ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 16.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2288 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „Данисис – Д.Г.” - редовно уведомен, не се явява. Представлява от адв. З. с пълномощно по делото.

Ответникът Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас - редовно уведомен се представлява от юк. М. с пълномощно по делото.

Явява се вещо лице А.А..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника, които са описани в съпроводително писмо с вх.№ 5183 от 02.06.2015 г.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата съгласно представения опис на л. 132 от делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещо лице А..

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

  А.К.А. – ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. З. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр.6 от заключението, е записано, че с декларация вх. № 24044 от 18.05.1998 г. Д.Х.Г. като ФЛ е декларирал придобиването на нежилищен имот, като по-долу е записано, че е на основание нотариален акт. Това техническа грешка ли е?

 

ОТГОВОР:  Техническа грешка е, преписал съм го от материалите по делото механично.

 

ВЪПРОС: на стр.9 говорите за декларация вх. № 28967 от 17,7. 1998 подадена от С.Г. – при изготвяне на експертизата установено ли е това лице С. Д. Г. да е заплащала през процесния период МДТ.

 

ВЪПРОС: При изготвяне на експертизата установено ли е  С. Д. Г. да е заплащала през процесния период МДТ.

 

ОТГОВОР:  Не мога да отговоря, не съм имал такава задача.

 

ВЪПРОС:  В изчисленията по експертизата както по отношение на дължимия данък, така и по отношения на ТБО, сте заложили в третата графа съответна данъчна оценка, тази данъчна оценка за целия имот ли е или за половината?

 

ОТГОВОР:  Записал съм – данъчна оценка за ½ за ФЛ-ползвател. Вместо данъци и такси е приложена в материалите по делото данъчна оценки за всички процесни години от 2005-2011г., вкл. които са за целия имот. Аз съм ползвал ½ от тях. Аз съм използвал данъчната оценка за целия обект и съм го разделил по ½ за ФЛ-ползвател.

 

ВЪПРОС: Пр. на стр.10 правите изчисления на дължим данък, третата графа за 2011 г. данъчната оценка е 164 632,95лв. Тази данъчната оценка на целия магазин ли е или на ½ от него?

 

ОТГОВОР: Вече отговорих на този въпрос. Това е оценката за ½ ид.част на целия обект.

 

ВЪПРОС: По изчислението на дължимите данъци респективно ТБО като основа възприета за определяне на дължимите суми изискуеми от ЕТ в графата фигурира отчетната стойност на имота. При определяне основата за облагане с данък недвижими имоти или с ТБО, взима ли се съответната балансова стойност на обекта за всяка една година при отчитане на съответната амортизация?

 

ОТГОВОР: И в експертизата съм го записал – основа за облагане с данък недвижими имоти и ТБО на недвижимите имоти е отчетната стойност на имота – това е стойността, за която е била придобита балансовата стойност - отчетната стойност минус амортизациите, но за данъчни цели меродавна е отчетната стойност, тоест стойността, за която е закупен имота.

 

Адв. З.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. М.: Нямам въпроси. Да се приема заключението.

 

Адв. З.: С Ваше определение сте изискали справка за балансовата стойност на търговското помещение за отделен данъчен период, която представям. Указано ние  да заявим плащанията по партиден № 5305210545003 на община Бургас за кой имот са извършени и в какво качество. С оглед на обстоятелството, че за въпросният имот с адм. адрес: гр. *** доверителят ми има разкрити три партидни номера – под номер 3, 4 и 2, отделно от това за същия имот със същия адм. адрес, има разкрита и партида на името на неговата дъщеря С. Д. Г. и след като направих съответната консултация с него и опит да получа информация, поради каква причина са налице всички тези партиди, заявявам, че жалбоподателят не е в състояние да уточни плащанията по конкретно посочената от Вас партида, за кой имот се отнасят, като най-вероятно става въпрос за въпросния магазин. Още повече, че същият не притежава по негови данни друг имот на същия адм. адрес, освен магазина и избено помещение към него. Относно това в какво качество са извършени плащанията - плащанията е извършвал в качеството на ДЗЛ, което е получавало съответните съобщения от общината с ясното съзнание, че изпълнява и заплаща дължимия данък и ТБО за въпросния магазин през годините, но тъй като продължаваме да твърдим, че има разкрити общо четири партиди, три на негово име и една на името на дъщеря му, които плащания ежегодно е извършвал като ФЛ, моля да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице, което след съответните справки на място в община Бургас, да отговори на конкретния въпрос:

Извършените плащания от страна на Д.Х.Г., както и от страна на С.Д. Г. за процесния период визиран в АУЗД, за кой точно имот с административен адрес гр.*** са извършени?  Искането е с оглед на обстоятелството, че в продължение на години реално община Бургас е получила суми за един и същи имот на различно основание по различни партиди и от различни лица.

 

Юк. М.: Считам, че искането е неоснователно доколкото няма обоснована необходимост да се допуска нова експертиза, тъй като на всички въпроси е отговорено в решението на административната инстанция, където ясно е казано, че ако жалбоподателят счита, че определена партида трябва да бъде закрита, следва да подаде искане и ще му бъдат евентуално възстановени недължимо платими суми, което е отделно производство. Настоящото касае АУЗД на ЕТ. Действително има партиди, но след като бъде подадена декларация, този който я приема няма право да откаже, като това изрично е посочено в ДОПК, а заповедта с която Министърът на финансите е одобрил образец на декларацията постановява, че след подаване на декларация, се образува партида. Този който е отворил партидите е действал законосъобразно. Смятам искането за неоснователно. Партидите са на ФЛ, а не на ЕТ. Задълженията в това производство са установени за ЕТ.

 

Съдът счита, че следва да допусне допълнителната експертиза, поискана от адв. З..

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения зепозит./издаден РКО 180.00 лв. на 16.06.2015г.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза  със следната задача: Извършените плащания от страна на Д.Х.Г., както и от страна на С.Д.Г. за процесния период, визиран в АУЗД, за кой точно имот с административен адрес гр. *** са извършени? 

НАЗНАЧАВА вещо лице А.К.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес, в размер на 100,00 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ПРИЕМА представената справка за балансова стойност на магазин на бул. „Мария Луиза”.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: