Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер        431          05 март 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 228 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Р.М.Х.  - Г. *** против решение № 379/30.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 782/2014г., по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0304-002798/26.09.2014г. на началника на РУП – Несебър, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на Р.М.Х. е наложено наказание глоба в размер на 800.00 лева на основание чл.174, ал.1 ЗДвП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 ЗДвП й е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева на основание 183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата излага доводи за неправилност и необоснованост на решението на районния и  моли съда да го отмени като вместо него постанови друго, с което да намали наложеното му наказание глоба. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Началник РУП Несебър при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Несебър, с решение № 379/30.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 782/2014г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 14-0304-002798/26.09.2014г. на началника на РУП – Несебър, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, на Р.М.Х. – Г. е наложено наказание глоба в размер на 800.00 лева на основание чл.174, ал.1 ЗДвП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 ЗДвП й е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева на основание 183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място Р.М.Х. – Г. управлявала личния си лек автомобил след употреба на алкохол, установено с техническо средство дрегер и отчетено 0.77 промила, като данните й били показани, но тя не пожелала да получи талон за медицинско изследване, отказала кръвна проба за химически анализ и не представила свидетелство за регистрация на МПС. Съдът е обосновал извод, че административнонаказателната отговорност на жалбоподателката е била правилно ангажирана на основание  чл.174, ал.1 ЗДвП за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 ЗДвП.

         Р.М.Х. – Г. е санкционирана за това, че на 18.09.2014г. около 1.46 часа в к.к „Слънчев бряг“ – главна алея, в близост до к-кс Маринер, посока х-л Арда, управлявала личния си автомобил Мерцедес МЛ 63 АМГ с рег.№СА1049ХА, след употреба на алкохол, установено с техническо средство дрегер и отчетено 0.77 промила, като данните й били показани, но тя не пожелала да получи талон за медицинско изследване, отказала кръвна проба за химически анализ, не представила свидетелство за регистрация на МПС и управлявала автомобила без да е правоспособен водач. За така констатираните нарушения, квалифицирани като нарушения на чл. 5, ал.3, т.1 ЗДвП, съответно на чл. 100, ал.1, т.2 ЗДвП и на чл.150 ЗДвП на Р.М.Х. – Г. е съставен АУАН Т652875/18.09.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. Районният съд е отменил наказателното постановление в частта, досежно нарушението на чл.150 от ЗДвП, а в останалата част го е потвърдил.

Касаторът не оспорва, че е извършила нарушенията, описани в пункт 1 и 2 от наказателното постановление. Единственото ù възражение е, че размерът на наложената й глоба – 800.00 лева е прекомерен, с оглед ниската концентрация на алкохол, с която е установена и предвид факта, че за първи път извършва нарушението.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

За извършените нарушения по пункт 1 и по пункт 2 от наказателното постановление, установени по безспорен начин от събрания доказателствен материал и правилно квалифицирани от административнонаказващия орган, на Р.М.Х. – Г. са наложени съответните наказания – глоба, предвидена в разпоредбата на чл. 174, ал.1 ЗДвП за управление на  пътно превозно средство след употреба на алкохол, и глоба във фиксиран размер на 10.00 лева, предвидена в разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП за водач, който не представи свидетелство за регистрация на МПС в нарушение на законоустановеното си задължение за това. Неоснователно е възражението на касатора, че размерът на наложената му глоба – 800.00 лева на основание чл. 174, ал.1 ЗДвП е прекомерен. Законоустановеният минимум на това наказание е 500.00 лева, а максимумът, предвиден от законодателя е 1000.00 лева. Настоящият касационен състав намира за неоснователно възражението на касатора, че концентрацията на алкохол с която е установен при проверката  - 0,77 промила над допустимата,  е малка концентрация на алкохол. Поради това, съдът не счита, че тя е обстоятелство, обуславящо налагането на наказание глоба в минималния размер от 500.00 лева. Правилен е формираният от районния съд извод, че наложената на  Р.М.Х. – Г. глоба в размер на 800.00 лева е съобразена с целите на административното наказание, посочени в чл.12 ЗАНН и с факторите по чл.27, ал.2 ЗАНН.

  С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, в посочената част, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

   Не се установиха касационни основания за неговата отмяна. 

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 379/30.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 782/2014г., по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.