ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2292 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно по делото.

За ответника началник Митнически пункт „Пристанище Бургас – център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 09.10.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, със снета самоличност от по-рано.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. Представила съм допълнително експертно заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В заключението си казвате, че процесния продукт, обект на анализ, не може да бъде класиран в нито една подпозиция 2707, като малко по-надолу след като всяка една подпозиция на позиция 2707, казвате че единственото изключение от това правило е позиция на код 2707 9911 и 2707 9919 – сурови масла, при положение, че бъде доказано, че ароматните съставки преобладават пред неароматните. От друга страна заявявате, че процесния продукт, съгласно химичните си свойства и предназначение, следва да бъде класиран на позиция 2710, която описва по-детайлно продукта. Въпросите са ми два - единият е, коя от двете позиция 2710 или 2707 е тази, която класира по-детайлно процесния продукт и ако има някаква възможност за съответствие на идентичност на продукти с продукти с физикохимични свойства съответстващи на подпозиция 2707 9919 и съответно на подпозицията, която е декларирана от дружеството 2710 1971, ароматните съставки ли са компонента, който предава главния характер на продукта или кое придава главния характер на продукта за да бъде класиран в съответната подпозиция.

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Ще направя едно разглеждане на класовете според характеристиките и произхода на продукта.

         Съгласно обяснителните бележки към комбинираната номенклатура (КН) клас 2707 е за продукти от каменовъглен произход, а в клас 2710 се класират продукти - тежки масла от нефтен произход. Съгласно обяснителните бележки на хармонизираната система (ХС) продукти в които ароматните въглеводороди надвишават 50%, независимо от техния произход, дали са от каменовъглен произход или от нефтен произход, се класират в код 2707 – по признака ароматика. По този повод направих анализа, в който подкодовете на 2707, процесния продукт би могъл да попадне на база неговите характеристики. И обхождайки всеки един от подкодовете на 2707 съгласно Обяснителните бележки на КН се вижда, че по признака ароматика той може да попадне в подкод 2707 9919, но не може да попадне в код 2707 9999, защото той не отговаря на три от показателите, които се изискват да има процесния продукт като характеристика, за да бъде класиран в този код. Трите изисквания са посочени в експертизата, така и в същите обяснителни бележки на КН, да има определени характеристики, и характеристики различни от продуктите за битуми. И предвид на това, че процесния продукт няма тези характеристики на код 2707 9999, в абзац код е посочено, че продукти, които не отговарят на тези изисквания могат да се класират в няколко кода, един от които е 2710 1975, според техните характеристики. А характеристиките на процесния продукт показват, че той е продукт от нефтен произход, предназначен за допълнителна преработка. За илюстрация на това съм представила и схемата към Приложение 2, която представя за какво се използват – а именно, тежкото масло или мазут, се използва в комплекс каталитичен крекинг като преди това минава процеса хидроочистване. За тези два процеса хидроочистване и каталитичен крекинг, ако се използват продукти от каменовъглен произход, те ще деактивират катализаторите, с което ще се блокират процесите, поради което продукти от каменовъглен произход не могат да бъдат използвани в производствените мощности на „Лукойл”.

         И още едно доказателство за класиране на продукта в този код 27101975 е допълнителна бележка 2 от глава 27 от КН, съгласно който, продукти за които не е възможно да се определи цвета на разреждане, заедно с още два показателя, се класифицират като тежки масла, т.е. продукт от код 2710 .

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В Приложение 1 към заключението казахте, че мазута представлява сложна смес от въглеводороди от различни хомоложни редове, т.е. съдържат в себе си парафинови, асфалтенови, ароматни, от друга страна за да бъде изследвана ароматиката от Приложение А на глава 27, за да се осъществи, в този метод се ползва нормален пентан, а нормалния пентан не може да разтвори асфалтени. Означава ли, че част от пробата винаги ще остане неразтворена, което ще компрометира резултата от анализа, т.е. винаги когато следва да се анализира количеството ароматни съставки, равно според законодателя на ароматни въглеводороди, което се изследва по Приложение А, резултата ще бъде некоректен толкова, доколкото използвания разтворител нормален пектан винаги не ще може да разтвори тези хомоложни редове от които се състои мазута.

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Още на етап едно от експертизата бях посочила какви са неточностите при използването на приложение А от КН. В Приложение А се казва, че при него могат да се изследва ароматни съставки в продукти кипящи над 315º С, но процесния продукт - мазута кипи при много по-висока температура от една страна, от друга страна метода по приложение А не е подходящ за изследване на продукти, в които има значително присъствие на асфалтени. А процесния продукт е именно такъв от гледна точка на температурата на кипене, тъй като в по-високо кипящите нефтени фракции съдържанието на асфалтени нараства. Начинът, по който се провежда разделянето и самия метод по Приложение А, не включва определянето и отделянето на асфалтените, което става с разтворител нормален хептан. С този разтворител асфалтените се утаяват и отделят. А той, в методиката по приложение А, не се използва.

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице като компетентно и изчерпателно.

 

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Лабораториите, в които са направени изследванията, акредитирани ли са?

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Основната група физико-химични показатели, които са изследвани в акредитираната лаборатория на КЛАППТГ (Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива) към университета „Проф. Асен Златаров” Бургас.

         В лабораторията, която също е акредитирана, тази на НИСИ (Научно-изследователски строителен институт) ЕООД София, е изпитван показателя пенеграции. И двете лаборатории са акредитирани от Българската служба по акредитация.

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Акредитирани ли са за методите, които са използвали при анализа.

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да започнем с определянето на пенеграцията. НИСИ е акредитирана по ASTM D5 стандарт, а използван негов еквивалентен стандарт БДС EN - 1426. Двата стандарта са напълно идентични. Съгласно Наредбата за акредитираните лаборатории те могат да ползват такива стандарти, които са еквиваленти, т.е. международния, признатия на него български стандарт.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Задавам този въпрос, защото в протокола на НИСИ е посочено, че е използван БДС 1426, а в акредитацията му е посочен БДС 1057.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – За съжаление нямам акредитацията разпечатана, но при проучване на акредитираните лаборатории, които могат да правят пенеграция, се установи, че единствено в НИСИ извършват, защото и други акредитирани лаборатории в пътния бранш отказаха и ни препратиха там и проучването, което определят ASTM пенеграция стандарт, както е цитиран.

ВЪПРОС на СЪДА – Това проучване къде го направихте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Влизам в сайта на Агенцията по акредитация, има публичен регистър на всички методи на акредитираните лаборатории. Моля да ми бъде даден срок да представя извлечение от този сайт. Това може да се види в този регистър.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Казвате, че продукта не може да бъде класиран в подпозиция 2707 1999 от КН, не отговаря на три от изискванията посочени в КН, тъй като в текста е посочено, в горната част, следва да се класира от този подкод.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Казано е „Продукти от каменовъглен произход и аналогични от тях”, но не мога да тълкувам текста, в английски вариант е „включва тези продукти”. За мен меродавна е да отговарят на тези четири подусловия.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – При изготвяне на експертизата имахте ли за задача да определите в коя подглава да бъде класирано?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Постарала съм се да обходя код 2707 съгласно тази КН, във всеки един от подкодовета какви характеристики имат.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Казахте, че в обяснителните бележки на ХС има легална дефиниция на понятието „ароматни съставки”. Предвид факта, че асфалтените съдържат в себе си ароматна част, те попадат ли в тази дефиниция и в следствие на това следва ли да бъдат отделяни при анализа по Приложение А?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Съгласно текстовете на ХС, ароматни съставки са тези продукти, които съдържат ароматна част. Асфалтените имат ароматна част наред с другите си компоненти, но като съставна част от най-тежките въглеводороди на продукта те могат да бъдат отделени и определени само с нормален хектан, а такъв не се използва по Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Нямам въпроси.

Оспорвам изцяло експертното заключение. Считам същото за неотносимо по делото предвид факта, че определящо за процесния продукт е съотношение на ароматни и неароматните съставки, а не физикохимичните характеристики, неговия произход или неговото предназначение. Освен това считам, че некоректно вещото лице е извършило тарифно класиране на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Какво е вътрешното убеждение на процесуалния представител на ответника не е основание за твърдение за необоснованост и недопустимост на заключението. Експертизата е допусната от съда и какво е класирането на продукта единствено той може да отсъди. В този смисъл считам, че следва да се приеме заключението като компетентно и правилно.

 

Съдът УКАЗА на страните, че съдебните експертизи са доказателствени средства, посредством които се събират доказателства за факти, които са от различни от правната област и не са от професионалната компетентност на съдията, същевременно тези факти са релевантни и необходими за изясняване на конкретния спор. В този смисъл, след като заключенията, които са назначени по съответния съдебен спор са представени и вещото лице е разпитано в съдебна зала от страните и съда по повод на поставените му задачи, като допуснати доказателствени средства следва да бъдат приети, а тяхната доказателствена стойност се обсъжда в крайния съдебен акт, съобразно всички други събрани доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Имам доказателствено искане за спиране на делото предвид образувано дело С 330/2013г. на Съда на европейския съюз, считам че въпросите по направеното преюдициално запитване са относими към настоящия спор.

Представям и моля да приемете банкова гаранция, служебна бележка от началник на МП „Пристанище Бургас център”; Удостоверение от бюро преводи Варна относно обстоятелството, че между МВнР и Бюро преводи Варна е сключен договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа. Представям и данни за акредитацията на полската лаборатория, представям отговора на директора на лабораторията в Полша, както и извадки от официалния вестник на Европейския съюз относно класирането на продуктите по подпозиции на позиция 2707 – преводи от френски, немски и испански език.

Моля да ми бъде предоставена възможност да формулирам въпроси за анализ по Приложение А в Полската лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Не се противопоставям да бъдат приети представената банкова гаранция и служебната бележка от началник на МП „Пристанище Бургас – център”, като поддържаме направеното искане за спиране на предварително изпълнение на обжалвания акт доколкото се касае за различна банка и друг период. Моля да се произнесете с определение по това искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания административен акт.

Във връзка с предоставеното в днешното съдебно заседание удостоверение от Бюро преводи Варна, не се противопоставям.

Във връзка с представеното извлечение от полския център за акредитация, считам същото за неотносимо към спора и не следващо да се приеме, тъй като на първо място същото не е актуално, доколкото дава извадка за обстоятелството към 10.09.2012г. Дали тази полска лаборатория, Митническа такава, е акредитирана към днешна дата, няма данни от посоченото изявление. Срока за валидност на акредитацията е 6 месеца.

На следващо място, представеното от страна на ответника, във връзка с твърдение, че притежава акредитация по метода на приложение А към Обяснителните бележки, глава.27, видно от стр.4 на представеното извлечение за акредитация на Полска лаборатория, абзац 2, метода който ползва тази лаборатория е РВ-14v3:2012, метода посочен като метод за ароматни въглеводороди е различен от посочения метод по Приложение А по глава 27, дори и метода да предположим, че е разработен и покрива като обхват този по Приложение А, подробни доказателства не са ангажирани в настоящото съдебно производство. Със същата сила могат да се анализират и в лабораторията във ВХТИ Бургас, без да е акредитирана по Приложение А по обяснителните бележки.

Противопоставям се по представяне и приемане на официален вестник на Европейския съюз за преводи на френски, немски и испански език, тъй като считам, че официалния език, на който следва да се води производството е българския и всеки език на общността е официален. Считам, че следва да бъдат представени преводи на всички 27 членки на ЕС, каква е волята на законодателя. Производството се води на български език и не следва да има спор за приложението.

Моля да приемете в днешното съдебно заседание Справка за доставения по танкери и преработен мазут пред от м.01.2012г. до м.12.2012г. и информация относно произведеното количество продукти при преработването на вносен пряко дестилатен мазут в „Лукойл Нефтохим Бургас”, както и писмо от Агенция митници за класиране на аналогичен продукт по код, указан от същия орган.

Във връзка с направеното искане за спиране на производството, категорично се противопоставям, тъй като преюдициалното запитване по дело С330/2012 на Съда на европейските народи, касае продукт, различен от процесния, с различно съдържание, физикохимични свойства и решението по това дело не може да ползва състава на съда при формиране на окончателния акт. Не се касае за спор на европейска или национална правна норма, за да се налага изчакване на решение по направено преюдициално запитване.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер равен на внесения депозит, що се касае до вещото лице. С оглед принципа на публичност съдът намира да отбележи, че пълната стойност на експертизата представлява платеното от жалбоподателя възнаграждение за вещо лице определено от съда и платената също от жалбоподателя цена на услугата на съответната лаборатория, в която е извършено нужното за изготвяне на експертизата химично изследване, доказателства, за което са представени на л.212 от делото.

ДА се издаде РКО на вещото лице за 350 лв.

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя справка за доставения по танкери и преработен мазут за периода 01.01.2012 – 31.12.2012г., информация относно произведеното количество продукти при преработването на вносен прякодестилатен мазут в „Лукойл Нефтохим” АД за същия период и копие от писмо на зам.директора на Агенция „Митници” от 2009г.

ПРИЕМА представените от ответника банкова гаранция, служебна бележка, Удостоверение от Бюро преводи Варна, три броя преводи от френски, немски и испански на официален вестник на ЕС, раздел информация и известия бр. от 06.05.2011г. относно текста касаещ подкод 2707 9991 и 2707 9999.

ПРИЕМА представените от ответника още обхват на акредитация на изследователска лаборатория издаден от полски център за акредитация Варшава на 10.09.2012г., ведно с превод, както и писмо с искане за данни на цената на анализа.

 

Съдът по искането на ответника за спиране на съдебното производство до приключване на делото образувано пред Съда на ЕС по отправено преюдициално запитване от Административен съд гр. Бургас по адм.д.№2498/2012г.:

Настоящият състав на съда извърши служебна справка в деловодната система на Административен съд гр.Бургас, от която установи, че в съда са образувани няколко десетки дела, които имат идентичен или сходен предмет и се водят между същите страни, едно от които е делото, по което съдията-докладчик е отправил преюдициалното запитване. Освен това съдът установи, че всички други съдебни състави, които разглеждат тези дела са спрели съдебните производства до приключване на производството пред Съда на ЕС. Настоящият състав счита, че в българския процесуален закон, приложим по настоящия спор, относно основанията за спиране на съдебното производство, а това е субсидарно приложимия ГПК, в чл.229, липсва основание, което да даде повод на съда да спре делото. Съдът счита, че основанието по т.4 на чл. 229 от ГПК, касае други съдебни спорове, които са преюдициални спрямо спора, по който се иска спиране. Други преюдициални спорове по смисъла на ГПК не са питания, които друг състав на съда отправя към съда на ЕС, въпреки че питането е наречено преюдициално. Питането е преюдицално по отношение на спора, по който е отправено. Освен това Съдът на ЕС не разрешава правни спорове, а дава тълкуване на нормативни актове на ЕС, т.е. решенията на Съда на ЕС от една страна са задължителни за правоприложението на всички страни-членки, от друга страна те касаят не решаването на конкретен спор, а тълкуването и приложението на правната норма.

Същевременно на съдът е известна практиката на ВАС по приложението на чл.229, ал.1,т.4 от ГПК. Някои състави на този съд считат, че това не е основание за спиране на съответното съдебно производство, само защото по близък, сходен или идентичен спор, същия или друг съд, но по друго дело е отправил преюдициално запитване. Други състави обаче считат, че производството следва да бъде спряно до приключване на съответното образувано пред Съда на ЕС производство по съответното питане. Толкова, доколкото по всички образувани пред Административен съд гр. Бургас съдебни спорове, които са между тези две страни и касаят идентичен или спорен предмет, съдебните състави са спрели своите производства и съответно искат да съобразят съдебните си актове с тълкуването, което евентуално Съдът на ЕС ще даде по приложението на някои норми, относими към настоящото производство, както и защото настоящия съдебен състав не желае по идентични съдебни казуси да се постигне различен резултат поради несъобразяване с това тълкуване, предвид факта, че то към настоящия момент не е дадено, счита, че производството по делото само на това основание следва да бъде спряно до постановяване на съдебен акт по образуваното пред Съда на ЕС дело С-330/2013г.

По изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело №2292/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас, до приключване с постановяване на съдебен акт на производството по дело С-330/2013г. на Съда на ЕС.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: