ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2285 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - ВПД Началник на „Охранителна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

АДВОКАТ С.: Моля да разпитате допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел С.Т., който водим и е извън съдебната зала.

Представям Окръжно, което касае въпросния случай към което са били приложени правилата. Екземпляра които имаме не е подписан, поради което моля да бъде изискан от ответника Окръжно рег. №29831/17.09.2014година на зам. директор на ОД на МВР Бургас, ведно с приложените към него документи и списъка за запознаване на служителите.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕМИНАВА към разпит на допуснатия свидетел в предходното съдебно заседание, който беше въведен в съдебната зала.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.В.Т.-45г., години, български гражданин, несемеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК за даване на неверни свидетелски показания. Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Работя в сектор  ПП-КАТ като началник смяна. Работя от 2013година на тази длъжност и към настоящия момент също.

 

АДВОКАТ С.: Имате ли спомен за запознаване с Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства”, какъв беше реда, как е станало самото запознаване и какви документи са се съдържали в тях?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Имам бегъл спомен за запознаването с тези правила, които бяха предоставени на състава със запознаване, но в действителност самата методика на изпълнение на тези правила срещу подпис бяха предоставени по-късно. С дати не мога точно да се ангажирам, но беше миналото лято. Първо ни връчиха заповедта. Заповедта и правилата бяха по-отделно връчени, за да се запознаем с тях.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Заповед находяща се на стр.27 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: С тази заповед ни запознаха първо. Не мога да кажа кога точно съм се подписал. Имаше разминаване в датите за запознаване със заповедта и после с правилата. Мисля, че се разписахме за вътрешните правила.

Първо ни запознаха със заповедта, а вътрешните правила дойдоха по–късно. Не мога да кажа кога ни запознаха с тях, нито със заповедта нито с вътрешните правила, не се сещам.

Първо дойде тази заповед и след това стана ПТП със служебен автомобил и тогава дадоха вътрешните правила за запознаване срещу подпис да се разписваме.

По различно време ни запознаха с правилата, защото някой са нощна смяна, някои по граници и не може да една дата да се запознаем.

 

АДВОКАТ С.: Имате ли спомен да сте получавали от службата и запознавали ли са Ви с окръжно, което касае тези правила и дали в окръжното има разяснения и някой да Вие уведомявал за тях? Първо да отговорите какво касае самото окръжно?

Искам да разясня, че заповедта не урежда контролните функции, т.е. контрол върху ППС. Тя касае организацията на стопанисване, материално-техническото осигуряване, отчетността на управляваните автомобили на МВР, без да е извършен акцент на служителите като контролни органи, които да контролират движението по ЗДВП, а вече едва в това окръжно е извършено това разяснение.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: В окръжното беше регламентирано какво трябва да се предприема при произшествие със служебен автомобил. Преди това не бяха регламентирани тези неща. Не се сещам за номера и дата на  това окръжно, постоянно има такива и нямам спомен.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ беше освободен и напусна съдебната зала.

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи писмо рег.№РЕГ 29831/17.09.2014година на  зам. директора на ОД на МВР Бургас, както и доказателства за датата на запознаване на жалбоподателя с него, ведно с всички съпътстващи писмото документи.

 

АДВОКАТ С.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.05.2015година от 10.20часа, за която дата жалбоподателя уведомен от днешното съдебно заседание, а ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.21 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: