ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 19.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети ноември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2294 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо административен съдия, във връзка с определението за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение, представям нова банкова гаранция №13997/03.14 от 14.03.2014 г. и Анекс № 1 към нея от 17.07.2014 г., като моля разпореждането Ви за удължаване срока на спирането на предварителното изпълнението на решението, предвид новата банкова гаранция и новия срок, с който същата е обвързана.

Представям и моля да приемете писмо на Агенция „Митници” №26ЛЛ/41 от 23.09.2009 г., с което се дава указание как да бъде тарифиран аналогичен продукт.

С оглед решението на Съда на Европейския съд по дело № С-330/2013, представям и моля да приемете становище-молба, с която сме доразвили и допълнителни доводи и съображения в подкрепа на развитата теза, както и моля да допуснете допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, които сме формулирали в нарочното становище-молба.

Наред с последното, представям и моля да приемете заверени преписи от документи, относими към основния спор, а именно тарифирането на процесния продукт.

В случай, че не бъдат допуснати така формулираните въпроси и задачи към вещото лице, моля да задължите ответника да представи документ за притежание от Митническа лаборатория Русе на храмотографска колона за извършване на анализ по Приложение А към Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, както и документ за съответствие на тази храмотографска колона с показателите и параметрите, по-точно разписани за същата отново в Приложение А към Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура.

Моля да задължите ответника да представи доказателства или документ, установяващ какъв е селикагелът, използван при извършването на анализа на продукта през м. януари 2012 г., каква е активността и едрината на зърната на същия, както и дали същият е новозакупен или е регенериран, както и обстоятелството дали преди използването на същия той е активиран по начина, предвиден в Приложение А към Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура. Моля този въпрос, който формулирах в момента също да бъде зададен на вещото лице, като такъв под № 6, наред с останалите формулирани в становището-молба.

Представям молба със списък за допълнително направени разноски от страна на дружеството, което представлявам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да  приемете служебна бележка от Началника на МП „Пристанище Бургас център” изх.№ 32-128028/24.10.2014 г., ведно с приложение, от което е видно, че размерът на задължението се покрива от банковата гаранция.

Не възразяваме изпълнението на оспорения акт да бъде спряно.

Моля да бъде прието писмото на Агенция „Митници” от 23.09.2009г., но да не бъде кредитирано, тъй като е издадено по конкретен повод във връзка с конкретна молба, касае конкретно изпитване на определен продукт и считам, че същото не може да бъде относимо към настоящия случай.

По отношение на становището-молба, представено в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна, първо считам, че по въпрос № 2 към настоящия момент вече е изслушана експертиза с особеното искане и считам, че вещото лице е отговорило на въпроса какви са качествените показатели на продукт, получен от първична дестилация.  По отношение на  другите въпроси, моля да ми бъде дадена възможност писмено да изразя становище. Съгласно Комбинираната номенклатура и тарифирането на определен вид стока, каквато е процесната, не е от значение методът на получаване или нейният произход.

По отношение на искането за представяне на документ за притежание от Митническа лаборатория Русе на храмотографска колона предоставям на съда.

Представям и моля да приемете доказателства – 2 броя обвързваща тарифна информация от германската и френската митническа администрация, валидни към настоящия момент, в които стоките са аналогични на процесните продукти – остатък от атмосферна дестилация, състоящи се от минерални масла, в които ароматните съставки преобладават спрямо неароматните и са класирани в код 2707 9999.

Моля да премете митническа декларация за внос на идентична стока от същия доставчик за същия получател „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, в която след влизане в сила на Регламент № 722/2014 за изменение на Регламент 1384/2013 за суспендиране на автономните мита по обща митническа тарифа тежките масла се тарифират под номер 2707 9999 и са със ставка мито нула.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представените в днешно съдебно заседание два броя обвързваща тарифна информация от германската и френската митническа администрация, моля същите да не бъдат приети като доказателства дотолкова, доколкото не представляват официален документ, не носят подпис и печат от длъжностно лице, а са извлечения от електронен регистър. Моля да имате предвид обстоятелството, че обвързващата тарифна информация се издава по искане на декларатора, когато има съмнение за правилния тарифен номер, по който трябва да тарифира съответната стока. В конкретния случай обвързващата тарифна информация на Главна митническа служба Хановер е издадена по искане за продукт, който първоначално е бил класиран под номер 2707 8999, т. е. продукт различен от тарифирания от страна на дружеството-жалбоподател в код 2710 1971. Освен това в национални ключови думи никъде не е посочено идентичност на продукт съгласно чл.66, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за митниците. За да е налице идентичност на стоки, същите трябва да са произведени в същата страна, както и да са еднакви във всяко едно отношение, включително физико-химичните им характеристики и качества, на продукт, от който дори не става ясно какъв е видът на продукта, а не за друго. Когато се попълва заявление за издаване на обвързваща тарифна информация от съответния декларатор в графа 9, където следва да бъде наименование на продукта, по регламент е поверителна информация и същият не се посочва. Посочват се физико-химичните свойства, каквито в конкретния случай не са посочени от съответния декларатор при отправеното искане пред немската митническа служба. Същото се отнася и за фреската обвързваща тарифна информация. Същата не е официален документ, като в същата не е посочен тарифен номер, за да се ориентираме дали продуктът, за който е поискана обвързващата тарифна информация е идентичен с продукта от процесния случай – мазут, предмет на спора по настоящото производство, като отново не отговаря на изискванията за идентичност, легално определени в Правилника за прилагане на Закона за митниците, нещо повече, обвързващите тарифни информации нямат задължителен характер, а имат само посочващ характер и то само за декларатора, който е поискал при съмнение за правилното тарифиране на продукта. В конкретния случай дружеството, което представлявам, носи отговорност за тарифния номер, на който декларира стоката. В случай на несъгласие или оспорване от страна на ответника, в негова тежест е да установи, че естеството и физико-химичните характеристики на продукта не отговарят на продукта с тарифен номер, определен от декларатора.

Във връзка с представената в днешно съдебно заседание митническа декларация или единен административен документ, същият също не следва да бъде кредитиран, тъй като е неотносим към спора. Следва да заявя, че дружеството само е провело по собствена инициатива процедура за суспендиране на мито, каквато възможност е предоставена, както с Митническия кодекс, така и с Правилника за прилагането му, даваща възможност за лица, осъществяващи внос на сурови продукти, което е още едно доказателство, че продуктите са сурови, т. е. са суровина, а не продукт за реализация, да намалят или да бъдат освободени, какъвто е конкретният случай, от ставка мито занапред за определен период, в случая за две години. В конкретния случай продуктът не е идентичен с продукта, предмет на спора. Касае друг период от време. Към тази митническа декларация не е представен анализ, за да се търси съпоставка между физико-химичните свойства на продукта, поради което считам, че е неотносимо доказателство по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени в днешно съдебно заседание от жалбоподателя и ответника, с изключение на представените електронни извлечения, изготвени на френски и немски език и придружени с превод на български език, тъй като текстът, който е преведен, не е елемент от документ по причина, че липсва каквато и да е информация относно авторството на издаването му.

Що се касае до възраженията за неотносимост на представени в днешно съдебно заседание писмени доказателства, съдът ще ги преценя с окончателния си акт.

Намира за основателно искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на поставените от становище-молба въпроси, както и на допълнителния въпрос, формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Съдът намира, че следва да уважи и искането на жалбоподателя за спиране изпълнението на оспорения акт.

Като обезпечение е представена банкова гаранция №13997/03.14, издадена на 14.03.2014 г. от БНП ПАРИБА С.А. – клон София за сумата от 9 162 401,00 лв. и валидност до 30.09.2014 г. и Анекс № 1 към нея, с който е увеличена сумата до максималната сума от 37 000 000 лева и е променена валидността на гаранцията до 20.12.2014 г. В служебна бележка № 32-128028/24.10.2014 г., издателят на оспорения акт е посочил, че задълженията, установени с последния, попадат в обхвата на предоставеното от жалбоподателя обезпечение.

В случая е налице, допуснато по силата на закон предварително изпълнение на решение на митнически орган по аргумент на чл. 221 ЗМ и чл. 90 ал.3 ЗДДС. Последните разпоредби дерогират общия принцип, възведен с нормата на чл. 166, ал.1 АПК, приложима съобразно чл. 220 ЗМ, като същевременно регламентират и материалноправни предпоставки, различни от указаните в чл. 166, ал.4 във връзка с ал.2 АПК. Поради това, съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл.166, ал.3 АПК, като провери обезпечен ли е размерът на определените с решението задължения (митнически и за ДДС). Отговорът на този въпрос е положителен, тъй като е налице съгласие на митнически орган, дадено по определен от закона ред за общо обезпечаване на задължения с банкова гаранция, представена валидна такава и изрично изявление, че тази гаранция обезпечава, определените с оспореното решение задължения.

По тези съображения и на основание чл. 220, чл. 221 ЗМ във връзка с чл. 166, ал.3 и ал. 4 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните, с изключение на представени преводи от френски и немски език на извлечения от електронен регистър, съдържащи обвързваща тарифна информация.

 

СПИРА допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Решение № 5875/29.09.2012 г. на Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас център, за срока на действие на Банкова гаранция №13997/03.14, издадена на 14.03.2014 г. от БНП ПАРИБА С.А. – клон София и анексите към нея.

Определението в тази част подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София  в  7-дневен срок от днес.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на поставените в представеното от жалбоподателя в днешно съдебно заседание становище-молба въпроси, както и на допълнителния въпрос, формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА Д.Л., на която делото да се предостави след внасяне на определения депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 11.03.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: