Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1178             от   30.06.2014г.,    град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тринадесети май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 228 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР, във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от адв. Д.С. ***, като процесуален представител на Й.Х.К. ***, Г.В.К. *** и И.Д. *** против Заповед № КД-14-02-1648/18.10.2013 год. на Началника на СГКК – гр. Бургас. Заявено е твърдение, че така постановения административен акт е необоснован. Отправено е искане за отмяна на оспорената заповед и издаденото въз основа на нея решение. В съдебно заседание жалбоподателите не се явяват и не се представляват, като по делото са постъпили писмени бележки от процесуалния им представител – адв. Д.С., в които същия е заявил че поддържа жалбата, изразява становище по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

Ответната страна – Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Заинтересованите страни П.И.И. *** и К.И. ***, чрез процесуалния си представител – надлежно упълномощен адв. Тодорка Димова-М. от АК гр. Бургас оспорва жалбата, ангажира допълнителни писмени доказателства, представя писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбоподателите Г.В.К. и И.Д.Д. са били уведомени за постановения административен акт - Заповед № КД-14-02-1648/18.10.2013 год. на Началника на СГКК – гр. Бургас на 30.10.2013 год., а жалбоподателката Й.Х.К. на 15.11.2013 год. - видно от приложените по делото известия за доставяне. Жалбата против така постановения акт е подадена от тези жалбоподатели, чрез адв. С. на 12.11.2013 год., видно от пощенското клеймо на приложения по административната преписка пощенски плик. С оглед на това, съда приема, че жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна по следните съображения:

Със Заявление вх. № 94-19482/26.07.2013 год. П.И.И., чрез пълномощника си И.Г. Иванов е сезирала Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Бургас с искане за извършване на промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), касаеща имот с идентификатор 07079.601.105 по КККР на гр. Бургас. Към така подаденото заявление са приложени Решение № 366/08.03.2013 год. по гр.дело № 4491/2012 год. по описа на Районен съд гр. Бургас, същото вписано в Служба по вписванията гр. Бургас с акт № 228, т. 4, дело № 8225 от 19.07.2013 год. и Определение № ІІІ-1556/17.06.2013 год., постановено по ч.гр.д. № 1222/2013 год. на Окръжен съд гр. Бургас.

По повод така депозираното заявление, с писмо изх. № 94-2000-02-10-23410/ 08.08.2013 год., Началника на СГКК гр. Бургас е уведомил по реда на чл. 26 от АПК Й.Х.К., Г.В.К., И.Д.Д. (като наследник на Д. Иванов Д.), П.И.И. и К.И.Б.. С цитираното писмо, административния орган е уведомил заинтересованите страни, че е постъпило заявление от П.И. с искане за промяна на одобрената със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изп. Директор на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър към нея по отношение на ПИ с идентификатор 07079.601.105. Указано е, че исканата промяна се състои във вписване като собственици на посочения ПИ П.И.И. и К.И.Б. за 400/457 кв.м. на основание приложеното, влязло в сила и вписано решение на Районен съд гр. Бургас. Посочено е също, че е поискано и заличаване на вписаните в кадастралния регистър собственици – Й.Х.К. и документ за собственост – нотариален акт № 61, том 5, дело 2200 от 06.04.1995 год., издаден от Районен съд гр. Бургас, наследници на Д. Иванов Д. и документ за собственост – нотариален акт № 62, том 5, дело 2201 от 06.04.1995 год., издаден от Районен съд гр. Бургас, както и заличаване на писаните 100 кв.м. ид.ч. за собственик Г.В.К.. Във връзка с така постъпилото искане, Началника на СГКК гр. Бургас, на основание чл. 26, във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК е предоставил възможност на страните в седмодневен срок от получаване на съобщението да изразят писмено становище по искането. Видно от приложените по делото известия за доставяне, цитираното писмо е получено редовно от Г.К., П.И. и И.Д., докато Й.К. и К.Б. не са получили същото (известието за доставяне е върнато с отбелязване „пратката не е получена от получателя”).

По повод така предоставената възможност и независимо от нередовното връчване на К., с вх. № 94-22060/21.08.2013 год. в СГКК гр. Бургас е постъпило становище от адв. Д.С. – пълномощник на Й.К., Г.К. и И.Д.. В цитираното становище е заявено искане да бъде отхвърлено заявлението на П.И. и К.Б.. В становището е заявено, че с приложеното към заявлението на И. съдебно решение на БРС, нотариалните актове, по силата на които доверителите на адв. С. се легитимират като собственици на ПИ 07079.601.105 не са отменени и по отношение на тези нотариални актове, производството е прекратено. С оглед на това, в становището е заявено, че към момента, тези документи за собственост са валидни, поради което е налице основание, записаните в тези нотариални актове лица да останат вписани в КР като собственици на имота. Заявено е също, че така подаденото искане е второ по ред. По повод предходно искане с идентично съдържание е била постановена заповед на Началника на СГКК, която заповед е била отменена с решение на Бургаския административен съд, в което е прието, че промяната може да се иска, само ако спора за материално право бъде решен в полза на молителите.

Във връзка с подаденото заявление и след анализ на приложените към него документи – нотариални актове, съдебни решения и становища, с писмо изх. № 94-2000-02-10-27689/17.09.2013 год. Началника на СГКК гр. Бургас е уведомил Й.Х.К., Г.В.К., И.Д.Д., П.И.И. и К.И.Б., че на 14.10.2013 год. в 11.00 часа в СГКК гр. Бургас ще се пристъпи към установяване и отстраняване на грешки/ непълноти в КР към КК на гр. Бургас, както и съставяне и подписване на Акт за непълноти и грешки. С оглед на това, посочените адресати са уведомени, че следва на 14.10.2013 год. в 11.00 часа да се явят в СГКК гр. Бургас – лично или чрез упълномощен представител за съставянето на Акт за непълноти и грешки. Видно от известията за доставяне, цитираното писмо на Началника на СГКК гр. Бургас е получено редовно от К.Б., Г.К. и И.Д..

На 14.10.2013 год. е съставен Акт № 166/14.10.2013 год. за непълноти и грешки в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас за поземлен имот с идентификатор 07079.601.105. Актът е съставен от ст. експерт при СГКК гр. Бургас в присъствието на адв. Тодорка М. – пълномощник на К.И.Б. и П.И.И.. Й.Х.К., Г.В.К. и И.Д.Д. не са се явили, а също така и упълномощения им представител адв. С.. С цитирания акт са установени непълнотите и грешките, състоящи се в: заличаване в КР за ПИ с идентификатор 07079.601.105 на вписаните собственици – Й.Х.К. и документ за собственост – нотариален акт № 61, том 5, дело 2200 от 06.04.1995 год., издаден от Районен съд гр. Бургас, наследници на Д. Иванов Д. и документ за собственост – нотариален акт № 62, том 5, дело 2201 от 06.04.1995 год., издаден от Районен съд гр. Бургас, както и заличаване на вписаните 100 кв.м. ид.ч. за собственик Г.В.К. с документ за собственост – нотариален акт № 88, том 25, дело 7674. С акта се установява и необходимостта от вписване като собственици на посочения ПИ П.И.И. и К.И.Б. за 400/457 кв.м. на основание документ за собственост – съдебно решение, вписано с акт № 228, т. 4, д. 8225 от 19.07.2013 год. на Служба по вписвания гр. Бургас.

Въз основа на така съставения Акт за непълноти и грешки, Началника на СГКК гр. Бургас е постановил оспорената в настоящото производство Заповед № КД-14-02-1648/18.10.2013 год., с която предвид установената фактическа обстановка и на основание чл. 53, ал. 1, т. 1, ал. 2, изр. 2 и ал. 3 от ЗКИР е одобрил изменението на кадастралния регистър към одобрената със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изп. Директор на АГКК и влязла в сила кадастрална карта на гр. Бургас, община Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.601.105, състоящо се в:

- заличаване на вписаните собственици – Й.Х.К. и документ за собственост – нотариален акт № 61, том 5, дело 2200 от 06.04.1995 год., издаден от Районен съд гр. Бургас, Наследници на Д. Иванов Д. и документ за собственост – нотариален акт № 62, том 5, дело 2201 от 06.04.1995 год., издаден от Районен съд гр. Бургас;

- заличаване на вписаните 100 кв.м. ид.ч. за собственик - Г.В.К.;

- вписване на собственици - П.И.И. за 200/457 кв.м. и К.И.Б. за 200/457 кв.м., с документ за собственост – съд.решение № 366 от 08.03.2013 год. на Бургаски районен съд по гр.д. № 4491/2012 год., вписано с акт № 228, т. 4, д. 8225 от 19.07.2013 год. на Служба по вписвания гр. Бургас и Решение № 9839С от 23.11.2010 год. на ОСЗ гр. Бургас.

В сезиращата съда жалба е оспорена така постановената заповед на Началника на СГКК гр. Бургас, като единствения довод в подкрепа на това оспорване е обстоятелството, че нотариалните актове на заличените със заповедта собственици не са отменени, поради което, същите продължават да се водят собственици.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е постановена от компетентен орган,  в кръга на правомощията му и в изискуемата от закона писмена форма, в съответствие с приложимия материален закон и при спазване на административнопроцесуалните правила.

Нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК определя, че съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на административните актове по смисъла на чл. 146 от АПК.

Видно от оспорения административен акт, в същия е посочено, че искането, с което е сезиран административния орган е за промяна на кадастралния регистър, чието правно основание се съдържа в нормите на чл. 51, чл. 53, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 54, ал. 1 от ЗКИР, във вр. с чл. 57, т. 8 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съгласно чл. 54 ал. 1 от ЗКИР ( в редакцията, действала към момента на постановяване на заповедта - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 1.03.2007 г), измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от компетентния административен орган. Със Заповед № 300-152/23.10.2003 год. и Заповед № РД-13-252/30.09.2013 год., Изпълнителния директор на АГКК е делегирал на началниците на службите по кадастър правомощия да издават заповеди по чл. 54 ал. 1 от ЗКИР за одобряване на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри в териториите на съответните области. От друга страна, със Заповед № РД-13-262/09.10.2013 год. на Изпълнителния Директор на АГКК е разпоредено инж. Пенка Янева Бъчварова – главен експерт „СПК” да замества Началника на СГКК гр. Бургас и да изпълнява функционалните задължения на същия за периода от 10.10.2013 год. до 18.10.2013 год. В този смисъл, безспорно Началника на СГКК гр. Бургас е компетентен да постановява заповеди, с които да одобрява изменения на кадастралната карта по реда на чл. 53 от ЗКИР, а в настоящия случай, постановилия оспорената заповед служител от СГКК гр. Бургас е надлежно упълномощен да изпълнява функциите на Началник на службата.

В хода на административното производство не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените такива, които за ограничили правата на страните. Административният орган е изпълнил задължението си и по предвидения в чл. 26 от АПК процесуален ред е уведомил заинтересованите лица за постъпилото искане и за започнатото административно производство. Обстоятелството, че част от заинтересованите лица не са получили редовно уведомлението по чл. 26 от АПК не съставлява процесуално нарушение, предвид обстоятелството, че същите, чрез процесуалния си представител адв. С. са се възползвали от възможността в определения от административния орган срок да направят своите възражения по инициираното административно производство за изменение на КР.

В разпоредбата на чл. 53 от ЗКИР в редакцията й действала към момента на постановяване на оспорената заповед (ДВ, бр. 34 от 2000 г., Изм. – ДВ, Изм. бр. 49 от 2014 г.) законодателя е регламентирал три различни хипотези, при наличието на които е допустимо изменение на одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри, както следва: т.1/ когато съдържат непълноти и грешки; т.2/ когато са одобрени при нарушение на закона; и т.3 когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34 ал. 1. В настоящия случай, след анализ на  фактическата обстановка, установена посредством събраните в хода на административното производство писмени доказателства, Началника на СГКК гр. Бургас е обосновал извод за наличие на хипотезата на чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР (изм.). Като основен довод в подкрепа на този извод, административния орган се е позовал на представения от заявителя П.И.И. съдебен акт - Решение № 366 от 08.03.2013 год. на Бургаски районен съд по гр.д. № 4491/2012 год., вписано с акт № 228, т. 4, д. 8225 от 19.07.2013 год. на Служба по вписвания гр. Бургас. От мотивите на този съдебен акт се установява, че между П.И.И. и К.И.Б. от една страна и Г.В.К., Й.Х.К. (Димова) и И.Д.Д. от друга е бил наличен съдебен спор – установителен иск за собственост с правно основание чл. 124 от ГПК по отношение на ПИ с идентификатор 07079.601.105 по КККР на гр. Бургас. С цитирания съдебен акт – влязъл в сила и надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Бургас е установено по отношение на Г.К., Й. Димова и И.Д., че П.И. и К.Б. са собственици на 400/475 кв.м. ид.ч. от спорния ПИ с идентификатор 07079.601.105. Както вече се посочи, съгласно действалата към момента на постановяване на оспорената заповед редакция на чл. 53, ал. 2, изр. 2 от ЗКИР, когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Следва да се отбележи, че и след влизане в сила на измененията на ЗКИР (Дв. бр. 49 от 13.06.2014 г.), аналогичен текст се съдържа и в нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, съгласно който когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред. Анализът както на изменения текст на чл. 53, ал. 2, така и на сега действащия чл. 54, ал. 2 от ЗКИР обосновава извод, че законодателя е предвидил винаги, когато е наличен спор за материално право по отношение на поземления имот, измененията в КК и КР да са допустими само след решаването му по съдебен път.

В настоящият случай безспорно между страните е бил наличен такъв спор за материално право, но от представените писмени доказателства по безспорен начин се установява, че този спор е решен с влязъл в сила и вписан по надлежния ред съдебен акт. В тази връзка, ирелевантно за настоящия спор е заявеното от процесуалния представител на жалбоподателите обстоятелство, че нотариалните им актове, посредством които се легитимират като собственици не са отменени с този съдебен акт. Със силата на присъдено нещо между страните е установено, по отношение на Г.К., Й. Димова и И.Д., че П.И. и К.Б. са собственици на 400/475 кв.м. ид.ч. от спорния ПИ с идентификатор 07079.601.105. С оспорената в настоящото производство заповед е одобрено изменението в кадастралния регистър, по силата на което е нанесена промяната, която е в съответствие с постановения съдебен акт. Така постановеното съдебно решение е задължително за административния орган, който следва да отрази промяната, съответстваща на съдебното решение. В случая е без значение и обстоятелството, че жалбоподателите не са се явили и не са подписали Акт № 166/14.10.2013 год. за непълноти и грешки в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас за поземлен имот с идентификатор 07079.601.105. Съгласно нормата на чл. 62, ал. 5 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, акт за непълноти и грешки не се подписва от пряко заинтересуваните лица при изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

Без основание са и заявените пред административния орган възражения относно наличието на предходно издадена от административния орган заповед, която е била отменена с решение на Административен съд гр. Бургас. Както правилно е посочил самия адв. С., основание за отмяна на предходната заповед е именно наличието на висящ, неприключил съдебен спор за материално право по отношение на същия поземлен имот. От представеното съдебно решение се установява, че този съдебен спор е приключил с влязъл в сила съдебен акт, поради което и не е налице твърдяната пречка за постановяване на исканата промяна в КР.

Като се е съобразил с представените доказателства, в т.ч. и Решение № 366 от 08.03.2013 год. на Бургаски районен съд по гр.д. № 4491/2012 год., вписано с акт № 228, т. 4, д. 8225 от 19.07.2013 год. на Служба по вписвания гр. Бургас, Началника на СГКК – гр.Бургас е постановил правилна и законосъобразна заповед, която следва да се остави в сила.

По делото е направено искане за присъждане на разноски от процесуалните представители на жалбоподателите и на заинтересованите лица. След като се съобрази с разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от АПК и изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че претенциите на заинтересованите лица са основателни. Поради това в полза на П.И.И. и К.И.Б. следва да се присъди сумата от 600 адвокатско възнаграждение (съгласно приложен по делото договор за правна защита и съдействие).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на адв. Д.С. ***, като процесуален представител на Й.Х.К. ***, Г.В.К. *** и И.Д. *** против Заповед № КД-14-02-1648/18.10.2013 год. на Началника на СГКК – гр. Бургас.  

ОСЪЖДА Й.Х.К. ***, Г.В.К. *** и И.Д. *** да заплатят в полза П.И.И. ЕГН ********** *** и К.И.Б. ЕГН ********** *** сумата от 600 (шестстотин) лева разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: