Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       648                                11.04.2017 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет  и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Г. РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 228 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от И.П.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против решение № 525/22.12.2016 г. по АНД № 2170/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай, като се сочи, че касаторът няма предходни нарушения и не са му налагани административни наказания. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява, редовно уведомен.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 2957/03.10.2016 г., издадено от началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл. 116, ал.2 от ЗГР е наложено на касационния жалбоподател И.П.К. административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 99, ал.1 от ЗГР.

Така постановеното решение е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът И.К. е пребивавал през периода м.май - м.септември 2016 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг“, в общежитие „Изола“, ет.3. Този адрес не е бил заявен от него като настоящ адрес. Посочените обстоятелства са били установени при извършена на 14.09.2016 г. полицейска проверка, в хода на която К. лично е попълнил сведение (приложено на л. 8 от делото на НРС). За извършеното нарушение е бил съставен срещу него АУАН, въз основа на който е било издадено обжалваното наказателно постановление.

В нормата на чл. 99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е предвидено задължение за физическите лица да заявят промяната в настоящия си адрес в срок до 30 дни от настъпването и́. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 116, ал.2 от ЗГР. В случая промяната в настоящия адрес не е била заявена от касатора, поради което законосъобразно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност за посоченото нарушение. Последният по същество не оспорва приетите от наказващия орган фактически констатации, но счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение. В тази връзка сочи, че се касае за първо нарушение и не са му налагани предходни наказания. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Данните за липса на други нарушения не могат да обосноват извод за маловажност на случая, а и са съобразени при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 525/22.12.2016 г. по АНД № 2170/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.