ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2285 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Началник на „Охранителна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е становище от ответника, с приложени към него писмени обяснения, дадени от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с представеното заявление от Областна дирекция на МВР Бургас, подадено от юрисконсулт Николов, което ми изпратихте и което е получено в Административен съд Бургас с вх. №  1151/03.02.2015 г., във връзка с молбата ми за доказване дали са налице доказателства за отделно запознаване на посочените  дати с Вътрешните правила, което е предпоставка за налагане на административното наказание, водим един свидетел. Понеже ответникът не изпращат списък за запознаване, затова искам да бъде разпитан водения от нас свидетел за изясняване на обстоятелствата относно запознаване с правилата на посочената датата. Свидетелят, който водим в днешно съдебно заседание е лицето С.С.. Ако прецените може да разпитате и началника на група. Днес водим само един свидетел – това е С.С., ако прецените може да допуснете и втори свидетел за установяване на същите обстоятелства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ДОПУСКА водения от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпита в днешно съдебно заседание.

 

В залата влиза С.И.С..

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

С.И.С. – 41 години, български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК за даване на неверни свидетелски показания. Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде работите и като какъв ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Работя в „Пътна полиция” като младши автоконтрольор при ОД на МВР Бургас от 1998 и към настоящия момент.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли жалбоподателя Т.П.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, познавам жалбоподателя П.. Колеги сме.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Заедно ли работите, в екип ли работите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: По принцип работим заедно, като дали ще сме в екип или не, зависи от смените как ще се паднат. В някои дни сме екип, в някои дни смените се разминават.

 

АДВОКАТ С.: С правилата и министерската заповед от 2014 г., по която и Вие сте наказан също, във връзка с проверката, която е извършена, имате ли спомен на коя дата сте се запознали?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Доколкото си спомням на 08.08.2014 г. се запознах с тази заповед. С други не съм се запознавал. Заповедта е относно опазването на плавателна, летателна и сухопътна техника. Това е заповедта.

ВЪПРОС НА СЪДА: Всички заедно или поотделно Ви запознаха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Запознаха смяната, когато бяхме на работа на тази датата.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Жалбоподателят беше ли с Вас на смяна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Заедно бяхме с жалбоподателя в една смяна.

 

АДВОКАТ С.: За това обстоятелство разписахте ли се на списък?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да. Със самите вътрешни правила бях запознат дни след инцидента, след пътно-транспортното произшествие, което е на 18.09.2014 г.

 

АДВОКАТ С.: Тогава на 18.09.2014 г. разписахте ли се на списък?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Тогава пак ли цялата смяна запознаха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, тогава пак запознаха всички, които бяха на работа, срещу подпис.

 

АДВОКАТ С.: По принцип как става запознаването? Такъв ли е редът – запознавате се и полагате подпис?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, по принцип така става запознаването.

 

АДВОКАТ С.: Как става запознаването?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Оставя се горе списъкът и  началник смяната или колега зачитат и това е.

 

АДВОКАТ С.: Списъците по принцип явно са едни и същи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, разпечатан списък и служителите се запознават само със съдържанието.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Казахте, че сте били наказан. За какво сте наказан?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: За същия инцидент, освен жалбоподателят, бях наказан и аз. Аз също обжалвам заповедта за дисциплинарно наказание.

 

АДВОКАТ С.: Нямам повече въпроси към свидетеля С..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля С..

 

АДВОКАТ С.: С оглед изразеното становище и в нашата молба, моля да допуснете още един свидетел за установяване на обстоятелствата за запознаване на датата, защото може да възникнат съмнения, тъй като  свидетелят С. също е наказан. Свидетеля ще водим в следващо съдебно заседание. Това е лицето С.В.Т..

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел при режим на довеждане, който ще бъде разпитан в следващо съдебно заседание.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъде доведен допуснатият свидетел в следващо съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2015 г. от 11:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: