ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2289 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Р.С., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Р.М., редовно призован, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, редовно призован, се представяла юрисконсулт Божинова, с пълномощно по делото.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ С.К.К., която е нередовно призована.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище от жалбоподателите с вх.№3749/18.04.2017г., с формулирани въпроси към съдебно-денрологичната експертиза, както и искане да бъде представена от ответника заверена схема за разположението на декоративната растителност по смисъла на чл.63 ал.1 от ЗУТ/ според Приложение №3 към чл.16 ал.1 на Наредба №1/1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност/ която да даде в графичен вид данни за локациите и номерата/дадени според разрешение № 23/27.10.2016г./ на всички дървесни екземпляри, включени в разрешението спрямо посочената по него основна улица Фердинандова и пресечните улици.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 4353/02.05.2017г. от ответника, в която се изразява становище да не бъде допускана исканата експертиза, като алтернативно ако бъде допусната, се формулират въпроси към нея. Заявява, че исканите доказателства са представени вече с първоначалната преписка с вх.№11210/15.12.2016г..

 

С определение №765/09.05.2017г, съдът е допуснал исканата експертиза, по въпросите поставени от двете страни.

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение по допуснатата съдебно-денрологична експертиза.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№ 5109/22.05.2017г. от вещото лице А.Т., с искане срокът за изготвяне и представяне на заключението по допуснатата експертиза да бъде отложено за края на месец юли, предвид личните му ангажименти.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Да се призове за последно свидетелят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИЛОВА: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Не възразявам за нов опит за призоваване на свидетеля.

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви своето заключение и предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице А.Т..

 

Да се ПРИЗОВЕ свидетелката С.К.К. за следващото съдебно заседание, като призовката да се изпрати след настоящото заседание и ако се върне в цялост, да се изпрати повторно 10 дни преди следващото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.45часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: