ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2285 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - ВПД Началник на „Охранителна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№ 4064 от 30.04.2015г. от ответника, с приложени към него заверено копие на писмо рег.№РЕГ 29831/17.09.2014г. на зам. директора на ОД на МВР Бургас, ведно с протокол от запознаване на служители с телеграма  рег.№РЕГ-2983/17.9.2014г.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените от ответника доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№ 4064 от 30.04.2015година от писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените заповед № З-4363 от 29.10.2014г. на началник отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР. Смятам, че изложените в жалбата ни писмени основания за незаконосъобразността и необосноваността на издадената заповед се установиха. На първо място безспорно се установи, че въпросната заповед с представеното допълнително окръжно издадено от зам. директора на ОД на МВР Бургас, в която са дадени и разяснения за нормите за прилагане на вътрешните правила и са указани начинът на действие при работата е издадена на 17.09.2014година. Това показва, че с така направените указания относно функционалните задължения на служителите, доверителя ми се е запознал след тази дата, понеже на списъка липсват дати за запознаване.

На следващо място, моля да имате предвид съотношението на нормативните актове и задълженията, които са вменени на автоконтрольора съобразно ЗДвП и съотношението на този нормативен акт с така издадените правила. Регламентираните задължения в тези вътрешни правила касаят основно водачи на МПС собственост на МВР и на другите изброени там органи и налагат задължения на същите при настъпване на ПТП, какъвто не е водачът на „Фолксваген Мултиван” в конкретния случай. Доверителят ми няма как да поиска от същия, поради липса на пряко подчинение и няма как да откаже да издаде двустранен протокол за ПТП при условие, че двамата водачи са подписали и липсва разногласие за настъпилото ПТП. Предвид това, моля да отмените така издадената заповед и присъдите направените разноски по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Поддържам казаното от адвоката си. Нямам какво да добавя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: