ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2289 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Маджуров“ ООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Маджуров“ ООД против  заповед за налагане на санкция №РД-25-1091/31.07.2018 г., издадена директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, с която на дружеството-жалбоподател са наложени две санкции (финансова неустойка), в размер на по 200 лева за нарушение на чл. 402, ал. 3 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2018 г., с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

 

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя, с която моли да бъде разгледано делото и заявява, че поддържа доказателственото искане за разпит на Ц.Й.К., който да отговори на въпроса: Подписвал ли е направлението за хоспитализация, с което удостоверява съгласието си за източника на финансиране и кога?

 

СЪДЪТ на основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да приемете като доказателство по делото известие за доставяне, от което е видна датата на връчване на заповедта за налагане санкции и за сведение на съда представям образец от направлението за хоспитализация заедно с указанията за попълване. Направлението за хоспитализация е част от Приложение № 2А към Националния рамков договор за медицински дейности за 2018 г., който е обнародван в Държавен вестник брой 28/29.03.2018 г. и е публикуван и е достъпен на интернет страницата на НЗОК.

Да се приемат представените доказателствата с административната преписка.

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя, възразявам първо да бъде прието като доказателство представеното към жалбата направление за хоспитализация, тъй като при извършване на проверката от контрольорите на РЗКО е представено в оригинал направлението за хоспитализация от лечебното заведение, след което при констатиране на нарушението лечебното заведение е направило копие и е заверило направлението за хоспитализация с печат на лечебното заведение и с гриф „Вярно”, от което е видно, че към датата на проверката няма положен подпис от пациента в част ІІІ, а тази част ІІІ се попълва при постъпването на пациента в лечебното заведение. Тоест поражда се въпросът защо екземплярът с положения подпис не е представен по време на проверката или в законоустановения срок, в който може да се обжалва протоколът.

По отношение на  доказателственото искане за разпит на свидетел считам, че не трябва да бъде допуснато, тъй като към датата на проверката представеното направление за хоспитализация на контрольорите не е имало подпис от пациента. Фактът, че подписването на направлението към датата на прием на пациента не е извършено, не може да се заздрави в последващ момент с положен подпис на пациента след нашата проверка. Нарушението си е извършено.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо да съда, както и днес представените доказателства за връчване на екземпляр от оспорения акт на дружеството-жалбоподател.

ПРИЛАГА за сведение указания за попълване на направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури.

 

Намира, че следва да остави без уважение искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства по делото за установяване на сочените в молбата му факти и обстоятелства, тъй като същите могат да се установят от представените по делото писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства по делото чрез разпит на лицето Ц.Й.К..

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите без уважение жалбата на МБАЛ „Доктор Маджуров“ ООД като недоказана и неоснователна. Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания административен акт като законосъобразен.

Моля да ми предоставите срок, в който по-подробно да изложа писмените си аргументи.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: