сведение мога да кажа следното:

В Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура в подпозиция „сурови масла” е посочено кои продукти принадлежат към тази подпозиция. В първа точка са продуктите получени след първичната дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и в същия абзац е казано, че преди използването тези продукти обикновено трябва пак да претърпят преработка.

Точка 2 касае аналогични продукти на посочените в т.1 и е дадено определение какво се разбира под аналогични продукти.

Според текста, преработката се отнася и за аналогични продукти.

Това е моето мнение.

 

Юрисконсулт Г.: Относно това, което казахте, че има определение за аналогични продукти, по което като аналогия се търси качествения състав на продуктите – тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблицата към Приложение 1 по заключението, съм дала определение за качество. То е съвкупност от присъщи характеристики, които удовлетворяват определени изисквания. В тази светлина съм посочила кои са характеристиките на продуктите от нефтен произход, какъв е процесният продукт, и характеристиките на продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни катрани. Посочила съм и методите за определяне на тези показатели, а те са именно: елементен състав с двете си части, качествен елементен състав, съгласно който се определя съдържанието на химичните елементи въглерод, водород и хетероатомните сяра, азот и кислород. Количественият елементен състав определя съдържанието на посочените химични елементи в даден продукт или химично съединение.

Изнесла съм отделно съдържанието на хетероатоми и характеристики и за двата типа продукти, както по отношение на качествено съдържание на тези химични елементи, така и по отношение на количественото им съдържание в двата вида продукти. Показателят атомно съотношение въглерод : водород е в следствие отделяне на качествения елементен състав и количествено съотношение на тези два химична елемента на дадени продукти.

По отношение на съдържанието на парафинови, нафтенови, ароматни и други въглеводороди, съм цитирала аналогичността на двата типа продукти. Разликата идва в количественото съотношение между тези два вида продукти.

Но тъй като качествата на един химичен продукт или химично съединение като цяло се определят от съдържанието на изграждащите го химични елементи, групи въглеводороди, аз правя аналогията точно в тази светлина.

 

Юрисконсулт Г.: От таблицата установяваме, че има различия в съдържанието на хетероатоми. Има разлика в стойностите на показателя, например съотношението въглерод : водород, в съдържанието количество на груповия състав и оттам правите изводи в разликата на структурата и строежа на молекулите и физикохимичните свойства. Това по какъв начин се отразява върху качествения състав като цяло на двата вида продукта, тъй като според мен Вие казахте, че разлика има в количествените съотношения и това би довело до качествени промени в двата продукта?

 

Юрисконсулт И.: Възразявам. Правят се внушения на вещото лице. Такъв въпрос не може да се задава според една от страните, а трябва да е конкретно конкретизиращ, например Как количественото съотношение би се отразило върху качествения състав?

 

Съдът

ДОПУСКА въпрос към вещото лице съобразно направеното уточнение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм различните количествени съдържания и съотношения между различните елементи и други въглеводороди как се отразява върху качествения състав. Таблицата съм я изготвила за онагледяване. Още веднъж казвам, че качественият елементен състав и съдържанието на едни и същи групи въглеводороди са основанието двата типа продукти от нефтен произход и от каменовъглен произход  да бъдат подобни. А това заедно с факта, че при установено съдържание на ароматни съставки надвишаващи неароматните, продуктът би се класирал в позиция по сурови масла.

 

Юрисконсулт Г.: В приложение 2 от съдебно-химичната експертиза при сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с тези на продуктите в подкласове 2707 установявате, че в процесния продукт категорично не се съдържа бензол, толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен.

Как при липсата на  тези съединения в процесния продукт сте установили подобен качествен състав между процесния продукт и продукти получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При сравняване характеристиките на процесния продукт и най-вече неговите дестилационни характеристики със свойствата на продуктите от посочените подпозиции, аз установявам, че процесният продукт не притежава тези характеристики и съм посочила кои са характеристиките конкретно за всеки един продукт. Така например бензолът има температура на кипене е 80,1оС, толуолът има температура на кипене 110оС и т.н., а процесният продукт е получен като остатък след атмосферна дестилация на нефта до температура на кипене 360оС. Т.е., това, което е с температура на кипене над 360о С е мазут.

Конкретно за всеки един продукт съм търсила прилики и разлики посочени в приложените анализи в Приложение 2.

 

Юрисконсулт Г.: В отговора на въпрос 2 от експертизата: „Доказателство, че даден продукт е получен от първично преработване са стойностите на показателите Бромно число до 8г Br/100; Толуенов еквивалент – не повече от 32; Ксиленов еквивалент – до 32/35 и пептизационно число минимум 1,9”. Къде в Комбинираната номенклатура, в някакви разпоредби има посочени такива изисквания? Откъде черпите тази информация, за да отговорите по този начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочените показатели и техните стойности са дадени като характеристики на първичните продукти съгласно становище на проф.П., приложено по настоящото дело.

 

 

 

 

Юрисконсулт Г.: Нямам други въпроси.

Оспорваме експертизата изцяло. Считам, че първо не са изпълнени всички задачи, които са възложени на вещото лице, по-конкретно, то не е посетило Митническа лаборатория-гр.Русе и считаме, че не е отговорило на въпросите поставени по настоящото дело. По отношение на останалите отговори на въпросите, считаме, че отговорите са дадени само във връзка с химични характеристики, които не са достатъчни, за да се установи тарифното класиране на процесния продукт.

 

Съдът към юрисконсулт Г.:

Какви други характеристики според Вас са необходими освен химичните?

Юрисконсулт Г.: След като се правят изводи за химичните характеристики, те следва да са съобразени с изискванията на Комбинираната номенклатура. Освен химични характеристики, изводът е следвало да бъде направен във връзка с тълкуване на текстове от Комбинираната номенклатура.

 

Съдът към юрисконсулт Г.:

Не отговорихте на въпроса. Какви други характеристики са необходими освен химичните според Вас?

Юрисконсулт Г.: Изводите на вещото лице са направени от гледна точка само на химия.

 

Съдът към юрисконсулт Г.:

Освен от гледна точка на химия, изводите с оглед на какви други характеристики трябва да бъдат направени?

Юрисконсулт Г.: Считам, че следва да се вземат предвид самите определения, които са дадени за качествен състав на продукта, търсене на аналогия на тези продукти.

 

Съдът към юрисконсулт Г.:

Какви са тези характеристики, не са ли пак химични?

Юрисконсулт Г.: Химични са, но следва да се съобразят и тези разпоредби.

 

Съдът към юрисконсулт Г.:

Току-що се опровергахте. Твърдите, че тарифното класиране следва да бъде извършено не само по химични характеристики и сега казвате, че тези характеристики са пак химични.

Юрисконсулт Г.: Трябва да има освен химични и физикохимични характеристики.

 

Съдът към юрисконсулт Г.:

Какви са тези физикохимични характеристики?

Юрисконсулт Г.: Посочени са в заключението, но изводите въз основа на тях считаме, че не отговарят на това, което следва да е съобразено при тарифирането на стоките – аналогията в качествения състав на продуктите.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения депозит.

 

Юрисконсулт И.: Нямам други доказателствени искания, но моля съдът да приеме молба-становище, която представям в подкрепа на формулираните вече доводи и съображения, в подкрепа на жалбата за допуснати съществени нарушения на процедурата при вземане на проба, предмет на митническата лабораторна експертиза.

 

Представям и моля да приемете за сведение работна инструкция -  ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки - вътрешен акт на ответника, като твърдим, че при вземането на пробата, която е била в последствие обект на анализ в митническата лаборатория, са допуснати съществени нарушения на Правилника за прилагане на Закона за митниците, Наредба № 3 на Министъра на финансите и становището в изложеното ръководство. Правилото за вземане на проба е условие за достоверността на резултата от митническата лабораторна експертиза.

 

Във връзка с определението за спиране на предварителното изпълнение, дотолкова, доколкото определението за спиране е обвързано с банкова гаранция, поради това предоставям за сведение на съда Анекс № 2 към банкова гаранция, като доказателство затова, че публичното вземане е обезпечено. Тъй като определението е обвързано с банковата гаранция, мисля, че не трябва да има отделно определение в този смисъл. Но ако има определен срок, правя искане за спиране на изпълнението, като в подкрепа на твърдението ми, че публичното вземане е обезпечено, представям Анекс № 2 към банковата гаранция.

 

Представям нарочна молба с опис за направените допълнителни разноски по делото.

Представям за сведение на съда писмо от Министерство на икономиката от 06.02.2015г. и протокол ведно с проект на Регламент от Европейския комитет за тарифна политика, от което е видно, че до месец април 2013г., продукти с преобладаващо съдържание мазут се тарифират в позиция 2710, такава каквато е декларирана от страна на дружеството позиция и са били освободени от мита. А след тази дата месец април 2013г. до месец юни 2014г. се изготвя проект за изменение на Регламент за суспендиране на митата по вноса на тежки и средни масла, в случай че продуктът се тарифира в позиция 2707 9999 – тази, посочена от ответника, за да може да има равнопоставеност в условията, дотолкова, доколкото след месец юни 2014г. до края на 2018г. са освободени от мито.

 

 

Съдът

ПРЕДЯВЯВА на процесуалните представители на ответната страна представеното в днешно съдебно заседание писмо от Министерството на икономиката и Обяснителен меморандум на Европейската комисия.

 

 

Юрисконсулт Т.: По отношение представеното становище-молба:

Моля да ни се даде възможност да изразим изрично становище и предвид факта, че това становище-молба, с което ответната страна оспорва начинът на вземане на пробите е направено в крайния момент, докато към настоящия момент са изслушани три експертизи, изготвени на база на проби, които са взети и от страната са приети и не са оспорени, възразявам, че се прави едва в крайния момент от настоящото производство.

 

По представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства:

Моля да ми бъде дадена възможност за становище. Официална информация към настоящия момент при нас не е пристигнала.

 

Относно искането за спиране, не възразявам. В митническата администрация е приет анекса. В тази връзка твърдя, че справката представена преди постановяване на последното определение за спиране, няма промяна и че анексът към банковата гаранция представена в днешно съдебно заседание обезпечава абсолютно всички публични вземания.

 

Представям и моля да приемете Доклад за участие в междулабораторно изпитване на Митническа лаборатория-Русе конкретно по метода по Приложение А. Моля да ми бъде дадена възможност да представя превод на български език на тези документи.

 

Юрисконсулт И.: Във връзка с направеното възражение относно представеното от наша страна допълнително становище-молба:

Моля да имате предвид, че жалбоподателят съгласно АПК има във всеки един момент възможност да допълня и изменя жалбата. Дотолкова, доколкото с първоначалната жалба сме заявили доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, а конкретно в какво се свеждат същите и как същите влияят в резултатите за вземане на проба, може да стане само с вътрешен акт от ответната страна с какъвто не разполагаме към настоящия момент. Досежно доводът, че се представя в крайния момент, след приемането на три съдебно-химични експертизи, възразявам, това по никакъв начин не касае процесуалните действия, които са извършени до този момент по изслушването на допуснатите съдебно-химични експертизи, дотолкова, доколкото твърдим, че некоректното вземане на проба от моторния кораб води до недостоверност в резултата на митническата лабораторна експертиза, а за дружеството ни няма друга възможност да защити позициите си във връзка с декларираният него тарифен номер. Единственият начин за това е чрез анализ на продукт, какъвто е взет от страна на митническия орган и съхраняван от същия. 

Отделно от това, има противоречие между резултата от митническата лабораторна експертиза, която е официален документ, ползващ се с доказателствена сила и заключението на вещото лице по съдебно-химическата експертиза. Приоритет следва да се даде на заключението на вещото лице по настоящото дело, дотолкова, доколкото резултатът на митническата лабораторна експертиза касае анализ единствено на показателя ароматни съставки, а вещото лице е анализирало продукта с оглед на неговия произход, естество, физикохимични свойства и предназначение. Т.е., дава една цялостна характеристика на продукта.

Във връзка с представения в днешно съдебно заседание Доклад за участие в междулабораторно изпитване на Митническа лаборатория-Русе конкретно по метода по Приложение А, моля същият да не се приема, доколкото същият не представлява официален документ, носи подпис на лице в непосочено качество и откъде и излязло. Освен това абсолютно е ирелевантен за спора, доколкото спорът се свежда до тарифно класиране, а не до налице ли е участие в изпитването на митническата лаборатория. Това по никакъв начин не може да санира резултатът получен от митническата лаборатория, извършен от нея по показател, който сама тя е определила без да притежава качество на митнически орган, какъвто може да бъде единствено и само служителя в съответните отдели, занимаващи се с акцизен контрол, последващ контрол, тарифна политика, които могат да определят при съмнение относно качествата на определен продукт или неговите показатели, кои следва да бъдат показателите, които следва да се изследват от специализирано звено, каквато е митническата лаборатория. Такива не са посочени от страна на митническия орган и чрез техните служители, а е дадена възможност тарифно класиране да извършва една лаборатория, която не притежава акредитация за извършване на анализ. Освен това, искам да обърна внимание, документът носи дата 02.07.2012г., а анализът на продукта носи дата 02.03.2012г. Очевидно този доклад не е съответен за периода, в който е извършен анализа.

 

Юрисконсулт Т.: Ще се ползваме от този документ. Държа да бъде приет.

 

 

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните и се съобрази с представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство Анекс № 2 към Банкова гаранция № 13997 от месец март 2014г., намира същото за основателно.

Съгласно разпоредбата на чл.221 от Закона за митниците е допуснато изключение от общото правило за суспензивния ефект на жалбата, регламентирано в чл.166, ал.1 от АПК. Според дерогиращата норма, при спиране на изпълнението на решение, което е свързано с облагането на вносни или износни митни сборове, се изисква обезпечаване на техния размер. В конкретния случай за установяване на материалноправните предпоставки, регламентирани в чл.221 от ЗМ, по делото е представен Анекс № 2 към Банкова гаранция № 13997 от месец март 2014г., от който е видно, че със същата се обезпечават публичните вземания на Митницата за сумата от 37 млн.лева със срок на валидност на банковата гаранция  20.12.2015г.

 

Предвид гореизложеното, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА предварителното изпълнение на Решение № 5771/24.09.2012г., издадено от началника на МП „Пристанище Бургас – център” за срока на действие на Банкова гаранция № 13997/14.03.2014г., издадена от БНБ „Париба”, срокът на действие променен с Анекс № 2 от месец март 2014г. до 20.12.2015г.

         Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес пред Върховен административен съд.

 

                                                       

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да изрази становище по представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи доказателства, от които да е видно какво е качеството на лицето извършило доклада, както и да представи надлежно заверен превод на представените в днешно съдебно заседание документи на чужд език.

 

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.04.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: