ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На втори юли                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2293 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА, че съгласно дадени указания в съдебно заседание от 07.05.2013 г. по делото е постъпила молба с вх. № 4950/20.05.2013 г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт К. с приложени доказателства за акредитацията на полската митническа лаборатория.

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба-становище с вх. № 5573/05.06.2013 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

         Съдът ДОКЛАДВА и постъпило становище-искане с вх. № 5855/12.06.2013 г. от процесуалния представител на ответника относно постъпилото такова от процесуалния представител на жалбоподателя. В същото се прави и особено искане на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК за спиране на производството по делото до произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012 г. по описа на Административен съд – Бургас. Към молбата са приложени и писмени доказателства – копие на удостоверение от 29.05.2013 г., издадено от управителя на фирма „Бюро преводи Варна” ЕООД, копие на превод заверен от фирма „Бюро преводи Варна” ЕООД ведно с документа на полски език – 11 листа, копие от Определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. по описа на Административен съд – Бургас, ІІІ-ти състав и разпечатка с потвърждение по електронна поща, ведно с превод на български език и фактура за извършен превод – 3 листа.

След като се запозна със съдържанието на Определение № 1148/28.05.2013 г., съдът счита, че по административно дело № 2498/2012 г. на Административен съд – Бургас, е налице спор, който е с предмет, идентичен с предмета на настоящото производство.

         Съдът като КОНСТАТИРА, че с Определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. е отправено преюдициално запитване към СЕС и формулираните 10 въпроса имат връзка с настоящия правен спор, намира, че следва да спре настоящото производство до произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване, извършено с Определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. на Административен съд – Бургас.

         С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, а именно: удостоверение от 29.05.2013 г., издадено от управителя на фирма „Бюро преводи Варна” ЕООД, копие на превод заверен от фирма „Бюро преводи Варна” ЕООД ведно с документа на полски език, копие от Определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. по описа на Административен съд – Бургас, ІІІ-ти състав и разпечатка с потвърждение по електронна поща, ведно с превод на български език и приложена фактура за извършен превод.

         На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК СПИРА настоящото производство до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване, извършено с Определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. на Административен съд – Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: