РЕШЕНИЕ

 

    589                       дата   29  март  2018г.               град Бургас

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 08 март 2018 год.,   в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:    1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 228 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „БТК Поддръжка и изграждане на мрежата”, гр.София против Решение № 179/11.12.2017г., постановено по НАХД № 392/2017г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-000984 от 14.08.2017г. издадено от Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” – Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.275, ал.1, във вр. с чл.281, ал.1 от КТ във вр.  чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000лв. 

Съдебно решение се обжалва като неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Възразява, че дружеството не е извършило вмененото  му нарушение, като за същото не е било налице задължение за провеждане на ежедневен инструктаж. Излага доводи за допуснати съществени нарушения в административнонаказателното производство. Иска отмяна на съдебния акт и потвърденото НП. Алтернативно иска да бъде изменено наказателното постановление в частта относно наложената имуществената санкция, като същата бъде определена в минималния размер, предвиден от законодателя.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който оспорва жалбата като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Касаторът „БТК Поддръжка и изграждане на мрежата”, гр.София е санкциониран за това, че в качеството си на работодател, на 03.02.2017г. не е осигурил провеждането на ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа на служителя Р.С.Б.на длъжност „инженер телекомуникация“, който на посочената дата, около 14:00ч., при изпълнение на монтажни работи – монтаж на DTH антена, при извършване оглед на мястото за монтаж, намиращо се на покривната част (бетонна плоча) на жилищна сграда, пада от височина 2,90м.  За извършеното нарушение е съставен АУАН № 02-000984/17.05.2017г., като на основание съдържащите се в акта фактически констатации е издадено и обжалваното наказателното постановление. Районният съд е приел, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на лицето на соченото основание, наложената имуществена санкция е намерил за правилно определена под средния размер, с оглед на което е потвърдил издаденото НП.

Съдът не констатира обжалваното съдебното решение да страда от сочените пороци и при постановяването му е съобразено с нормите на материалния закон и процесуалните правила.

Неоснователни са възраженията на касатора относно несъставомерност на констатираното нарушение. По делото безспорно е установено, че при настъпване на инцидента Росен Боев е извършвал монтаж на DTH антена на покривната част на жилищна сграда, като основният спорен въпрос е дали тази дейност спада към тези с висок производствен риск, визирани в чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Видно от описанието на монтажния процес, подробно описано в Инструкция за безопасност и здраве при монтаж на DTH система, изготвена от самия работодател, процесът започва с монтаж на сателитна приемна антена, като в случаите, когато монтираното е на покриви на сгради, същата се монтира в подпокривното пространство или на самия покрив. В конкретния случай, монтирането е било извършвано на около три метра височина и в този смисъл правилно административнонаказващият орган е квалифицирал тази дейност като монтажни работи на височина  и дейност с висок производствен риск. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2/2009г., работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ. Разпоредбата на чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. предвижда задължение за работодателя да провежда ежедневен инструктаж на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. Правилно районният съд е приел, че изброяването на дейностите с висок производствен риск в  посочената разпоредба не е изчерпателно, а само примерно. Касационният състав изцяло споделя изложените в решението мотиви досежно характера на извършваната от пострадалото лице работа, още повече, че видно от Инструкция за безопасност и здраве, изготвена от самия работодател, при монтаж на DTH система на покриви на сгради е предвидено провеждане на ежедневен инструктаж от ръководителя на екипа за този вид дейност, като очевидно и самият работодател е преценил извършването на тази дейност като рискова и опасна за живота и здравето на служителите.

Неоснователно е възражението на касатора, за допуснати процесуални нарушения в административнонаказателното производство, свързани с правилното изписване на името на дружеството в съставения АУАН където като нарушител е вписан „БТК Поддръжка и изграждане на мрежата” ЕАД гр.София, като се посочва, че дружеството няма статут на ЕАД. Съгласно чл.53, ал.2 от ЗАНН наказателното постановление се издава и когато е допусната нередност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В този смисъл, с допуснатата неточност с изписването на ЕАД не се ограничава по никакъв начин правото на защита на санкционираното дружество и не може да бъде повод за отмяна на наказателното постановление на това основание.

Неоснователни са и изложените от касатора доводи досежно ненадлежно връчване на процесното НП. Действията по връчването нямат отношение към законосъобразността на наказателното постановление, а са относими само при преценката за надлежното упражняване на право на жалба в срок. 

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179/11.12.2017г., постановено по НАХД № 392/2017г. по описа на Районен съд – Айтос.                                                                                              

 

Решението е окончателно.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: