ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2289 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Р.С., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Р.М., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Божинова, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.И.И., Ж.Р.С. и Х.Р.М. против разрешение за отсичане на дълготрайна растителност №23/27.10.2016г. на Директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, с което на основание чл.63, ал.2 от ЗУТ, е разрешено отсичането и изкореняване на 8 броя дървета, както и преместването на 5 броя дървета, от изрично посочени видове и брой, които са номерирани.

 

Оспорването е обнародвано в ДВ бр.103 от 27.12.2016 година.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. На първо място, с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗУТ, моля да бъде задължена ответната страна, да представи заверена извадка от регистъра на зелените площи, която следва да се води от Община Бургас, доколкото следва се изяснят обстоятелствата за текущото състояние на все още запазената декоративна растителност, посочена в процесното разрешение, както и да се направи оценка за нейното запазване, както е стриктно посочено по разпоредбата на закона. На следващо място правя искане да бъде задължена ответната страна да представи оценка на въздействието върху околната среда, ако е налична такава, с оглед задължението съществуващо по Наредба №1 от 1993г. за опазване на зелените площи и декоративната растителност, по специално визирам разпоредбата на чл.21 от тази Наредба. Евентуално, с оглед представяне от ответната страна на доказателства, ще имаме и искания за назначаване на биологична експертиза, във връзка с даване на оценка за запазване на незасегнатите от разрешението за отсичане дървесна растителност, с оглед тяхното текущото състояние. В този смисъл ответната страна да посочи, има ли извършен оглед на дървесната растителност, в хода на процедурата по издаване на разрешението и да извърши преценка за тяхното текущо състояние към датата на издаване на съответното разрешение, както и кой я е съставил и каква е неговата компетентност. Моля да бъде задължена ответната страна да представи по делото заверено копие от публичния регистър от зелените площи, който трябва да бъде воден от администрацията. Това, което е представено е таблица, в табличен вид с някакви отразени данни. Имаме в този смисъл още едно доказателствено искане, да бъде разпитан като свидетел съставителя на тази таблица, с оглед на обстоятелствата, които са отразени в нея, времето когато е извършван този оглед.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата, уважаема г-жо председател и с оглед процесуална икономия, се присъединявам към доказателствените искания изложени от жалбоподателя И..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата и исканията изложени от жалбоподателя И..

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана. Възразявам срещу разпита на свидетел, тъй като има подпис на лицето, представени са документите които е изготвил и там се съдържа цялата информация. След като има подпис на лицето, означава, че удостоверява обстоятелствата посочени в документите, които е издал.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Именно защото не се представят документи от ответната страна, дали е бил извършен оглед, искаме разпита на изготвилия табличната фотосанитарна оценка, за да разберем какво е направил експерта, той лично ли е съставил графичната част или само оценката и за да има подпис на лицето. Ние искаме да установим дали е извършен конкретен оглед или е съставена въз основа на данни в писмен вид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА: По доказателствените искания, нямам против да се провери в публичния регистър и да го представя, както и за оценката за въздействието на околната среда, ако има такава. Възразявам по искането за разпит на арх.С.К.К., която не работи в общината и е неутрален, но предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

        

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи по делото Регистъра по чл.63 от ЗУТ, в частта касаеща процесните дървета, както и оценка за въздействие на околната среда, в случай че са налични такива. В случай, че липсват такива, следва изрично да се посочи.

        

ДОПУСКА искания от жалбоподателите свидетел, при условията на призоваване като ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание  да посочи адреса на лицето ландшафтен арх. С.К.К..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатия свидетел в размер на 30лева, платими от жалбоподателите в 14-дневен от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото съответния платежен документ.

 

Свидетелят да бъде призован след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.04.2017г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: