ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На дванадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2286 по описа за 2016 година

На именното повикване в 17:45 часа се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КЕЙ ЕНД ВИ“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

          За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

          Постъпила е писмена молба с вх. № 218/11.01.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. П., в която прави искане за отлагане на делото на основание чл. 142, ал. 2 от ГПК предвид влошената пътна обстановка.

 

         Съдът счита за неоснователна молбата на адв. П., към нея не са представени доказателства, а в сайта на АПИ е публикувана информация, че пътят от София до Бургас е отворен за МПС. Освен това по предходното дело се яви адвокат от гр. София. От изложеното следва, че за страната не са налице основанията по чл.139 ла.1 от АПК.  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

  Производството по делото е образувано по жалба на  „Кей енд Ви“ ООД, ЕИК 119677914, представлявано от Георги Пенков Георгиев против Ревизионен акт № 201201411/05.11.2012 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ Сливен, потвърден с решение № 32/31.01.2013 г.

  Настоящото дело е образувано, след с решение № 12632/23.11.2016 г., постановено по административно дело № 8621/2015 г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 988/05.06.2015 г., постановено по административно дело № 554 по описа за 2013 г. на Административен съд – Бургас, в частта му, с която е отхвърлена жалбата на „Кей енд Ви“ ООД, против ревизионен акт №201201411/05.11.2012 г. от 05.11.2012 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № 32/31.01.2013г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта му, с която на ревизираното лице са установени публични задължения за корпоративен данък и лихви съответно за 2008, 2009 и 2010г. въз основа на увеличение на финансовия резултат съответно със сумите 558 943,55лв.; 182 345,85лв. и 467 001,44лв. и в съответната част за разноските, като и делото е върнато в посочената част за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

 

          С оглед указанията дадени от Върховен административен съд, съдът счита, че следва да укаже на жалбоподателя да ангажира доказателства, включително и чрез искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, за установяване на обстоятелството дали съдружниците реално са внесли сумите в касата на ревизираното дружество, както и дали съдружниците са разполагали със средствата, с които е можело да се оправдаят направените от дружеството разходи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в 7-дневен срок от получаване на съобщението да ангажира доказателства, включително съдебно-счетоводна експертиза, за установяване на обстоятелството дали съдружниците реално са внесли сумите в касата на ревизираното дружество, както и дали съдружниците са разполагали със средствата, с които е можело да се оправдаят направените от дружеството разходи.

 

          Съдът, за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.02.2017 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 17:49 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: