ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 228 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Х.К., редовно призована,  не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.К., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           И.Д.Д., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър  гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.И., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.Б., редовно призована, не се явява. За двете заинтересовани страни се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. Д.С. – процесуален представител на жалбоподателите, в която е заявено, че поради невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, моли да бъде даден ход на делото, да бъде приключено събирането на доказателствата и делото да бъде решено по същество. Към така формулираната молба са приложени писмени бележки по съществото на спора.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

 

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от адв. С., в качеството му на процесуален представител на жалбоподателите Й.К., Г.К. и И.Д. против Заповед № КД-14-02-1648/18.10.2013 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, с която е одобрено изменение на КР към одобрената и влязла в сила КК на гр. Бургас по отношение на ПИ с идентификатор № 07079.601.105.

 

АДВ. М.: От името на доверителите ми изцяло оспорвам жалбата против заповедта на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, подадена от адв. С. като неоснователна и незаконосъобразна. Представям Решение № 366/08.03.2013 г. по гражданско дело № 4491 по описа за 2012 г. на БРС, което е влязло в законна сила и е вписано в том ІV, стр. 228 № 8225 от 19.07.2013 г. Представям решението като доказателство, че е вписано и че това вписване е към исковата молба 64, том ІІ от 15.06.2012 г. Тези вписвания на самото решение и на самата искова молба по ТР № 3 защитават моите доверители и им дава правата да оспорват нотариалните актове. Представям нотариален акт № 61, том V, дело № 2200/1995 г., който е отменен, но въз основа на този нотариален акт са извършени и двата нотариални акта, които не са отменени. Представям и тези нотариални актове - № 88, том ХХV, дело № 7674/1997 г. и № 415, том ІІІ, рег. № 5728, дело № 362/19.12.2011 г. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованите страни в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: От името на доверителите си, Ви моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата, подадена от адв. С. и да потвърдите като законосъобразна Заповед № КД-14-02-1648/18.10.2013 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, като постановите в съответствие с решение на БРС по гражданско дело № 4491/2012 г. Мотивите ми в подкрепа на това съм изложила в нарочни писмени бележки, които представям.

Моля да ни се присъдят и разноските по делото, като представям и списък за тях.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: