ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,02.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2292 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът началник на Митнически пункт „Пристанище център-Бургас”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Във връзка с постановеното решение на Съда на Европейския съюз по дело С-330/2013г. моля, да приемете становище - молба в подкрепа на твърденията ни, с искане да бъде допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза с посочени в молбата-становище въпроси, която представям с копие за ответната страна. Моля, да приемете и представените писмени доказателства, които също са с препис за ответната страна.

Във връзка с определението за спиране на предварителното изпълнение на оспореното решение, представям нова банкова гаранция от BNP PARIBAS от 14.03.2014г. и анекс от 17.07.2014г., като моля спирането да бъде обвързано с новата банкова гаранция. Банковата гаранция е нова и в тази връзка моля, да се произнесете.

Моля, да приемете писмо от Агенция Митница, с което ни информират как да бъде тарифиран продукт, аналогичен на процесния.

Моля, да приемете приложените към становището доказателства. Всички са с превод, който е преди оригиналните текстове.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Представям служебна бележка, от която е видно, че банковата гаранция покрива всички задължения и не възразявам по допускане спирането на предварителното изпълнение.

Представям ЕАД към митническа декларация, която е с идентичен изпращач и получател, както е процесното ЕАД, с описана в клетка 31 стока, чието описание съвпада със стоката по процесното дело и тарифен код, който ние сме определили с решението и по който спори жалбоподателя.

Представям два броя преводи на защитена информация - едната изготвена от немски митнически власти, а другата от френски митнически власти. Това са разпечатки от публичен регистър, до който достъп има всяко лице и представляват задължителни указания за тарифиране за съответните стоки, които представляват аналогични стоки на стоките, които са предмет в процесния спор.

По отношение на представените от жалбоподателя становище на проф.Петко Петков, моля същото да не бъде кредитирано от съда. То представлява теоретична разработка и не касае процесния случай.

По отношение изготвени от Австрийския институт за данъчна и митническа координация, същите нямат силата на тарифна информация. Това е частно изследване и пробите не са били взети по съответния ред, в присъствие на митнически служители и не мога да предполагам каква е стоката, тъй като никой не е присъствал при даване на пробите и моля да не бъдат кредитирани.

По отношение на искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, моля да не бъдат допускани въпроси 1 и 2 от въпросите, които са представени в становището – молба: 1.Какви процеси включва технологията на получаване на продукта…. 2.кои са качествените показатели и какви стойности позволяват да се направи извода, че даден продукт е получен от първична дестилация на нефт и дали разглеждания продукт отговаря на показателите. Както и въпросите по т.2, първо и второ тире. Считам, че те са неотносими към настоящия спор.

В конкретния случай е без значение начина на получаване по отношение и методите на преработка на процесната стока. Считам, че неотносим е и въпроса какво е предназначението на продукта и трябва ли той да търпи допълнителна преработка, както и моля да не бъдат допускани 5 и 6 тире от втори въпрос, тъй като считам, че се касае за тарифно класиране, а вещото лице, ако бъде назначено същото вещото лице, няма компетенции относно тарифно класиране на стоки, поне доколкото съм запозната.

Моля, да не бъде кредитирано като годно доказателство и представеното писмо на зам.директора на Агенция „Митници”, тъй като касае друг случай, конкретен случай и становището е дадено за конкретната доставка и същото няма обвързваща сила спрямо останали доставки, извършени от жалбоподателя. Писмото касае конкретен случай за конкретна доставка и моля да не бъде кредитирано като доказателство в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Във връзка с днес представените писмени доказателства от ответника, моля да имате предвид, че представените разпечатки от публичен регистър на немската и френската митнически администрации са абсолютно негодно доказателство толкова, доколкото не може да се установи авторството на същите. Същите не представляват официален документ с подпис и печат на длъжностното лице, което ги е издало. Освен това същите имат насочващ характер за декларатора, който се е обърнал за указания към съответната митническа администрация на Германия и Франция за продукт, който даже не е описан в представените днешното съдебно заседание доказателства. Същите не са придружени с доказателства за произход на продукта, посочен е тарифен код 2707 8999, който номер е различен от декларирания тарифен код 2710 1971, тарифирани от дружеството. Очевидно е, че се касае за стоки, за които не може да се търси аналогия. За да се налага одит и да има насочващ характер, като обикновено насочващия характер е към декларатора, който е поискал при съмнение от негова страна, консултация от митническата агенция, следва да бъде представено подробно описание на стоката и при съмнение на тарифно класиране митническия орган трябва да каже кой е правилния номер за тарифиране. Не е налице идентичност на стоките, където се изисква стоките да са произведени в една и съща страна и да имат еднакви качества, естеството, произход, както и физикохимичните свойства. Считам, че представените в днешното съдебно заседание доказателства са недопустими и неотносими към настоящия спор.

По представеното в днешното съдебно заседание част от митническа декларация, с която отново се търси аналогия с продукта, предмет на процесното дело, заявявам, че същата е неотносима към спора, доколкото касае тарифно класиране на продукт с различни физикохимични качества, в различен период от време, за което дружеството по своя инициатива е предприело процедура по суспендиране на мито – временно премахване или намаляване на ставката за мита за внос. В случая е дадено разреше за суспендиране на мито за две години, като това е единствения случай на допускане на Европейската комисия за неприлагане на митническата тарифна номенклатура. Освен това представената в днешното съдебно заседание митническа декларация още един път доказва, че продуктът с процес на суспендиране, за който е суспендирано мито и този от настоящото производство, представлява суровина. Доколкото единствено за суровини Европейската комисия допуска суспендиране на мито, т.е. само за суровина, която подлежи на последваща обработка, внесена от държави извън ЕС е допустимо суспендиране на мито. Тази митническа декларация е продължена с анализ за изготвяне на свидетелство, което не е представено в днешното съдебно заседание, от което би могло да се види, че не е налице идентичност на продукта, предмет на процесното производство, с този по представената декларация, поради което и считаме, че същата е несъотносима и не следва да бъде приета като доказателство в днешното съдебно заседание.

Във връзка с направеното възражение за допускане на поисканата от нас със становището-молба допълнителна съдебно-химическа експертиза и по-специално на въпрос 2, тире 1, 5 и 6 от същата, с мотив, че така формулираните въпроси са неотносими към спора толкова, доколкото относим към спора не е според ответника произхода на стоката, начина на получаването и́ и качествения и́ състав. Заявявам, че направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза е с оглед на твърдението ни, че в случай, че настоящия състав приеме за безспорно преобладаването на ароматни съставки спрямо неароматните, независимо от обстоятелствата, че декларатора, дружеството, което представлявам носи отговорност за правилно тарифиране на стоката и когато е налице оспорване от страна на митническата администрация, в тежест на същата е да докаже, че естеството на стоката е различно от тази, декларирана от страна на декларатора – дружеството жалбоподател, поради което при напълно оспорено от страна на дружеството митническа експертиза по делото, в тежест на ответника е да установи преобладаването като основен довод на ароматни съставки спрямо неароматни съставки. А в случай, че съда приеме, че ароматиката е преобладаващата, ние твърдим, че единствения възможен тарифен номер, ако следва да се класира в 2707, това е подпозиция 2707 9919, където за установяване на продуктите за влизане в тази подпозиция е съществено важно какъв е качествения състав, дали същия е подобен на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, каква е преработката, т.е. дали е първична или вторична за получаване на продукта, съответно какво е предназначението на същия.

По отношение на въпросите по т.2, с тире 5 и 6 и възражението за недопускането им, тъй като касаели правен въпрос заявявам, че формулирания въпрос коя от подпозициите включени в позиция 2707 не е правен, а е въпрос, който изисква изследването на естеството на продукта, неговите физикохимични свойства, с оглед правилното класиране, което да бъде извършено от съда, а не от вещото лице, каквото искане не сме правили. Такъв е и въпросът на тире 6, чиито отговор изисква да се даде заключение за естеството на продукта, а дали естеството на продукта може да отведе същия в позиция 2707 9919, т.е. сурови масла.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, посочени в молба-становище депозирана в днешното съдебно заседание, както и банкова гаранция от 14.03.2014г. на BNP PARIBAS, клон София и анекс №1 към нея, писмо рег.инд.2611/41/29.09.2009г. на зам.директора на Агенция „Митници“.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства – служебна бележка изх.№32-128028 от 24.10.2014г. придружена с част от митническа декларация от 06.09.2014г., вътрешна тарифна информация на ОТИ,

Съдът УКАЗВА на двете страни, че всяко от представените писмени доказателства и неговата доказателствена стойност и въобще значението му за процесния спор, ще бъде обсъден с крайния съдебен акт.

 

Съдът счита, че искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза е допустимо и относимо към делото с оглед събраните до този момент доказателства, поради което и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа, експертиза вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от жалбоподателя в молба-становище депозирана в днешното съдебно заседание, както и да отговори на следния въпрос, зададен от съда:

- Като се съобрази със събраните до този момент доказателства, в това число и с приетите по делото до тук съдебно-химични експертизи и установените с тях факти, да посочи процесния продукт може ли да бъде квалифициран като 1)нефтени масла или масла от битоминозни минерали или неговите основни характеристики го описват повече като 2)тежки масла, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти на тези масла, или евентуално процесния продукт представлява 3)аналогични на нефтените масла съставени главно от смеси на ненаситените въглеводороди.

ОПРЕДЕЛЯ като вещо лице, вещото лице извършило основните експертизи по делото – Д.Л.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 380лв. вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.03.2015г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: