ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2293 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с представено от днес пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с приобщеното по делото решение на СЕС по дело С-330/13, моля да приемете допълнителни наши доводи и възражения с оглед защитната ни теза, които са изложени в становище-молба, която представям, в която е направено искане за допускане на допълнителни въпроси към искането ни за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която молба представям с препис за ответната страна. 

Поддържам искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с въпроси, формулирани в особеното искане в жалбата, както и допълнителни въпроси, поставени в днес представената писмена молба. В случай, че не бъдат допуснати допълнителни въпроси или част от тях, моля при условията на евентуалност, съдът да задължи ответната страна, да представи документ за наличието на хроматографска колона на Митническа лаборатория-Русе, както и документ дали тази хроматографска колона съответства на параметрите заложени в Приложение А на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, както и документ установяващ какъв е силикагелът използван при извършване на анализ на продукта при извършената експертиза, оспорена от наша страна. Искането правя във връзка с изцяло оспорената от нас митническа експертиза и във връзка с това, че митническата лаборатория не е акретидирана.

Моля да приемете в настоящото съдебно заседание писмо от Агенция „Митници”, в което дават указания за тарифирането на продукта, както и да постановите определение за спиране на предварителното изпълнение, което спиране е обвързано с банкова гаранция и анекс, които представям, тъй като представената банкова гаранция по делото е обвързана с друг срок.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза в особената част на жалбата и така направеното искане за допускане на допълнителни въпроси в становище-молба, моля съдът да ми предостави възможност да се запозная със същите, тъй като са доста обемни.

По отношение на представеното писмо от Агенция „Митници”, моля същото да не бъде кредитирано като годно доказателствено средство, тъй като касае митническа декларация, за което Агенция „Митници” се е произнесла.

Не възразявам по направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на решението, тъй като банковата гаранция покрива възникналите митнически задължения и други парични вземания. Тъй като в предходно съдебно заседание сме направили искане за изследване в Полска митническа лаборатория, оттегляме това искане.

Във връзка с приетия и влязъл в сила от 24.06.2014 г. Регламент, представям декларация, която е идентична с декларацията по конкретното дело, от която се вижда, че „Лукойл Нефтохим Бургас” АД декларира вече кода, който ние сме определили с оспореното решение. Този Регламент е за точно този тарифен номер и поради тази причина „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е започнал да декларира точно този код. В случая се касае за аналогичен продукт, който дружеството-жалбоподател е тарифирал по код, който е определен с оспореното в настоящо производство решение.

Представям два броя Обвързваща тарифна информация (ОТИ) касаещи аналогични стоки, които имат задължителна сила и са изготвени от Немската митническа администрация, а другата от Френската митническа администрация, като е определен тарифен код, който е идентичен.

         По отношение на искането за ангажиране на писмени доказателства от наша страна относно наличието на хроматографска колона в Митническа лаборатория-Русе виждам, че идентичен въпрос е поставен в депозираната в днешно съдебно заседание становище-молба и същият е адресиран до вещото лице по евентуалната допълнителна съдебно-химическа експертиза. С оглед на това считам, че не следва от наша страна да бъдат ангажирани доказателства в тази насока, а вещото лице в хода на изготвеното от него допълнително заключение да отговори на така поставения въпрос още повече, че същият въпрос касае технически изисквания на лабораторията, които изискват специални знания.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с така представените доказателства, моля да не се приема представеният по делото Единен административен документ (ЕАД) като ирилевантен към спора. Същият касае продукт различен от този, който е предмет на спора, а именно „котелно гориво”, а спорът е за мазут. Освен това, става въпрос за износ на котелно гориво, а не за внос на мазут. Извън това дружеството, което представлявам е предприело процедура по суспендиране на мито в тази тарифна позиция, което е промяната в Регламента, тъй като за три години е сменен. 

Относно представените в днешно съдебно заседание извлечения от ОТИ твърдя, че са ирелевантни за спора, тъй като не касаят идентичен продукт. В едното се цитира продукт с тарифен номер 27 15 00 00, а в другия продукт с код 2707 99 99, в който за конкретния случай с оглед анализ за продукта, фирмата-декларатор, на което е задължението по ОТИ прави запитване до Митническата администрация за правилно тарифиране на продукта, който казва, че следва да бъде по код 2707 99 99. Цялата процедура по ОТИ е в полза на декларатора, който при съмнение относно показателите на стоката прави запитване с цел получаване на указания за правилното тарифно класиране. Това се прави на база анализ на продукта. В настоящия случай се касае за анализ на продукт аналогичен, най-малкото идентичен с процесния, доколкото предварително получените тарифни номера са различни от тарифния номер, деклариран от дружеството, което представлявам, като следва да спомена, че тарифната декларация няма обвързваща сила за декларатора, поради което считам, че не следва да бъдат ценени като годни доказателства в настоящия съдебен спор.

 

         С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя и от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         По повод искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа–химическа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в особеното  искане по жалбата (лист 13 и 14 от делото), както и на въпросите формулирани в нарочно становище-молба, депозирано в днешно съдебно заседание и предвид искането на процесуалния представител на ответника за предоставяне на възможност за запознаване с така формулираните въпроси и становище по допустимостта и относимостта им, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника 3-дневен срок считано от днес, в който същият следва да се запознае с формулираните от жалбоподателя въпроси към исканата допълнителна съдебно-техническа-химическа експертиза, като в същия 3-дневен срок процесуалният представител на ответника следва да представи в писмен вид становище по допустимостта и относимостта на въпросите към предмета на спора.

         По повод заявените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания за изискване от страна на ответника на доказателства относно наличието на хроматографска колона в Митническа лаборатория-Русе, съдът счита с оглед нарочно поставените въпроси в същия смисъл към допълнителната съдебно-химическа експертиза така формулираното искане за неоснователно предвид необходимостта от наличието на специални знания за отговор на така поставения въпрос.

            По искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът ще се произнесе след запознаване със становището на ответника по повод формулираните въпроси.

По отношение на искането за постановяване на съдебен акт за спиране на действието на оспореното решение, с което искане по делото бяха ангажирани допълнителни доказателства, съдът ще се произнесе в закрито заседание след запознаване с наличните по делото доказателства, в т.ч. и с представените в днешно съдебно заседание.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

            НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015 г. – 13,30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: