ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти юни                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2286 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

Жалбоподателят К. Г.Х. - редовно призован, се представлява от адв. Х..

За ответника заместник началник на ДНСК София - редовно призован, се явява юк. К..

         Заинтересована  страна В.Д.Х. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

         Явява се вещо лице арх. В.А..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Арх. В.В.А.-Д. – 44 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Х.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Юк. К.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Предвид изявлението на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./РКО 500 лв. на 4.6.2013г./

 

         Адв. Х.: Съгласно разпоредбата на чл.83, ал. 5 от Закона за културното наследство, като преместване, премахване изцяло или частично на недвижима културна ценност, се разрешават по реда на ЗУТ след положително становище и при условия, определени от органа по ал. 3. По делото липсва такова положително становище, затова за отделяне на спорното от безспорното,  моля административният орган да заяви дали по чл.225 от ЗУТ е поискано съответното положително становище, тоест дали административната преписка  е представена в цялост.

 

 

         ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя: Твърдите ли, че обектът, който се премахва е културна ценност?

 

         Адв. Х.: Предвид констатациите от заключението на вещото лице, обектът не е културна ценност.

 

         Юк. К.: В производствата по чл.225 от  ЗУТ, които касаят единствено и само реда за установяване на незаконните строежи, изчерпателно изброени в хипотезата на ал. 2 на ЗУТ, както и касае реда за постановяването на съответната заповед за премахване на незаконни строежи. Никъде в този ред и никъде другаде в ЗУТ при констатиране на незаконно строителство, квалифицирането му както такова, както и при издаването на индивидуалните административни актове, касаещи премахването на незаконни строежи, е възложено като изискване набавянето на такова разрешително, или пък се съдържа препратка към ЗПКМ. В тази връзка заявявам, че няма такова разрешително.

 

         Адв. Х.: Нямам други доказателствени искания.

         Юк. К.: Нямам други доказателствени искания.

         Предвид изявленията на страните като счита, че делото е изяснено от фактическа страна, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Х.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед по съображенията изложени в жалбата и такива, които ще изложим в писмена защита по съществото на спора.

         Моля за присъждане на направените деловодни разноски.

 

         Юк. К.:  Уважаеми г-н Съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно от събраните по делото доказателствата и от заключението на вещото лице се установи, че е налице строеж, представляващ надстрояване над двуетажна жилищна сграда, за което няма представени строителни книжа, няма съгласуване с Министерството на културата, с оглед на това, че сградата се намира в Несебър - стар град, представляващ защитена територия под егидата на ЮНЕСКО. Същият противоречи на действащото градоустройство, което според вещото лице касае запазване на съществуващата двуетажна жилищна сграда. Безспорно строежът е квалифициран като незаконен, който подлежи на премахване. За него е налице и влязъл в сила отказ за узаконяването му.

         Моля да оставите в сила заповедта на началника на ДНСК-София.      Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: