ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2289 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Р.С., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Р.М., редовно призован, не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Божинова, с пълномощно по делото.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ С.К.К., като призовката е върната в цялост на 15.03.2017г., с отбелязване че по сведение на бащата лицето живее и работи в чужбина и не се очаква да се върне. Страните са редовно уведомени за това

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№1885/24.02.207г. от ответника, с приложено извлечение от публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината в частта, касаеща процесните дървета и писмо изх.№145/20.01.2014г. подписано от директора на РИОСВ гр.Бургас.

 

ЖАЛБОПАДЕТЕЛЯТ И.: С оглед на данните, които са постъпили по делото, че исканият от нас свидетел не е в страната, намирам че  е невъзможно към този момент да се осъществи разпита му, като  имам друго доказателствено искане и ще Ви моля в същия период, докато делото е висящо да бъде направен опит да бъде намерено лицето, в случай  че същото се върне в страната за да бъде разпитано. В случай, че не е възможно, моля да приемете, че поради обективни причини това е невъзможно, като към този момент не се отказвам от това искане за разпит, предвид обстоятелството че не е ясно кога ще се върне. Предвид невъзможността да се осъществи този разпит и на основание разпоредбата на която е издадено процесното решение, моля да бъде допусната съдебно дендрологичена експертиза, със задача оценка на състоянието на предвидената за отсичане дървесна растителност, като по подробни въпроси, ще задам в писмен вид. Намирам, че това е от съществено значение, предвид невъзможността да се проведе разпит в момент на искания свидетел и с оглед основанието, което е дадено в чл.63 от ЗУТ, да се направи проверка и оценка на всяко едно дърво предвидено за отсичане. Също така ще представим и данни за специалисти, които са ни известни и които има към БАН и висши учебни заведения, тъй като трябва да е денролог, тъй като това е науката, която изучава дърветата най-общо.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Присъединявам се към становище на жалбоподателя И..

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА: Уважаема г-жо председател, възразявам срещу искането за назначаване на експертиза. Считам, че по делото са налице всички документни и доказателства за състоянието на въпросните дървета. В случая има останали само две, всички останали са премахнати по причини посочени в преписката - лошо състояние, след започване на реконструкцията. Санитарната оценка по делото отговаря на действителното положение и възразявам и не е необходимо извършването на тази експертиза, но предоставям на преценка на съда. Да се приемат представените от нас доказателства

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Да се приемат представените от ответника доказателства, с изключение на писмото на РИОСВ, което е неотносимо към конкретния случая, тъй като то е за общото инвестиционно проектиране, а не за решението за отсичане на конкретните дървета. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Присъединявам се към становището на жалбоподателя И.. Няма да соча други доказателства към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените със становище вх.№1885/24.02.207г. писмени доказателства, а именно: извлечение от публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината в частта, касаеща процесните дървета, писмо изх.№145/20.01.2014г. подписано от директора на РИОСВ гр.Бургас.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност да формулира въпроси към исканата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от днешно съдебно заседание, в който да формулира въпроси към исканата съдебно-денрологична експертиза. След запознаване с въпросите и предоставянето им на ответника да вземе становище по тях, съдът ще се произнесе в закрито заседание по направеното искането.

 

Да се ПРИЗОВЕ свидетелката С.К.К. за следващото съдебно заседание,като призовката да се изпрати след настоящото заседание и ако се върне в цялост, да се изпрати повторно 10 дни преди следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.06.2017г. от 11.10часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: