ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2285 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Специализирана болница за рехабилитация (СБР) „БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ“ ЕАД, редовно уведомен, се представлява от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 24 от административно дело № 11425/2016г. по описа на Административен съд София-град

 

         ОТВЕТНИКЪТ Управител на НЗОК, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт  К., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Моля да уважите депозираната жалба. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Поддържам жалбата на всички основания посочени в нея.

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете доказателства по опис, подробно описани в писмо с изх. № 11-00-21/13.2.2017г. Представените доказателства подкрепят тезата, че дейностите, описани в процесната писмена покана са отчетени в лечебното заведение и съответно НЗОК ги е заплатила.

Няма да соча други доказателства.

         Адв.К.: Фактите, които удостоверяват тези писмени доказателства, не оспорваме и не възразявам да бъдат приети.

Юрисконсулт К.: Днешните доказателства представям за пълнота на преписката.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната писмена покана, както и представените  в днешно съдебно заседание от юрисконсулт К. писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащия ги опис.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите депозираната жалба. Съображенията за нейното уважаване подробно съм описала в същата. Няма да соча нови различни от тези, които съм представила. Считам, че писмената покана е издадена при съществени нарушения на процесуалните  и материалните правила. Моля същата да бъде отменена.

Представям списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени.

Юрисконсулт К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената от управителя на НЗОК писмена покана като законосъобразна и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите срок, в който писмено да изложа по-подробно аргументите си.

 

Съдът ДАВА на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: