О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  2272                     от  26.09.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и шести септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2291 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 363, ал. 2 от Кодекса за търговското корабоплаване (КТК).

Образувано е по жалба от адв. Ж.П.Я. от адвокатска колегия гр. Варна с адрес на кантората гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 17, в качеството си на пълномощник на търговско дружество „Морвена Шипинг ЛТД.“, Руска федерация – корабособственик, действащо на основание чл. 222, ал. 2 от КТК чрез „Бон Марин“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Вардар“ № 5 с ЕИК 103612886, представлявано от Е. *** Кайкамджозов – Управител, като корабен агент на несамоходни баржи „Морвена – 1“ и „Морвена – 3“, собственост на дружеството „Морвена Шипинг Лтд.“ против Заповед № Б-З-127/31.07.2018 год. на Директора на Дирекция „Морска администрация – Бургас“ и Капитан на пристанището, с която е наложена забрана за извършване на каквито и да е дейности от несамоходни баржи „Морвена – 1“ и „Морвена – 3“. Заявено е твърдение, че оспорената заповед е нищожна, поради липсата на материална компетентност и изискуемата се от закона форма, а в условията на алтернативност – незаконосъобразна, като постановена в нарушение на съществени административно-производствени правила, неоснователна и необоснована. В подкрепа на така заявеното твърдение са развити подробни доводи и аргументи. В нарочна молба, депозирана едновременно с жалбата, процесуалния представител на жалбоподателя е формулирал искане с правно основание чл. 166, ал. 2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение, допуснато с обжалвана заповед, до окончателното произнасяне по жалбата. По повод така депозираната нарочна молба, с Определение № 2247/25.09.2018 год. по адм. дело № 2291/2018 год., съда е отхвърлил искането за спиране на производството.

На 25.09.2018 год. с вх. № 10578 по описа на съда е постъпило писмо от Директора на Дирекция „Морска администрация – Бургас“ и Капитан на пристанището, в което е заявено, че на 21.09.2018 год., във връзка с вписването на несамоходна баржа „Морвена-1“/„Morwenna-1“, плаваща под флага на Руската федерация, пристанище на регистрация Новоросийск, с рег. № 36-257-1454, 1 197 БТ и несамоходна баржа „Морвена-3“/„Morwenna-3“, плаваща под флага на Руската федерация, пристанище на регистрация Астрахан, с рег. № 04339120, 1 197 БТ, 359 НТ в регистъра на корабите наети по договор за беърбоут чартър на Република България и свързаната с това промяна на флага им е постановил Заповед № Б-З-144/19.09.2018 год. и Заповед № Б-З- 145/21.09.2018 год., с които е разрешено двете баржи да извършват дейности по чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от КТК. В Заповед № Б-З-145/21.09.2018 год. Директора на Дирекция „Морска администрация – Бургас“ и Капитан на пристанището изрично е указал, че отменя оспорената в настоящото производство Заповед № Б-З-127/31.07.2018 год., поради отстраняване на причините, които са я предизвикали. Във връзка с горното, в цитираното писмо, административния орган е заявил, че така постановената заповед следва да се разглежда като оттегляне на обжалвания административен акт, по смисъла на чл. 156, ал. 1 от АПК.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

По същество, представените с цитираното писмо Заповед № Б-З-144/19.09.2018 год. и Заповед № Б-З-145/21.09.2018 год. на Директора на Дирекция „Морска администрация – Бургас“ и Капитан на пристанището с които е разрешено извършване на дейностите по чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от КТК с двете баржи съставлява оттегляне на оспорения акт - Заповед № Б-З-127/31.07.2018 год. Молбата, с която e заявено оттегляне на оспорения административен акт е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. Съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. В текста на ал. 2 на чл. 156 е регламентирано, че за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. В настоящият случай, с разпореждане на съда от 25.09.2018 год. първото по делото заседание е насрочено за 09.10.2018 год. от 14.50 часа, поради което за оттегляне на оспорения административен акт не се изисква съгласието на оспорващото дружество. 

Съгласно чл. 159, т. 3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорения административен акт е оттеглен. Във връзка с това, сезиращата съда жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Ж.П.Я. от адвокатска колегия гр. Варна с адрес на кантората гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 17, в качеството си на пълномощник на търговско дружество „Морвена Шипинг ЛТД.“, Руска федерация – корабособственик, действащо на основание чл. 222, ал. 2 от КТК чрез „Бон Марин“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Вардар“ № 5 с ЕИК 103612886, представлявано от Е. *** Кайкамджозов – Управител, като корабен агент на несамоходни баржи „Морвена – 1“ и „Морвена – 3“, собственост на дружеството „Морвена Шипинг Лтд.“ против Заповед № Б-З-127/31.07.2018 год. на Директора на Дирекция „Морска администрация – Бургас“ и Капитан на пристанището, с която е наложена забрана за извършване на каквито и да е дейности от несамоходни баржи „Морвена – 1“ и „Морвена – 3“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 2291/2018 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: