ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2290 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС“ АД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА „РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА“ БУРГАС, редовно призован, не се явява и не се представлява. Постъпила е с вх. № 11560/19.10.2018г. от ответника молба за ход на делото в негово отсъствие и доказателства, ведно с писмени бележки.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Бургас АД против заповед за налагане на санкции №РД-25-1054/24.07.2018г., издадена от директора на РЗОК Бургас.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 6 от делото.

Съдът СЧИТА, че делото не е изяснено от фактическа страна. Жалбоподателят заявява, че вече по отношение на него е било провеждано административно производство и извършена проверка за същия период, през който отново е бил проверяван и санкциониран с настоящата заповед. Според жалбоподателя е недопустимо той отново да бъде проверяван за период, за който вече е бил контролиран. Предвид направеното изявление съдът счита, че следва да изиска като доказателство от директора на РЗОК Бургас заповед № РД-25-402/26.03.2018 година на директора на РЗОК Бургас за извършване на проверка. По тази заповед на дружеството е била извършена предходна проверка, завършила с административен акт за налагане на санкции на дружеството.

 

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА директора на РЗОК Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверено копие от заповед № РД-25-402/26.03.2018 година на директора на РЗОК Бургас.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.12.2018 г. от 13:05 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: