ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2288 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.48 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „ДАНИСИС – Д.Г.” - редовно уведомен, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно по делото.

В залата се явява вещото лице А.А..

 

           По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът, като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ДОКЛАДВА изготвено заключение по назначена съдебно-икономическа експертиза, постъпила на 11.01.2016 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша експертизата.

 

Съдът, като взе предвид становището на страната

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

А.К.А. – 55 г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, висше образование, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът, като изслуша изготвената експертиза и взе предвид становището на страните счита, че представеното заключение следва да бъде прието, а на вещото лице да бъде изплатено декларираното възнаграждение, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице А.А., изслушано в днешно съдебно заседание. На същия да бъде изплатено възнаграждение в размер на 100 лв., съобразно представена справка-декларация и размера на внесения депозит.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от 20.01.2016 г. на процесуалния представител на жалбоподателя  - адв. М.З., с която същият уведомява, че в производство по отправено искане за прихващане и възстановяване на реално заплатени суми за данък недвижими имоти и ТБО пред дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас, отказвайки да извърши прихващане, директорът на дирекцията е възстановил на физическото лице Д.Г. съответно заплатените от него данъци и такси без основание за процесния имот. В тази връзка, адв. З. уведомява, че въпросните средства са били внесени обратно по сметка на Община Бургас във връзка и по повод на задълженията на физическото лице в качеството му на ЕТ по оспорения в настоящото производство акт.

По изложените по-горе причини, процесуалният представител е направил искане за прекратяване на производството, като е заявил, че не поддържа и оттегля подадената жалба срещу издадения акт за установяване на задължение по декларация, предмет на настоящото дело. Като правно основание за правните си действия сочи разпоредбата на чл. 155 от АПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед така депозираната молба, с която жалбоподателят оттегля своята жалба и по изложените съображения, моля делото да бъде прекратено.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните намира, че са налице процесуалните предпоставки на чл. 155, ал. 1 от АПК, съобразно която при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването отчасти или изцяло. В настоящия случай, съдът намира депозираното писмено изявление за такова, с което се оттегля оспорването изцяло, като на лист 9 от делото е приложено пълномощно на процесуалния представител на жалбоподателя, с което последният упълномощава адв. З., включително за права по сключване на спогодба, намаляване, оттегляне или отказ от иска, признаване искания на друга страна, сключване на помирения и т.н. В тази връзка, съдът счита процесуалния представител на жалбоподателя за компетентен да депозира така направеното искане и с оглед обстоятелството, че същото отговаря на изискванията на чл. 155 от АПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК, намира същото за основателно, поради което следва да бъде удовлетворено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ДАНИСИС – Д.Г.” против АУЗД № АУ005477/20.07.2012Г., потвърден с Решение № 70-00-3516/1/20.06.2013Г. на директор Дирекция МПДТР при Община Бургас, поради оттеглянето й.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2288/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас, като настоящото определение подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок считано от датата на уведомяването на жалбоподателя за така постановеното определение и в 7-дневен срок от днес за ответния орган.

 

Съдът, като взе предвид постановеното определение, приключи настоящото заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: