О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№ 1967 /17.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на седемнадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2293/2018 година.

Произнасянето е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

С жалба на „Синьо лято 2014“ ООД – София с ЕИК ***против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-959-0224770/10.08.2018 година на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” и чл. 187 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – „бар и сърф училище“ на Плаж юг – 2 в град Несебър, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 15 (петнадесет) дни.

Жалбоподателят твърди, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение е незаконосъобразно. Заявява, че то не е мотивирано – мотивите са формални. Излага доводи за незаконосъобразност и несъразмерност на самата ПАМ, които са неотносими към конкретното производство. Поддържа, че с ПАМ и разпореждането в действителност е спряна дейността на два различни търговски обекта, обслужвани от едно фискално устройство – „бар“ и „сърф училище“.

С петитума на жалбата се прави искане да се отмени заповедта в частта на обжалваното разпореждане.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата срещу предварителното изпълнение на заповедта е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е частично основателна.

При проверка на бар и сърф училище, стопанисвани от търговеца, извършена на 08.08.2018 година в 15:40 часа, е констатирано, че там се извършва търговска дейност. Установено е, че при извършена продажба на две кафета на обща стойност 5 (пет) лева, сумата е приета от продавача - барман, но за документиране на продажбата не е издадена фискална касова бележка от монтираното в обекта фискално устройство. Отделно е установена разлика между касовата наличност и сумата отчетена по фискално устройство – 300 лева.

Като е приел, че жалбоподателят не е спазил реда за документиране на продажбите по Наредба Н-18, ответникът е издал оспорената заповед.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено. Недокументирането на продъжби и допълнително констатираните факти – неправомерно неотразена разлика между фактическа парична наличност и такава по фискално устройство - е възприето от ответника като нарушение на данъчно – осигурителното законодателство и признак за системно неотчитане на приходи от търговеца, насочено срещу установената фискална дисциплина и законовите норми, свързани с осигуряване в бюджета на приходи от данъци, обосноваващо наличието на особено важен обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта (съгласно цитираната практика на ВАС).

От жалбоподателя са представени доказателства, че на мястото на проверката функционират два търговски обекта на жалбоподателя, обслужвани с едно фискално устройство, работата на което е обособена по департаменти – сърф училище (водно – атракционна услуга с безмоторни плавателни средства, разрешена от „Морска администрация“ - Бургас) и кафе – бар „Екстрийм - 2“ (категоризиран с категория „две звезди“).

По законосъобразността на допуснатото предварително изпълнение съдът приема следното.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице при следното уточнение.

Съгласно § 1 т.41 от ДР на ЗДДС, "търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

От доказателствата по делото се установява, че при проверката си органите по приходите на практика са извършили проверка на работещия бар на жалбоподателя (купувайки две кафета от назначения барман), но не и на успоредно съществуващото с него „сърф училище“. В заповедта за налагане на ПАМ, а и в разпореждането за предварително изпълнение – предмет на настоящото производство - не е направено разграничение на търговските обекти. Затова с принципно законосъобразни мотиви по отношение на бара е разпоредено и преустановяване на дейността на сърф училището, без в административния акт (и в обжалваното разпореждане) да са излагани мотиви в тази насока.

Установеното обстоятелство води до извод, че разпореждането за предварително изпълнение на наложената ПАМ е незаконосъобразно в частта относно сърф училището на жалбоподателя. Затова в тази си част то следва да бъде отменено.

По изложените съображения, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ФК-959-0224770/10.08.2018 година на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП в частта, относно „сърф училище“ на жалбоподателя „Синьо лято 2014“ ООД – София с ЕИК 203023230.

 

СПИРА действието на разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ФК-959-0224770/10.08.2018 година на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП в частта, относно „сърф училище“ на жалбоподателя „Синьо лято 2014“ ООД – София с ЕИК 203023230.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: