ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На първи юни                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2291 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.А., редовно уведомен, се представлява от адвокат Ц. и с адв. К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.В.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         П.С.П., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Н.И., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Д.С.А., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Ф.К.М., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Не се е върнала изпратената й призовка. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Е.Е., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         К.С.К., редовно уведомена по чл. 47 ГПК, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Я.И.А., редовно уведомена, се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Д.В.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         К.П.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         НСИ гр. София, редовно уведомени, не изпращат представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Д.Т.С., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че адресът е посетен на 18.04., 11.05. и 17.05.2017 г., но лицето не е намерено. На оставеното съобщение с телефон за връзка на входната врата, заинтересованата страна не се отзовава.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Н.В.Ф., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено и не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Н.Ф., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.А.М., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.В.С., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Е.Н.И., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         К.В.Л., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Е.А.Л., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.А.Н., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         В.С.Н., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         К.И.Л., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.В.Л., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Н.М., нередовно уведомена, не се явява и не изпраща представител. Изпратената й призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Д.А.М., нередовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. Изпратената му призовка е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено, тъй като не пребивава на посочения адрес, който е посещаван многократно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         И.С.С., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Я.С.А., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.М.А., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Р.М.А., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.М.А., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Г.С.А., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

 

 

          По хода на делото:

          АДВ. Ц.: Считам, че с оглед на нередовното призоваване на заинтересованите страни не следва да се дава ход на делото в днешното съдебно заседание.

          АДВ. К.: Присъединявам се към становището на адв. Ц..

          АДВ. К.: С оглед изразеното уточнение на петитума към жалбата и нередовното призоваване, считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, но с оглед определяне на предмета на доказване и организиране на защитата ни, считам, че следва жалбоподателят да бъде задължен да укаже кои пороци счита, че са налице в издадената заповед по отношение на законосъобразността, тъй като с оглед общото изложение за пълна проверка по законосъобразността без да се посочат пороци излизаме извън рамките на жалбата, като заинтересована страна на правата му по обжалваната заповед. Изложените мотиви в първоначалната жалба сочат, че жалбоподателят обжалва само одобрения план и то в частта за застрояване и то само между неговия и общинския имот по отношения на отстоянията на трафопоста към имотната граница и неговата ограда. Не са изложени други фактически основания по отношения на законосъобразността на заповедта в частта с другите имоти, които обжалва. Следва да се прецени дали същият има правото и правния интерес да обжалва заповедта в останалата част. А оттам да се прецени дали лицата, които са конституирани като заинтересовани лица и не са податели на жалбата, да бъдат участници в процеса.

          АДВ. Ц.: Считам така направеното искане на представителя на община Приморско за неоснователно. Настоящото производство се води по АПК и е за оспорване на административен акт. По този ред съдът разглежда оспорвания административен акт не само на посочените в жалбата основания, а и на всички други основания, които биха били водили до неговата незаконосъбразност. В този смисъл и предвид факта, че АПК няма предвидено такова задължение, жалбоподателят да посочва други основания за неговата незаконосъобразност и да изложи в жалбата си, считам, че не следва и няма законово основание същият да бъде задължен да посочва и други пороци на оспорвания индивидуален административен акт.

          АДВ. К.: Настоящото производство е по реда на ЗУТ, като субсидиарно се прилага АПК. Съгласно разпоредбата на ЗУТ по отношение плановете, които се приемат и потвърждават със заповед, влизат в сила в частта, в която не са обжалвани и по тях в настоящия случай, а и самата жалба сочи тъкмо един тесен периметър на обжалване и това е само застрояване и отстоянията между двете сгради, в двата имота. В такъв случай следва да се приеме, че жалбата касае единствено и само това, поради което следва конституираните заинтересовани лица да бъдат заличени.

         

          СЪДЪТ счита, че с оглед нередовното призоваване на заинтересованите страни, ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава. Делото следва да бъде отложено, а страните, които са нередовно призовани да се призоват чрез залепване на уведомление по чл. 47 от ГПК за следващо съдебно заседание.

          В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на правен интерес за оспорване на административния акт. Служебното начало в производството по  оспорване на административните актове е свързано с проверка законосъобразността и  влидността на акта, а не с правото на жалбата и процесуалната легитимация на жалбоподателя. Поради изложеното, съдът следва да укаже на жалбоподателя, че в негова тежест е да обоснове наличието на правен интерес от обжалване на заповед № 655/22.07.2016 г. на кмета на Община Приморско, в частите, в които не се засяга собственият му имот.

          Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          УКАЗВА на жалбоподателя, че в негова тежест е да установи наличието на правен интерес от обжалване на заповед № 655/22.07.2016 г. на кмета на община Приморско в частите, в които не се засяга собствения му имот.

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.07.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час редовно уведомените страни за днешно съдебно заседание се считат за редовно уведомени по чл. 137, ал. 7 от АПК.

Нередовно уведомените заинтересовани страни да бъдат уведомени по реда на чл. 47 АПК, чрез залепване на съобщение.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: