ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2286 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КЕЙ ЕНД ВИ“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

          По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. П. с вх. № 1049/02.02.2017 г., в която прави искане за допускане до разпит на трима свидетели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: До вчера след обяд тази молба не беше пристигнала в Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, но независимо от това се запознах със съдържанието и ще изразя становище в днешно съдебно заседание.

По така постъпилата молба за допускане на свидетели до разпит правим възражение, тъй като считаме, че е недопустимо доказването на тези факти със свидетелски показания. Това се установява с писмени доказателства.

АДВ. П.: Поддържам молбата. Считам, че не е налице забрана за събиране на гласни доказателства относно обстоятелството за предаване на суми, поради което няма пречка за събирането им по този ред. Свидетелите са поискани за установяване на факта, че са присъствали при предаване на сумите на лицата Г.П.Г. и П.И.П., а също така и за обстоятелството, че Т.П. е присъствала при предаване на сумите в касата на дружеството. Считам, че за това обстоятелство не е необходимо съставяне на писмен документ. Писмен документ, удостоверяващ предаване и получаване на сумите от предаващия и получаващите лица се съдържа в Анекс № 1 към договора за продажба на дружествени дялове.

РЕПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че така цитираният анекс не удостоверява предаване на суми. При предаване на такава голяма сума трябва да има първичен документ като ордер, разписка, които да са подписани, че са предадени и получени сумите. Тези суми са в особено голям размер. Още повече, че действително ще бъде в нарушение на чл. 164 ГПК, тъй като със свидетелски показания ще се докаже получаване на много по-голям размер на суми, предвидени от закона.

АДВ. П.: Считам, че това възражение би било основателно, ако се касае за суми по договор за заем, но случаят не е такъв. Конкретният договор очертава ясно предмета, а това е договор за продажба на дружествени дялове и цитираните суми съставляват част от цената, в случая авансово платени. Отново подчертавам, че разходът се свързва с обстоятелството за присъствие на лица, които вероятно са възприели обстоятелството за предаване на сумите, а не за доказване на плащане или на реално сключен договор, по договор за заем какъвто отново не е настоящият спор. Не на последно място и ВАС е отменил решението на първоинстанционния съд с мотиви, че неправилно тази инстанция не е изследвала обстоятелство по отношение дали лицата са разполагали с възможност да предадат сумите, както и дали тези суми реално са предадени, поради което и доказателствените искания са основателни.

 

Съдът счита доказателственото искане за разпит на тримата свидетели при режим на призоваване за относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване посочени в молбата с вх. № 1049/02.02.2017 г. свидетели.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваването по 20 лв. на свидетел, или общо 60 лв., платими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас, като в 7-дневен срок следва да представи доказателство за платения депозит.

 

АДВ. П.: Имам молба, с която моля съдът да разкрие данъчно-осигурителна информация за дружеството „Владимир дистилърс къмпани“ АД, както и да задължите ТД на НАП гр. Варна - ИРМ Силистра да представи документи, намиращи се в досието на дружеството. Това доказателствено искане отново обосновавам с разпределяне на доказателствената тежест на процеса в настоящото производство, а именно за доказване на обстоятелството, че съдружниците са разполагали с възможност да захранят касата на дружеството със суми, получени по силата на процесния договор за продажба на дружествени дялове. Искането за разкриване на данъчно-осигурителната информация обосноваваме и с оглед обстоятелството, че при извършване на насрещна проверка на дружеството „Владимир дистилърс къмпани“ АД са събирани доказателства като писмени обяснения от В.П.Н. - Изпълнителен директор на това дружество, с подробни уточнения относно касовата наличност в края на 2007 г. и началото на 2008 г., представени са от това лице писмени доказателства и счетоводни справки, установяващи наличности на суми в размер от 1 200 000 лв., с които лицето е разполагало да предостави на съдружниците в дружеството на жалбоподателя. Тези писмени доказателства не се съдържат в административната преписка, а листите, в които са формулирани, въз основа на тях са обосновали и мотивите си решаващият орган и на ревизиращия екип за увеличение на финансовия резултат на дружеството за 2008, 2009 и 2010 година поради недостиг на парични средства. Ето защо, моля да допуснете събирането в настоящото производство на исканите доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да не уважавате искането на жалбоподателя. Исканите документи една част от тях се съдържат в преписката. На първо място, тези извлечения от счетоводна сметка 422, Главна книга, извлечение от счетоводна сметка 501 за процесните години 2007 и 2008 по принцип те представляват част от счетоводството на това дружество и не се намират в ТД на НАП. Действително с този входящ номер има писмо от представителя на дружеството, което е входирал в НАП гр. Варна, като част от исканите документи са приложени към РД и са част от него по настоящото дело. Що се касае до извлечение от сметка 422, 501 и Главна книга, те са изискани в хода на насрещната проверка, но дружеството не е представило тези документи и това е залегнало като констатации в РД  на стр. 40, където е описано. Тези извлечения от сметки не могат да бъдат представени.

АДВ. П.: Именно тази непълнота е довела до изводи, които ВАС счита за необосновани и формирани въз основа на неизяснена фактическа обстановка, поради което е приел, че решението е неправилно в тази част. Моля да не се уважава така направеното от ответника искане. Считам, че неизследването на този въпрос би довело до съществено нарушение на процесуалните правила. Уточнявам, че ревизионното производство е срещу жалбоподателя „КЕЙ ЕНД ВИ“ ООД след представяне на доказателства за парични средства, а именно получени след продажба на дружествени дялове и извършена насрещна проверка на дружеството. На тази насрещна проверка е отговорил изпълнителният директор, той е представил документи, които ние считаме, че не са събрани и приобщени в пълнота в ревизионното производство, поради което е било невъзможно първоинстанционният съд да упражни по правилен начин контрол на решението на директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. Твърди се, че една част са представени, а друга част не са представени от дружеството. Не може да се установи по чия причина и въз основа на чие бездействие тази част от непредставените документи не се съдържат в преписката и защото ангажирането на съдебно-счетоводна експертиза при дружеството „Владимир дистилърс къмпани“ АД е доказателствено искане, което към настоящия момент жалбоподателят не прави. НАП - Варна е трето неучастващо лице в процеса. В тази връзка е и молбата съдът да задължи трето неучастващо лице да представи доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Всички документи от насрещната проверка са приобщени към административната преписка и са част от РД. Непредставянето на част от документите, които са изискани при насрещната проверка от представителя на дружеството „Владимир дистилърс къмпани“ АД и непопълването на преписката не е по вина на органа по приходите.

 

По искането за представяне на писмени доказателства от ТД на НАП гр. Варна, съдът счита същото за относимо към предмета на спора и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. Варна да представи всички представени от „Владимир дистилърс къмпани“ АД писмени документи с вх. № 11196/28.06.2012 г., включително и изброените в писмената молба.

 

 

АДВ. П.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.03.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 Да се призоват свидетелите след представяне на документ за внесената сума.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: