ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,16.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети септември                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2291 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКСПРЕС 2Д” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МИТНИЦА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М.Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

         Юрисконсулт Л.: Не възразявам да се разпита вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва: 

С.В.А.  - 52г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото; предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

Не съм определила кода по Мьорзинг, тъй като това е от компетенцията на съда. Но считам, че липсва достатъчно информация по делото за определяне на кода и средното съдържание на изброените мазнини.

 

Юрисконсулт Л.: Проучихте ли и проверихте ли приложените доказателства, запозната ли сте с обжалваното решение и с доклада изготвен от отдел „Последващ контрол”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, запозната съм със съдържанието на доклада.

 

Юрисконсулт Л.: В Приложение 1 към заключението сте посочили тарифен код. Този тарифен код е посочен в подаденото ЕАД от самото дружество или е определен от митническия орган? Откъде взехте тарифния код, дали е определен от жалбоподателя или от митническия орган?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този код съм взела от съдържащите се във въпроса кодове съответно за посочени стоки по фактурата. Това са кодове определени от жалбоподателя. За да има съпоставимост между това, което съм изследвала и това, което е записано като задача, използвала съм кодовете посочени от жалбоподателя при формулирането на задачата.

 

Юрисконсулт Л.: Тези кодове идентични ли са с кодовете посочени от жалбоподателя в ЕАД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правила съпоставка между митническите кодове посочени в декларацията и  тези, които са посочени в решението на митническия орган. Работила съм така, както е формулирана задачата.

 

Юрисконсулт Л.: Посочвате, че за стоките е представен сертификат с текстово изписване на стоките. Този сертификат е унифициран и еднакъв. Необходимо ли е в същият да има описания за всяка конкретна стока поотделно или е напълно достатъчно да бъде посочено количеството, вида на стоките и съответния номер на фактурата при митническото оформяне?

Задавам този въпрос, защото в заключението казвате, че няма достатъчно данни за определяне на кода по Мьорзинг.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм компетентна да отговоря на зададения въпрос. В заключението, съм вкарала част от въпроса (задачата) в отговора. За всеки един документ, който е приложен по делото, казвам в кой има достатъчно и в кой няма достатъчно информация. Въпросът е  дали са налице достатъчно данни за определяне кода по Мьорзинг. В този смисъл, разглеждайки всеки документ съм отговорила в заключение, че смятам, че по делото няма достатъчно информация за определяне кода по Мьорзинг.

 

Юрисконсулт Л.: В заключението сте посочила, че в анализното удостоверение представено от дружеството при митническото оформяне на ЕАД липсват конкретни данни, които да ги правят недвусмислено относими именно към внесените с посоченото ЕАД стоки.

Самите анализни удостоверения, които сте проучили, съдържат ли А.Т номер на производителя, датата, която съответства на датата на представената Инвойс фактура и описание на стоките, което съответства на стоката по фактура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има такива данни. Но тези данни според мен по никакъв начин не правят конкретното анализно удостоверение такова, което да е конкретно свързано с доставката на определените стоки по ЕАД. За мен, за да има такава конкретна обвързаност, както съм посочила заключението, трябва да има фабричен номер, или партиден номер, или някакво друго означение, което пак казвам, не прави  абсолютно недвусмислено свързване стоките по ЕАД.

 

Юрисконсулт Л.: Самият А.Т номер, който е посочен в тях, не е  ли продуктовият номер на производителя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук няма спор по въпроса кой е производителя. Така че въпросът е съвсем друг.

Да, това е производителят и това е номерът на този производител. Но това по никакъв начин не води до извода, че тези стоки, които са посочени в анализните свидетелства са стоките внесени от жалбоподателя.

 

Юрисконсулт Л.: Тези анализни свидетелства, фактурата и сертификата, от кого са представени?

Наясно ли сте, че анализните свидетелства, всяко едно от тях е представено от дружеството при внасяне на стоките и декларирането ЕАД.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, наясно съм.

 

Юрисконсулт Л.: Наименованието на част от стоките предполага наличие на определени съставки на продукта, като давате пример с Кекс с портокалово желе NEXTRA и че съгласно описаното в анализното удостоверение, в състава на този продукт няма портокалова следа. Това е позиция 14 от Приложение 1 на заключението.

Запозната ли сте, че за този продукт е представено анализно удостоверение, което е преведено и в което изрично е отбелязано, че същото е с естествен характерен аромат портокал – ванилия (поз.14 от фактурата)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да отговоря на този въпрос. Ще отговоря, след като извърша отново проверка на всички анализни свидетелства. Това свидетелство, което съм видяла е с посочен характерен аромат на ягода и така съм го посочила.

 

Юрисконсулт Л.: Оспорвам заключението.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, платими, както следва:

200 лева – от внесения депозит;

Разликата от 100 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Юрисконсулт Л.:  Представям и моля да приемете писмени доказателства. В решението на Митница Бургас има приложение, в което е посочено, че тарифният код на стоките е определен на база на идентични стоки, които са били оформени от самото дружество при идентични вносове, но за едни и същи стоки. В различен момент е посочен различен тарифен код в зависимост дали може да се използва тарифна квота за получаване на преференции. В тази връзка представям и моля да приемете заверени преписи на ЕАД № 10БГ 001009 Н 00 7435 с дата на приемане 07.07.2010г.; видно от която дружеството само` е  посочило тарифния код при положение, че са представени само анализни сертификати, както и ЕАД № 10БГ 001009 Н 000 8879 с дата на приемане 02.08.2010г. с приложена фактура към нея, без представени анализни удостоверения за идентичните стоки от дружеството.

Други доказателства няма да соча.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Юрисконсулт Л.:  Видно от така представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, самото дружество декларира  пред митническите органи една и съща стока по различен начин в зависимост от това, дали тарифната квота е изчерпана и дали може или не да използва тарифната преференция. В случай, че  квотата е изчерпана, дружеството декларира една и съща стока по различен начин само да използва асоциираната от него квота, какъвто е настоящия случай. Ето затова в конкретния случай са били определени нови тарифни кодове от митническия орган и на стоки и код по Мьорзинг.

Моля да потвърдите обжалваното решение и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че  ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: